SAL7730, Act: R°278.4-V°278.1 (277 of 428)
Search Act
previous | next
Act R°278.4-V°278.1  
Act
Date: 1437-02-25

Transcription

2019-08-14 by Yves Sergeant
It(em) want h(er) jan he(re) tot donghelb(er)ghe v(er)cocht heeft clase/
vanden werve sijn hof toe ovelaer gelegen en(de) deselve/
h(er) jan ind(er) comanscappe(n) geloeft heeft dat de vors(creven) goede/
vijftich mudde corens erfs pachts weert zijn bove(n) alle co(m)me(r)/
die de wyn boven de vors(creven) l mudde corens betale(n) moet/
en(de) na inhebben d(er) vorw(er)den sculdech is te betale(n) En(de) dat oec/
inde vors(creven) goede van buten tsijse comen omtrent xx g(ri)pen/
luttel min oft meer En(de) dese sake(n) noch niet gepueert en/
sijn en(de) men hier na de waerscap voe(r) scepen(en) va(n) loeven/
en(de) va(n) bruessel doen moet datme(n) v.mm(er)? niet gedaen en/
can ten sij dat de voirs(creven) sake(n) hier en bynne(n) gepuert w(er)de(n)
//
Daer om eest dat de vors(creven) h(er) jan he(re) tot dongelb(er)ge/
comen is voe(r) scepen(en) va(n) loeve(n) en(de) heeft geloeft open/
baerlic dat hi tussche(n) dit en(de) des sondaeghs na/
beloken(en) paessche(n) naist comende comen sal tot loeve(n)/
en(de) openbaerlic doen prueven Wes uut de(n) vors(creven)/
goede(n) gheet en(de) wes de wyn betale(n) moet en(de) of/
daer yet meer uutgheet dan de wyn sculdech/
is te betale(n) Te dien eynde datme(n) daer na de/
waerscap na inhouden vand(er) vorw(er)de(n) vors(creven) vanden/
coep voirs(creven) doen moghe En(de) dese sake(n) bynne(n) dese(n) tide/
gepuert zijnde dat dan de selve h(er) jan na inhebbe(n)/
vand(er) yerste(n) vorw(er)den de waerscap vande(n) goede(n) vors(creven)/
de(n) vors(creven) clase bynne(n) viii dage(n) d(aer) na tot loeve(n) en(de)/
tot bruessel doen sal It(em) heeft noch geloeft de/
vors(creven) h(er) jan dat hi de(n) vors(creven) clase bynne(n) de(n) vors(creven)/
t(er)mijn vande(n) vors(creven) goede(n) in behoirlike(n) forme(n) afdoen sal/
alsulke(n) vi mudde corens lijfpe(n)sien als nu t(er)tijt op/
de vors(creven) [goede] staen gelijc de p(ri)n(cipae)[le] vorw(er)de inheeft Oec heeft/
noch geloeft de vors(creven) jan he(re) tot donghelb(er)ghe/
dat hi met zijnre ghesellinne(n) bynne(n) de(n) t(er)mijn voirs(creven)/
behoirlike goedinghe en(de) vesticheit doen sal van (½)/
boend(er) lants gelege(n) ond(er) de banc van vleytinghe(n)/
En(de) oftmen bevonde dat uute(n) goede(n) meer ghunc/
dan de wyn betale(n) moet Daer voe(r) sal de vors(creven)/
he(re) va(n) donghelb(er)ge(n) afcorten voe(r) elken py/
pe(n)ninc [twintich pe(n)ninghe] gelijc de yerste vorw(er)de inheeft/
k(er)smake(re) roelofs febr(uarii) xxv
ContributorsWalter Winnelinckx , Jos Jonckheer
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt