SAL7730, Act: R°305.2-V°305.1 (295 of 428)
Search Act
previous | next
Act R°305.2-V°305.1  
Act
Date: 1437-03-13

Transcription

2020-01-11 by Yves Sergeant
It(em) want stoet opv(er)staen was tussche(n) jacob trijt en(de) bartele(n) leysen/
die zijnre docht(er) heeft en(de) die na de(n) recht d(er) stat va(n) loeve(n) comen/
en(de) geleidt is tot de(n) goeden des selfs jacobs zijns sweers om de helecht/
va(n) ene(n) huyse en(de) hove met sijnre toebeh(oirten) gelege(n) te wildebroeck/
tussche(n) straetke(n) ald(aer) en(de) dand(er) helecht vande(n) vors(creven) goede(n) de(n) voirg(enoemde) bertele(n)/
en(de) sine(n) wive toebehoe(re)nde En(de) des gelijx om de helecht van ene(n)/
hove gelege(n) jege(n) de voirs(creven) goede over tussche(n) de gemeynstrate ald(aer)/
en(de) dand(er) helecht d(er) kijnde(re) vors(creven) daer de vors(creven) bertel uut macht/
va(n) sine(n) voirs(creven) beleyde de(n) voirs(creven) jacob uut woude doen sette(n) en(de) sine hande/
d(aer) af doen doen Op dwelc de selve jacob biden rade vand(er) stat/
qua(m) thoenende en(de) opdoende dat hem tgheen des vors(creven) is groet/
ongenade docht wese(n) gemerct dat de vors(creven) bertel t(er)tijt doe(n) bij hem/
de(n) brief bekende geloeft en(de) toegeseeght hadde voe(r) goede ma(n)ne/
en(de) was tussche(n) hen vorw(er)de dat hi mette(n) vors(creven) brieve op des vors(creven)/
jacobs goede niet w(er)ken en soude voe(r) aen d(er)re tijt dat de selve/
jacob va(n) live t(er) doet come(n) soude zijn Biddende d(aer) om den rade/
vand(er) stat dat si hem [hier] jege(n) remedie sueke(n) woude(n) Te dien eynde/
dat hi int tsijn sijn leefdage lanc berusten mocht Daer op/
na vele handelinge(n) ten v(er)suecke des vors(creven) jacobs drie goede/
ma(n)ne ten heyligen v(er)hoert worden die bi hae(r) eede draeghen
//
tgheen des de vors(creven) jacob hem v(er)meten hadde Daer om/
eest dat de raet vand(er) stat get(er)mineert heeft voer/
reden en(de) recht dat de vors(creven) bertel mette(n) voirs(creven) sine(n)/
scepen(en) brieve(n) van loeven niet werke(n) [en] sal noch recht vorde(re)n/
also lange als de vors(creven) jacob leven sal en(de) dat de selve/
jacob inden sine(n) sijn leefdaghe lanc blive(n) sal cor(am) en(de) oft hijt/
dade dat dat van gheenre w(eer)de(n) sijn en sal des vors(creven)/
jacobs lijf lanc duerende cor(am) pynnoc milite wante/
burg(i)mag(ist)ris roelofs borch(oven) scabinis (et) (quam)plu(ri)b(us) aliis/
de consilio m(ar)tii xiii anno xxxvi
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt