SAL7730, Act: V°205.2-R°206.1 (192 of 429)
Search Act
previous | next
Act V°205.2-R°206.1  
Act
Date: 1436-12-07

Transcription

2019-01-31 by Yves Sergeant
Daer om eest dat de raet vander stat elkerlijx reden aengehoert ghe/
termineert heeft voe(r) reden en(de) bescheit dat de voirgh(enoemde) ja(m)mart/
de voirs(creven) sine scepene brieve brengen sal ond(er) de stat van loeven/
om die aldaer te bliven tot aen dier tijt dat de raet vander/
stat gepurgeert sal hebben wes vanden punten en(de) articule(n) vors(creven)/
redelic en(de) recht sal wesen datmen den voirs(creven) ja(m)mart doen sal/
oft niet doen Dwelc so eer so bat ter stat moete(n) gedaen sal/
werden Ende wes der stat redelic daer af ghetermineert/
biden voirs(creven) alrefonsen gedaen sal werden dat sal de selve/
alrefonse den voirs(creven) jammart doen bynne(n) ene(n) seke(re)n tijde dieme(n)
//
dair toe setten sal ende oft de voirs(creven) alrefonse dat alsoe doen sal bynne(n)/
den tijde dat de stat van loven(en) dat uutspreken sal Soe sal de/
voirs(creven) alrefonse sijn voirs(creven) brieve ov(er)hebben en(de) soe wair hij des bynne(n)/
den voirs(creven) tijde den voirs(creven) ja(m)marde niet en voldede soe salmen(n) de/
voirs(creven) brieve den voirs(creven) ja(m)marde weder in sine(n) handen gheve(n) om/
hem dair mede te behelpen dat tgheen voldaen sal werden/
dat de raet vander stat vande(n) poente(n) ende articule(n) voirscr(even) uut/
spreken sal gelijc voirscr(even) steet In pleno consilio p(rese)ntibus/
ambob(us) burg(i)mag(ist)ris videl(icet) pynnoc milite wante (et)c(etera)/
Anno m[mo] cccc[mo] xxxvi[to] me(n)sis decembr(is) die vii
ContributorsWalter Winnelinckx , kristiaan magnus
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt