SAL7730, Act: V°269.2-R°271.1 (269 of 428)
Search Act
previous | next
Act V°269.2-R°271.1  
Act
Date: 1437-02-19

Transcription

2019-07-18 by Yves Sergeant
Vanden godshuyse van/
zevenborne/
Het sijn comen in recht voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en)/
inde banck ald(air) wouter van haren als p(ro)curator en(de) mechtich/
gemaect in behoirliker vormen vanden voirs(creven) godshuyse van/
zeve(n)borne in deen zijde ende h(er) coenrart van scoenvorst/
hee(re) tot elsloe (et)c(etera) in dande(re) Dair de voirs(creven) wouter van/
haren inden rechte dede lesen seker scepen(en) brieve va(n) loeve(n)/
Te weten iii scepen(en) brieve daer mede een jan de pape/
van wynghe gegoet en(de) gheerft was in alle de goede en(de)/
heerlicheide(n) met allen hoe(re)n toebehoirten van sent aeghten/
rode en(de) dair na ene(n) ande(re)n scepen(en) brief van loeve(n) dair/
mede de voirs(creven) jan de pape den yersten brieven na den/
rechte d(er) stat van loeven acht(er)volgen(de) de voirs(creven) goede ende/
heerlicheiden wed(er) uutgegeven hadde voir scepen(en) van loeve(n)/
erfliken lodewijcken roelant en(de) henricken vanden bekene op/
der hee(re)n recht (et)c(etera) en(de) op vijftich rijnssche gulden(en) erflik(er)/
renten den godshuyse van seve(n)borne voirscr(even) erflike(n) daer/
uut te betalen Ten eynde versueken(de) de selve wouter/
datmen hem vanden voirs(creven) renten houden woude in sijn/
scepen(en) brieve van loeven(en) voe(r) geruert Daer op de/
voirs(creven) h(er) coenrart van scoenvorst een aensprake dede in/
manie(re)n van verantwerden(e) des voirs(creven) es Seggende dat hij/
de voirs(creven) renten uut den voirs(creven) goeden nyet sculdich en wa(r)e/
te betalen en(de) dat hij redene(n) hier nae bescreve(n) ende bezu(n)d(ert)/
en(de) p(ri)ncipaliken bi eenre clauselen staende in enen brieve dair/
mede jonck(er) jan wilen van scoenvorst borchgreve tot mon/
jouwen de voirs(creven) goede en(de) heerlichheide(n) in zuster deylinge(n)/
ov(er)gaff joffr(ouwe) katline(n) wilen van scoenvorst suster des voirs(creven)/
jonck(er) jans en(de) op die tijt wittich wijf en(de) gesellinne
//
jonck(er) willems van zeyn van welken brieve de tenur hier nae/
volght Johanne bid(er) gracien gods h(er)toghinne van luccenborch van/
loth(aringe)n van brabant en(de) van lymb(orch) mercgrevi(n)ne des heylichs rech/
rijcs doen cond allen lieden dat opten dach dat(um) des briefs/
voe(r) ons quam en(de) voe(r) onse ma(n)ne van leen hier ond(er) genoemt/
onse lieve en(de) getruwe jan van scoenvorst hee(re) tot mo(n)jouwen/
Seggende hoe dat hij ov(er)mids sceidinghen in gerechter deylingen/
tusschen zuster en(de) gebruede(r) hem tontgoedene beg(er)de vander/
erflicheit en(de) van alle den rechte dat hij hadde oft e(n)nichsins/
hebben mochte inden huyse van sent aeghten rode met den dorpe/
van rode nuwerporten clabbeke ond(er) den bosch nethenen/
ottenborch met hue(re)n toebehoerten en(de) metten gerichten ende/
heerlicheiden daer toe behoe(re)nde tot behoef ons(er) geminder/
joffr(ouwe) katlinen van scoenvorst sijnre suster met onsen lieven/
neve en(de) getruwen rade willem(me) van zeyn hee(re) tot arkenen/
en(de) tot bossuyt hue(re)n man en(de) momboir daer tegewordich/
staende alsulken condicien en(de) vorwarden daer toe gedaen/
So waer de selve joffr(ouwe) katline sijn zuster sond(er) wettighe/
gebuerte v.nae? [van] hae(re)n live nae hae(r) te laten [aflivich worde] en(de) onse voirs(creven)/
neve willem van zeyn joffr(ouwe) katline(n) sijne(n) wive ov(er)leefde/
so sal de selve willem onse neve dese selve goede geheelic/
en(de) all behouden en(de) die peysselic gebruycken sijn leefdage/
langc en(de) na hem so selen de voirs(creven) goede met allen hue(re)n/
toebehoerten weder verschijnen ende ke(re)n op janne van/
scoenvorst hee(re) te mo(n)jouwen voirscr(even) en(de) sijne(n) erfgename(n)/
sond(er) argelist met meer poenten noch in desen brieve/
bescr(even) desen gedinghe nyet dienende Daer af dat/
de datu(m) was xvi dage in decembr(i) int jaer ons he(re)n/
xiii[c] en(de) neghentich en(de) neghen Tot den welken den/
voirs(creven) brief gelesen sijnde de voirs(creven) h(er) coenraert met sijne(n)/
geleverden voersprake dede seggen datmen openbairlic/
hoe(re)n en(de) verstaen mochte ind(er) clauselen voirscr(even) dat/
de voirs(creven) jonck(er) van zeyn en(de) joffr(ouwe) katline van scoenvorst/
sijn geselli(n)ne nyet mechtich en wae(re)n de voirs(creven) goede/
ende heerlicheiden te beco(m)me(re)n Aengesien en(de) gemerct/
dat sij sonder wittighe geboirte gestorven wae(re)n dwelc
//
h(er) coenrart boet te thoenen gelijc hij dat oec thoende met/
alrehande ande(re)n thoenisse die hij mede hier toe tot sijnre/
saken inlede en(de) cleedde die oic hier op verhoert worden/
Op welke aensprake de voirs(creven) wouter van haren als p(ro)cur(eur)/
en(de) mechtich gemaect vand(er) saken voirscr(even) hem met sijnen/
gelev(er)den voerspreke verantwerde Seggende dat hem/
inden name vanden voirs(creven) godshuyse van seve(n)borne de/
voirs(creven) aensprake aen de voirs(creven) vijftich gulden(en) erfliker/
renten nu(m)m(er)meer onstade doen en sal en(de) dat bide(n) redene(n)/
hier na vercleert Ierst seggende en(de) allige(re)nde op de/
clausele voe(r) geruert dat die den selven godshuyse/
aen de renten voirscr(even) gheen onstade doen en sal gemerct/
dat die clausele begrijpt so waer de voirs(creven) jonck(er)/
willem van zeyn d(er) voirs(creven) joffr(ouwe) katline(n) van scoenvorst/
ov(er)leefde dat hij dan de voirs(creven) goede sijn leefdage langc/
geheelic besitten soude en(de) dat de selve goede dan nae/
sijn doet wed(er) comen souden en(de) verschijne(n) aen den voirs(creven)/
jonck(er) janne van scoenvorst en(de) sijne(n) erfgenamen en(de) nu/
de voirs(creven) jonck(er) willem van zeyn l aflivich worden es/
voer der voirs(creven) joffr(ouwe) katlinen sijne(n) wive so gelijc de voirs(creven)/
wouter dat boet te thoenen en(de) namaels bethoende So/
en heeft de voirs(creven) clausele gheen stat noch macht begrepe(n)/
ende en es nye in wesen comen mer de voirs(creven) ghichte/
en(de) goedinge es in hue(re)r yerster macht bleven gelijc die/
in rechter suster deylinghen geschiet es en(de) aldus dan blijct/
openbairliken dat de voirs(creven) jonck(er) willem van zeyn en(de)/
joffr(ouwe) katline van scoenvorst wael mechtich wae(re)n nyet/
wed(er)staende d(er) clauselen voirscr(even) die doch nye macht/
en greep hue(r) voirs(creven) goede te beco(m)me(re)n Ende dede de/
voirs(creven) wout(er) van haren noch voert seggen en(de) boet open/
bairlic te bethoene(n) dat de voirs(creven) jonck(er) willem van zeyn/
de en(de) joffr(ouwe) katline van scoenvoerst de voirs(creven) goede besaten/
als hue(r) p(ro)pe(r) vry goede dier wael mechtich sijnde te/
beco(m)me(re)n en(de) dat de voirs(creven) jonck(er) willem daer voe(r) uut
//
starf als uut sijne(n) p(ro)pe(re)n goeden en(de) dat de voirs(creven) joffr(ouwe) katline/
sijn gesellinne daer in bleef sittende als in hue(r) p(ro)pe(re) goede/
en(de) dat sij daer na daer uut starf als uut hae(re)n p(ro)pe(re)n/
goede(n) Altoes vercle(re)nde dat sij dier wael mechtich was/
te beco(m)me(re)n dwelc de voirs(creven) wouter geheelic en(de) all open/
bairlic thoende ond(er) den ande(re)n met ons genedichs hee(re)n/
des h(er)togen van burg(oig)[nen] en(de) van braba(n)t ma(n)ne van leen/
thoenende so waer de goedinge voer onsen gened(igen) hee(re) ende sijn/
ma(n)ne geschiet wa(r)e gelijc de guedinge voirscr(even) es dat sij/
die van weerden houden souden Oec thoende noch de voirs(creven)/
wout(er) dat de voirs(creven) van seve(n)borne vanden voirs(creven) renten/
in possessien en(de) in hebbinge(n) geweest hebbe(n) met alrehande(n)/
meer thoenissen en(de) cleernissen die de voirs(creven) wout(er) van haren/
hier toe tot des voirs(creven) godshuys behoef van seve(n)borne inde(n)/
rechte dede seggen en(de) verhalen Sluytende ten eynde biden/
thoenissen die hij daer op geleydt hadde en(de) biden redene(n)/
die hij d(aer) toe dede seggen dat hem tot behoef des voirs(creven)/
godshuys van sevenborne alsulken aensprake als de voirs(creven)/
h(er) coenrart gedaen hadde op de voirs(creven) vijftich gulden(en)/
erfliker renten gheen onstade doen en soude (et)c(etera) Alsoe/
dat ten uutdrage de meye(r) van loeven(en) maende de/
scepen(en) van loeven(en) die wijsden voe(r) een vo(n)nis Nae/
aensprake nae verantwerden na thoenisse en(de) na all/
dats voe(r) hen comen ware Dat den voirs(creven) godshuyse/
van sevenborne de voirs(creven) vijftich gulden(en) erfliker renten/
na begrijp van hue(re)n scepen(en) brieven van loeve(n) volgen/
selen cor(am) kersmake(re) roelofs smacht borchove(n) capel/
lema(n) ov(er)wynge iuniore smet febr(uarii) xix anno xiiii[c]/
xxxvi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt