SAL7730, Act: V°286.3-V°287.1 (282 of 428)
Search Act
previous | next
Act V°286.3-V°287.1  
Act
Date: 1437-03-04

Transcription

2019-10-11 by Yves Sergeant
Cond sij allen lieden dat willem stockinx dieme(n) heet vande(n) opstalle/
es come(n) in jegewoirdicheide(n) der scepen(en) van loven(e) en(de) heeft genomen/
en(de) bekent dat hij genome(n) heeft van goerde roelants wonende te loven(e)/
inde h(er)berge gehete(n) sent jorijs thof des selfs gords gelege(n) te meerbeke/
bij eev(er)sberge mette(n) huysen hove(n) met xxvii boende(re)n een dachmael en(de)/
xxvii roeden lands en(de) met sesse boende(re)n en(de) xc roeden eeussels/
tot den voirs(creven) hove hoe(re)nde Te houde(n) te hebben en(de) te wynne(n) van half/
meerte nu naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van neghen jae(re)n langc deen nae/
dander dair nae sonder middel volgende Elx jaers dae(re)nbynne(n) Te weten/
de voirs(creven) wynne(n)de lande voir drienveertich mudden en(de) xii mole(vate) rox/
goet en(de) payabel met wa(n)ne en(de) veede(re)n wael bereit der mate(n) van loven(e)/
te sente andries misse apostels te betale(n) en(de) te loven(e) tot des voirs(creven)/
goeds huse te leve(re)n ende de voirs(creven) eeussele .? enendertich gulde(n) pe(n)ninge/
gehete(n) ph(ilipp)us scilde der mu(n)ten h(er)toge ph(ilipp)us van bourg(oign)[en] en(de) van/
brabant goet en(de) gheeve oft de weerde dair af in ande(re)n goede(n) gelde/
te sente mertens misse inde(n) wynter te betale(n) jairlix den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde ende telken t(er)mine als vervolghde schout It(em) al eest de
//
sal de voirs(creven) wynne oec hebben de weyde vanden bog(ar)de(n) des voirs(creven) goerds/
mer int oeft en sal hij gheen recht hebben uutgenome(n) inden bog(ar)t/
achter de schue(r) dair af sal de wynne doeft hebben vande(n) beken/
gaende to recht voert gaende tot jan roenbox eeussel en(de) soe voert/
totter straten toe It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande wel en(de) loflic/
wynne(n) werve(n) en(de) mesten gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de)/
de lande houden van waterleyden alsoe dat de voirs(creven) goerd vande(n) wate(r)/
aen sijn lande gheen scade en gecrige de welke de selve gord den voirg(enoemde)/
wynne wael ghereet en(de) geruymt [gemaect] nu te sine(n) income(n) leve(re)n sal en(de)/
die sal hem de wynne te sine(n) afsceide(n) also late(n) voirt sal de voirs(creven) wy(n)ne/
de voirs(creven) lande laten tot sine(n) afsceide(n) gelijc hijse aenveerde(n) sal dats te/
weten den rogge(n) aert houdende neghen boender en(de) ix roeden met/
rogge besaeit op sijn vier getidege voren It(em) de storte houdende nege(n)/
boender myn seve(n) roeden eens omgedaen ende de brake al geheel/
en(de) vijf dach(mael) dair af mesten It(em) sal de wynne allet mest uut den/
voirs(creven) hove gevuert hebben voir halfm(er)te als hij afscheydt en(de) slands meeste(n)/
p(ro)fite It(em) sal de voirs(creven) wynne allet stroe en(de) voesteringe die wassen sal/
opt voirs(creven) lant int voirs(creven) hof vue(re)n en(de) dat aldair etten met sinen beesten/
en(de) mest dair af maken en(de) dat vue(re)n op des voirs(creven) goerds lant alsoe/
wel opt verste als opt naeste ten tiden als dat behoirt It(em) en sal de/
voirs(creven) wynne gheen lant moge(n) hoirvruchte(n) ten lesten drien jae(re)n ende/
ten lesten jae(r) sond(er) een sal hij sijn mest uutvue(re)n op die brake It(em) sal de/
voirs(creven) wynne alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde leve(re)n vijftich w mandelen/
walme(re) om de huysinge mede te houde(n) Ende so wa(n)neer men aldair dect/
plect ty(m)mert oft mest van oude(n) werke dair af sal goert die dachue(re)n/
betalen en(de) de wyn den wercliede(n) den cost gheve(n) En(de) wes vand(er) und(er)ster/
rijkelen nederw(er)t gebroke(n) wort van swynne(n) wege(n) oft van sine(n) beeste(n) dat/
sal hij op sine(n) cost doen maken It(em) sal de wynne den voirs(creven) goerde alle/
jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde betale(n) te kersmisse vier capuyne en(de) ene(n)/
halve(n) pot raepsmouts en(de) desgelijx een mudde ghersten d(er) mate(n)/
van loven(e) It(em) sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) goerde op dat hij sijn bog(ar)de/
niet en vercoopt sijn oeft te loven(e) brengen It(em) sal de wynne voirs(creven)/
den voirs(creven) goerde houden ov(er) jaer twee verken die he(m) de voirs(creven) gord cope(n)/
sal en(de) die late(n) gaen met sine(n) veke verkenen It(em) sal de voirs(creven) wynne/
alle jae(re) met sine(n) wagen en(de) p(er)den den voirs(creven) goerde iiii dage dienen/
als hijs behoeft en(de) dair voe(r) sal hem goert s gheve(n) v alle jae(re) vijf
//
ellen lakens tot ene(n) kerke keerle gelijc sinen knapen oft hij/
sal hem dair voer afslaen een mudde rox It(em) sal de voirs(creven) wynne/
ja alle jae(re) sette(n) opte voirs(creven) goede xxv levend(er) poten bynne(n) der/
maent van meerte g ende gevielt alsoe dat daer e(n)nige boeme/
verdroeghden die niet en dochte(n) te verti(m)me(re)n die soude de wynne/
hebben en(de) dair voe(r) soude hij weder sette(n) ii poote(n) vande(n) selven/
aerde It(em) sal de voirs(creven) goert hebben tot sine(n) p(ro)fite die porte en(de)/
tduyfhuys mette(n) stalle dair onder staende Mer die wi(n)ne sal/
die v duven half hebben en(de) oec allet duve(n) mest en(de) dair/
voe(r) sal die wynne de duve(n) te wijnter vueden en(de) tete(n) gheve(n)/
It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jae(re) ruyme(n) en(de) vaghen alle die/
royelen en(de) waterleyen staende aen die voirs(creven) goede It(em) sal de/
voirs(creven) wynne late(n) int hoff voirs(creven) te halfm(er)te als hij uut den voirs(creven)/
goede(n) scheedt xxx mandelen stroes half een en(de) half ander en(de)/
en sal de voirs(creven) wynne gheen bute(n) lant moge(n) te pacht neme(n)/
bynne(n) den voirs(creven) jaerschae(re)n sonder consent van goerden Welke/
vorw(er)den en(de) geloften voirg(eruert) de voirs(creven) wynnen geloeft heeft (et)c(etera) en(de)/
gord hevet den wynne geloeft Hier af sijn borgen des voirs(creven)/
wynnen als p(ri)ncipael sculde(re)n indivisim jan en(de) gord stockinx/
sijn bruede(r) wonende tot buertm(eer)beke p(ri)mus cap(elle)[man] smet/
m(ar)cii iiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt