SAL7730, Act: V°299a.1 (294 of 429)
Search Act
previous | next
Act V°299a.1  
Act

Transcription

2019-11-27 by Yves Sergeant
Heinrice goede vrient ic seynde u met sandere(n) minen neve twee brieve/
va(n) scepene(n) va(n) loven(e) deen dore da(n)de(r)e ghesteke(n) me(n)cie makende/
va(n) sekere(n) lande dat sanders voirs(creven) opghedraghe(n) heeft rase va(n)/
hede tote behoef der p(ro)visoers en(de) momboers des gasthuys va(n) s(ente) katline(n)/
binne(n) mechle(n) (et)c(etera) Welcke(n) brief voirs(creven) dore de(n) andere(n) ghesteke(n) Ic/
beghere te nyeute ghedae(n) te hebben(e) en(de) verandert en(de) beghere/
dat sanders voirs(creven) in der selv(er) voeghe(n) de selve goede u opdraghe/
tote mine(n) behoef simpeleec Sond(er) eeneghe mencie te maken(e) va(n)/
gasthuyse oft va(n) cappelrye(n) want ick(er) voirt af disponere(n) moet selve/
int geesteleeke na dinhout der bulle(n) va(n) de(n) paeus It(em) ic seinde/
u de(n) andere(n) brief die verghete(n) was lestent dair ghi tvidimus/
uuyt make(n) selt en(de) voirt uuyt de(n) andere(n) ghelijc ic u lestwerf/
met de(n) selve(n) sandere(n) en(de) joese cloet liet weten(e) uuytghenome(n)/
desen wed(er)gade brief recepit dair me(n) ghee(n) vidim[(us)] af make(n)/
en sal God sy met u ghescr(even) te mechle(n) op s(ente) peet(er)s en(de) pauwels/
dach d(er) apostele(n)/
claes va(n) d(er) steghe/
va(n) os tote u bereet
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt