SAL7730, Act: V°339.3-R340.1 (328 of 428)
Search Act
previous | next
Act V°339.3-R340.1  
Act
Date: 1437-04-12

Transcription

2020-06-28 by Yves Sergeant
Cond sij allen lieden dat de meye(r) van loeven metten scepene(n)/
van loeven geleydt heeft van heerheyden roelof vranx sone/
symoens wilen vranx tot den goeden hier na gescreven/
en(de) ghenoemt h(ere)n gielijs van goetsenhove(n) ridders inde p(ro)chie/
van zichne gelegen Inden yersten tot den sesten deel vand(er)/
watermolen gehete(n) n kerchofmolen met alle(n) hae(re)n toebehoirte(n)/
gelege(n) te zichne biden kerchof opte deeme(r) aldaer Ite(m) tot den/
achtensten deel vande(n) toll gehete(n) wat(er)toll opte deme(r) daer/
neven gelege(n) Ite(m) tot de(n) geheelder? wijnden instrumente
//
gehete(n) de wijnde daermen de scepe ald(aer) inde(n) deme(re)n mede doe(r) wijndt/
metten rechte bate(n) en(de) p(ro)fijte d(aer) af comende en(de) met allen ande(re)n sine(n) toebehoirte(n)/
Ite(m) tot der visscherien inde toebehoe(re)nde der sluysen staende inder deme(re)n/
ald(aer) neve(n) de voirs(creven) molen beghinnende van des dijsdaeghs snoenens tot/
des goensdaeghs te noenen d(aer) naest volgende tot ewighe(n) daghen/
Ite(m) tot den laethove de(n) vors(creven) goeden toebehorende metten rechte en(de)/
heerlicheyde(n) van goede(n) en(de) ontgoede(n) tot de(n) selve(n) laethove behorende gelijc/
dien g bynne(n) en(de) buyte(n) zichne gelege(n) es en(de) gelijc de vors(creven) goede den voirs(creven) h(ere)n gielise va(n) goetsenhove(n) aencomen [aenq(ua)men] en(de) v(er)storven wae(re)/
va(n) geldolf wilen va(n) peere sine(n) oem en(de) men de selve goede vanden/
heerscap va(n) zichne in leenschen rechte houdende es voe(r) een schout/
te weten van tweedusent gulden pe(n)ninghe [cronen] d(er) mu(n)ten skonnix va(n) vrancrijc/
goede en(de) gheve daer in de voirs(creven) her gielijs van goetsenhoven den/
voirs(creven) roelofus vranx gehouden en(de) verbonde(n) was ov(er)mids macht van scepen(en)/
brieve(n) van loeven daer op gemaect wesende tot welke(n) goeden voirscr(even)/
de vors(creven) roelof vande(n) he(re)n vande(n) gronde voe(r) claghe genomen en(de) ontfaen/
hadde Also dat mids desen de voirs(creven) meye(r) van loeven mette(n) [vors(creven)] scepen(en) va(n) loeve(n)/
heeft toegedaen en(de) geleydt den selven roelof vranx tot de(n) goeden voirs(creven)/
mids macht va(n) sinen scepene(n) brieve(n) voirs(creven) en(de) voe(r) de schout voirg(enoemt) in/
alle d(er) voegen en(de) manie(re)n gelijc dat na de(n) recht behoert en(de) sculdech/
is te geschien Behoudelic ene(n) yegelike(n) sinen rechte hier wae(re)n/
ov(er) steven smacht en(de) jan van overwynghe de jonghe scepen(en)/
van loeven Gegeven des vridaeghs na beloken(en) paesschen int jae(r)/
ons he(re)n m vierhondert en(de) sevenen(de)dertich
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt