SAL7731, Act: V°51.3-R°52.1 (44 of 431)
Search Act
previous | next
Act V°51.3-R°52.1  
Act
Date: 1437-08-30

Transcription

2019-10-08 by Dirk Symons
Van henr(ic) van mekelbroeck/
Item want jan wouters soen jans wilen wouters in deen zijde/
en(de) henrick van mekelbroec sijn neve in dande(re) op tijden voirleden/
in recht voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) geweest hebbe(n) van alreha(n)de/
goeden gelege(n) te noerderwijck dair af ten slote op die tijt de voirs(creven)/
p(ar)tien bij seke(re)n reden(en) vande(n) voirs(creven) goeden gelijc die gescreve(n) staen/
inden register der scepen(en) van loven(en) gewijst worden inden hof/
dair de selve goede hoven recht aldair te gheve(n) en(de) te nemen/
ende de selve p(ar)tien dien achtervolgende alle [alrehande] vervolgh van recht/
beyde van vonnisse(n) en(de) van segghene(n) dair om sijnt der tijt gehat/
had hebben ende nu onlanx uut alle desen de voirs(creven) jan wouters/
comen es bijden raide der stat van loven(en) hen thoene(n)de en(de)/
opdoonde dat de voirs(creven) henr(ic) van mekelbroec hem hijnder en(de)/
crot dede in seke(re)n goeden dair in hij naevolgende den vo(n)nisse(n)/
der scepen(en) van loven(en) dair mede de p(ar)tien als voirs(creven) es inde(n) hof/
geset worden met den hofrechte ald(air) gewijst es versuekende/
der stat van loven(en) dat sij scriven woude aen den meye(r) van
//
noorderwijck jonck(er) jans van lyere dat hij hem oen te volcome(n)/
tvonnisse der scepen(en) van loven(en) voirs(creven) woude doen volghen alsulke(n)/
goede als hem gelijc voirs(creven) es aengewijst sijn gelijc de stat dat/
dede Dit come(n)de ter ke(n)nissen vanden voirs(creven) henr(ic) van mekelbroec/
es hij come(n) bij den raide der stat van loven(en) voirs(creven) den selve(n) weder/
op doonde dat hij in desen groetlic beswairt sijn soude nae tgheen/
des hier toe van rechts wegen geschiet was bidden(de) en(de) versueken(de)/
der stat voirscr(even) dat sij den voirs(creven) ja(n)ne wout(er)s wed(er) voir hen bescrive(n)/
wouden dwelc alsoe geschiede Ende beyde de p(ar)tien opte(n) dach va(n)/
heden voir de stat come(n) sijnde dede de selve henr(ic) van mekelbroec/
aldair der stat op alrehande reden(en) en(de) besund(er)t van vii viertele(n)/
rogs erflix pachts die hij meynde dat hem toebehoirde uut macht/
van ene(n) seggen en(de) oec uut macht dat de voirs(creven) jan wout(er)s sijn/
neve hem dair inne voir hof en(de) hee(re) gegoet en(de) gevesticht hadde/
sluyte(n)de ten eynde sijn reden(en) de voirs(creven) henr(ic) dat dese bij veertele(n)/
rogs te loven(en) inden recht noeyt bedingt en worden (et)c(etera) Dair/
op men den voirs(creven) ja(n)ne wouters dede vraghen of dese voirs(creven) bij/
veertele(n) rogs te loven(en) bedingt hadden geweest die openbairlic/
kende dat die inden rechte te loven(en) niet bedingt en wae(re)n en(de)/
dat sij underlinge op dese tijt hier anders ghene(n) stoot en hadde(n)/
dan om dese vii veertele(n) rox Oec gaf te kenne(n) de voirs(creven) henr(ic)/
van mekelbroec dat bijder stat van antwerpe(n) van desen selve(n)/
vii veertele(n) rogs seker t(er)minacien geschiet wae(re)n Dair om eest/
dat de raet vander stat aensiende al des voirs(creven) es en(de) de gele/
genheit van alle saken voirs(creven) get(er)mineert heeft dat sij bleven/
bij alsulk(er) t(er)minacien als de stat van antwerpe(n) van des voirs(creven)/
es get(er)mineert heeft en(de) lieten die gaen dair die sculdich sijn/
te gaen cor(am) nycholao kersmak(ere) (et) ever(ardus) de wynghe burgim(a)g(ist)ris/
opidi lov(aniensis) pynnoc lomb(ar)t wit(te)[ma(n)] vynck scab(inis) lov(aniensibus) (et) q(uam) pl(ur)ib(us)/
aliis de consilio aug(usti) penulti(m)a
ContributorsDirk Symons , Agata Dierick
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2017-02-09 by Agata Dierick