SAL7732, Act: V°107.5-R°108.1 (1 of 6)
previous | next
(only transcribed acts)
Act V°107.5-R°108.1  
Act
Date: 1438-09-20
LanguageNederlands

Transcription

2015-02-13 by kristiaan magnus
Item es gevorwart en(de) ondersproke(n) dat de voirs(creven) jan van boechout/
hem met den voirs(creven) brieve sal doen beleiden totte(n) goeden des/
voirs(creven) jans heyns en(de) sijns wijfs suster beyde have en(de) erve/
also verre die hen bleve(n) en(de) verstorve(n) sijn vand(er) doot h(e)r(e)n claes/
wilen ysenbaert priesters soe wair die belege(n) sijn en(de) niet/
voirde(re) Ende alse tvoirs(creven) beleit gedaen sal sijn soe selen es/
ond(er)sproke(n) en(de) gevorwart tusschen den voirs(creven) ja(n)ne van boechout/
in deen zijde ja(n)ne heyns en(de) sijnre suster ter ande(re) zijden gielise
//
boom als man en(de) momboir joffr(ouwen) beatrice(n) van caelmont en(de) engelbr(echt)/
vande(n) kerchove soen yngelbr(echts) wilen vande(n) kerchove ter derder zijden/
Inde(n) yersten es vorwarde dat de voirs(creven) jan van boechout alle de voirs(creven) goede/
alsoe verre die nae den voirs(creven) wile(n) h(e)r(e)n clase bleve(n) sijn mette(n) rechte sal/
helpen vervolgen bedingen en(de) uutwynnen dair af hij [tvierendeel vander] den cost dair/
op gaende de voirs(creven) jan heyns en(de) m(ar)griete sijn suster dander gielijs/
boom en(de) enghel vande(n) kerchove onder hen vie(re)n dander drievie(re)ndeel/
ghelden ende betalen selen Behoudelic dien dat de voirs(creven) gielijs boom/
en(de) enghel vande(n) kerchove den cost op de(n) voirs(creven) ja(n)ne heyns en(de) sijnre/
suster come(n)de verleggen sellen tot den eynde vande(n) rechte Voirtaen/
es vorwarde dat de voirs(creven) jan van boechout van allen den [voirs(creven)] goeden die/
hij mette(n) voirs(creven) beleide of anders met rechte bedingen en(de) wynnen/
sal deen vie(re)ndeel voir uut hebben sal voir sine(n) pijn (en)de arbeyt en(de) de/
voirs(creven) jan heyns en(de) m(ar)griete sijn suster deen helcht vande(n) remanant/
vande(n) voirs(creven) goeden en(de) de voirs(creven) gielijs boos boom en(de) engel dand(er) helcht/
vande(n) selve(n) ramana(n)te welc Vort es vorw(er)de dat wairt also dat/
de voirs(creven) gielijs boom en(de) enghel vande(n) kerchove de drie vie(re)ndeel vand(er)/
cost die opte voirs(creven) sake gaen sal en(de) die hen behoirt te v(er)legge(n) in tijts/
en(de) in ure(n) als dat geboe(re)n sal niet en verleiden en(de) mids dien versu/
menisse in e(n)nige vande(n) voirs(creven) saken geschiede dat [dan] de voirs(creven) jan van/
boechout van dien versumenisse ongehoude(n) sal sijn Voirtaen es vorw(er)de/
wairt also dat de voirs(creven) jan van boechout niet alsoe veel goede vanden/
voirs(creven) goeden gewynne(n) en conste met rechte als den cost die dair/
om gedaen sal worde(n) gedragen sal dat dan de voirs(creven) jan heyns/
en(de) sijn zuster vander v selv(er) cost ongehoude(n) sijn selen en(de) gestaen/
mette(n) ghene(n) te derve(n) dat gewonne(n) sijn sal Wart oec dat/
hij niet gewynne(n) en conste soe sal de voirs(creven) jan heyns en(de) sijn sust/
vand(er) voirs(creven) cost ongehoude(n) sijn ter goed(er) meyni(n)ge(n) en(de) sond(er) argelist/
Welc vorw(er)den geloften en(de) condicien voirscr(even) de voirs(creven) p(ar)tien gelooft/
hebben malcande(re)n te voldoen en(de) te volvue(re)n ind(er) manie(re)n gelijc/
voirscr(even) steet en(de) selen mids dien den scoutbrief en(de) beleitbrief/
onder de clercke blive(n) liggende tot dat de voirs(creven) p(ar)tien malcande(re)n/
vande(n) voirs(creven) vorw(er)de(n) voldaen selen hebben eisdem/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-13 by kristiaan magnus