SAL7733, Act: R°423.5-V°423.1 (386 of 422)
Search Act
previous | next
Act R°423.5-V°423.1  
Act

Transcription

2019-09-10 by Chris Picard
Cond zij allen all liede(n) dat jannes eernarts als rentmeester jonck(er)/
rogiere va(n) pyet(er)hem he(re) van weerde en(de) van leefdale en(de) van ymde (et)c(etera)/
in jegenwordich(ei)[t] d(er) scepen(en) va(n) loeve(n) gestaen heeft gegeve(n) en(de)/
bekendt dat hi gegeve(n) heeft janne [de grove molde(r)] vande(n) bossche sone wouteren/
wile(n) vanden bossche
de molene(r) van wesemale [mette(n) huyse d(aer) toe hoe(re)nde en(de) hoe(re)n toebeh(oirten)] Te wete(n) de/
coren molen en(de) de slachmolen gelege(n) tot uuthem inde p(ro)chie va(n)/
wesemael opte wynghe aldair te houden en(de) te hebbe(n) van/
sent jansmisse bap(tis)[te(n)] naist comende ene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n/
lanc deen na dand(er) d(aer) na sond(er) myddel volgende Elcs jaers dae(re)n/
bynne(n) om twe[een]en(de)dertich mudde(n) rogs goede en(de) payabel [te wete(n)] alsulke(n)/
rogghe als de vors(creven) molen wynnen sal d(er) maten va(n) loeve(n) half/
te kersmisse en(de) half ts(en)t jans misse bap(tis)[ten] te betale(n) en(de) tot/
loeven te leve(re)n alle jae(re) de(n) vors(creven) t(er)mijn duerende en(de) telke(n) t(er)mijn
//
als v(er)volghde schout En(de) is vorwerde waert also dat de vors(creven)/
jonck(er) rogier bynne(n) den vors(creven) t(er)mijne e(n)nighen scade lede oft hadde/
aende steene oft aende molene(n) die toeq(ua)me bi ocsuyn of toe doen/
des vors(creven) jans [de grove] vande(n) bossche dat de selve jan die(n) de(n) vors(creven) joncker/
rogier oprichte(n) en(de) betale(n) sal ter taxacien va(n) goede(n) ma(n)ne(n) die/
hen des v(er)staen Op also dat jonck(er) rogier vors(creven) de vors(creven) molen/
wel en(de) loflic houden sal va(n) wande en(de) va(n) dake en(de) va(n) allet/
gaende(n) en(de) ke(re)nde(n) werke en(de) oec van steenen also dat de(n) vors(creven)/
janne d(aer) af gheen scade en come sond(er) argelist Waert oec also/
dat de men aende vors(creven) molene(n) yet ty(m)merde oft wrachte en(de) si/
daer bi stille moeste staen boven drie daghe [sjaers] datmen datme(n)/
de scade die de(n) selve(n) janne d(aer) af comt hem afslaen en(de) corte(n) sal/
vande(n) pacht vorscr(even) [It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) rentm(eeste)r inde(n) name vande(n) voirs(creven) jonck(er) rogier alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde inde voirs(creven) beke gehete(n) de wynge sal doen vaghe(n) en(de) ryolen viii dachue(re)n dairse de(n) voirs(creven) ja(n)ne vande(n) bossche p(ro)fitelixte sijn selen] Voert is ond(er)sproke(n) so wie vande(n) vors(creven)/
jonck(er) rogier en(de) janne vande(n) bossche geliefde te scheyde(n) dat/
de vors(creven) jonck(er) rogier en(de) jan scheyden moghe(n) ten halve(n)/
tide vande(n) vors(creven) t(er)mijne en(de) die also scheiden wilt die salt/
de(n) ande(re)n een half jae(r) te voren kundege(n) en(de) late(n) weten/
En(de) hier af sijn [es] borge(n) des vors(creven) jans [henric de grove sijn brued(er) que(m) inde(m)pnab(it) lomb(ar)t abs(oloens) junii xxi] vande(n) bossche/
alse p(ri)n(cipa)
[le] sculde(re)n ongesund(er)t en(de) ongeschijde(n) [lambrecht en(de)] gielijs/
vanden dale van bierbeke gebruede(re) en(de) jan m de/
grove molde(r)
[p(ri)mi tres insup(er) p(ri)mus duos alios] dewelk de vors(creven) jan geloeft heeft hier/
af scadeloes en(de) co(m)merloes te houde(n) en(de) tontheffen
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-10 by Chris Picard
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-07-25 by Lize De Wilder