SAL7733, Act: V°118.1-V°119.1 (132 of 422)
Search Act
previous | next
Act V°118.1-V°119.1  
Act
Date: 1439-09-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-12 by Chris Picard
Tande(re)n tijden es stoot en(de) geschil opv(er)staen tusschen janne blideleven/
die naden rechte d(er) stat van loeven(e) geleydt es totden goeden jans/
wijlen vleeschouwe(re) aen deen zijde en(de) den ande(re)n erfgenamen des/
zelfs wilen jans t(er) ande(re) vanden goeden bleven na de doot des/
vors(creven) jans Daeraff de vors(creven) p(ar)tien hen voe(r) den rade vander/
stat alsdoen geheelic keerden in zegge(re)n en(de) vriendelike/
yffene(re)n h(ier) na genoemt en(de) voe(r) den selven rade vand(er) stat/
geloefde(n) en(de) toeseyden te houden(e) en(de) [te] voldoen(e) zo wes de vors(creven)/
zegghe(re)n eendrechtelic vande(n) vors(creven) stoote uutspreken ende/
t(er)mine(re)n zouden Alzo dat dien navolgende de vors(creven) zegghe(re)n/
hoir zegghen alsdoen uutspraken inder manie(re)n als h(ier)na volght/
Item vanden stoote en(de) geschille die opv(er)staen was tusschen/
pet(ere)n ja(n)ne gorde en(de) odylien kijnde(re)n jans wilen geheten/
vleeschouw(er)s van s(en)te pet(er)s vessenake t(er) eenre zijden en(de) janne/
blydeleven wittich man magrieten docht(er) des vors(creven) jans wile(n)/
tsvleeschouw(er)s zuste(r) des vors(creven) kijnde(re) in dande(re) in dande(re) als/
van zeke(re)n erfliken en(de) haefliken goeden bleven na de doot des/
vors(creven) wilen jans vleeschouw(er)s daer hem de vors(creven) jan blideleve(n)/
naden rechte d(er) stat van loeven(e) hadde toe doen leyden hebben h(ere)n/
gord van boeslynthe(re) landdeken van geldenaken h(er) wouter van/
doerne p(er)soen van s(en)te pet(er)s vessenake jorijs foet en(de) jordaen/
foet clerc des regist(er)s d(er) stat van loven(e) als zegge(re)n en(de)/
vrientlike yffene(re)n vanden vors(creven) p(ar)tien gekoren en(de) voe(r) den rade/
vand(er) stat van loven genomen des hoir uutsprake en(de) zeggen/
vande(n) vors(creven) stoote geseeght en(de) uutgesproken ind(en) manie(re)n h(ier)na/
volgende/
Ierst zegghen en(de) t(er)mine(re)n de vors(creven) zegghe(re)n tsamen en(de) ee(n)drechtel(ic)/
alle bescheit aengehoirt voe(r) een zegghen als vande(n) vors(creven)/
beleyde brieven daermede hem de vors(creven) jan blideleven hadde/
doen beleyden totden goede(n) des vors(creven) jans wilen vleeschouw(er)s/
dat de vors(creven) jan blydeleven de selve brieve ov(er)geven zijnre/
vors(creven) [weder]p(ar)tien die daermede hoiren vryen wille doen sal mogen/
Item noch hebben de vors(creven) zegge(re)n geseeght en(de) voe(r) een segghen/
uutgesproken dat des vors(creven) jans blideleven wed(er)p(ar)tie voerg(enoemt)/
den selven ja(n)ne ov(er)geven sal en(de) doen hebben de helcht van
//
eenen halven boende(r) lands gelegen aldaermen gheet van s(en)te/
pet(er)s vessenake te cu(m)ptich w(er)t byden goeden d(er) taflen van/
thien(en) aen deen zijde en(de) pet(er)s van bardeghem aen dande(re)/
It(em) zegghen noch de vors(creven) zegge(re)n dat de vors(creven) jan blydeleven/
van zijnre vors(creven) p(ar)tien noch hebben sal een derdend(eel) van i/
boenre lants geleg(en) op de wolm(er)sheyde ts(en)te pet(er)s vessenake/
h(er) weyns goede van houthem ridd(er)s aen deen zijde en(de) de vors(creven) heylige geest aen dande(re)/
It(em) sal noch de vors(creven) jan blideleven hebben van sijnre vors(creven) p(ar)tie(n)/
twee halfdach(mael) lants gelegen te tween plaetsen alle/
beyde op de vors(creven) wolm(er)sheyde vors(creven)/
En(de) met dese vors(creven) p(or)cheelen sal de vors(creven) jan blydeleven co(n)tent/
en(de) te vreden zijn vande(n) v(er)sterfnisse vanden vors(creven) erflik(er) goeden/
zond(er) d(aer)aff yet meer te mogen eyschen oft te hebben/
Item en(de) als vand(er) vors(creven) haven zeggen en(de) t(er)mine(re)n yerst de vors(creven)/
zegghe(re)n [yerst] als vand(en) cost vandes vors(creven) jan blydeleven beleyde/
en(de) vande(n) testam(en)te dat de vors(creven) jan wilen vleeschouw(ere) en(de)/
zijn wijf gemaect hadde(n) Dien cost salme(n) voe(r) aff en(de) uutneme(n)/
vande(n) gereedste(n) gelde inden sterfhuyse vors(creven) bleven en(de) acht(er)/
gelaten/
It(em) sal de vors(creven) jan blydeleven als voe(r) uuthebben vande(n) vors(creven)/
gereedsten acht(er)bleven(de) gelde c mottoen(en) gemey(n)s paymens/
Item sal de vors(creven) gord de vleeschouwe(re) hebben p(er)de en(de) wagen(en)/
en(de) al tgetouwe d(aer)toe horen(de) dat na de doot des vors(creven) wile(n)/
jans in zinen huyse en(de) hove bleven es/
It(em) voirt tsourplus en(de) ov(er)bliven van gelde van haven sculde van/
co(m)me(re) en(de) van baten uutsculde en(de) insculde sullen de vors(creven) p(ar)tien/
tsame(n) eln(de) elc in tsine te gelike deylen en(de) d(aer)aff bate en(de) last/
te gelike hebben en(de) drag(en) Behoudel(ic) dat de vors(creven) jan de/
vleeschouwe(re) zoone wile(n) jans en(de) odilye sijn sust(er) h(ier)aff inde/
stat van eene(n) kynde ond(er) hen beyde(n) staen sullen En(de) al te/
goed(er) meyni(n)gen te redelicken v(er)stane en(de) zond(er) argelist/
Ende want in dit vors(creven) zegghen de vors(creven) p(ar)tien oft e(n)nige van he(n)/
stoot en(de) donck(er)nisse(n) in maecte(n) clernisse d(aer)aff bege(re)nde So/
zijn wij zegge(re)n vors(creven) dat cle(re)nde eendrechtelic h(ier) bij bleven en(de)/
gesloten Gedaen etc(etera)
//
Ende uut dien dat naden vors(creven) zegghen stoot en(de) geschille/
van nuus tussche(n) den vors(creven) p(ar)tien wed(er) opv(er)staen wae(re)n/
Nadien dat de vors(creven) ja(n) blydeleven hoopte en(de) meynde dat/
hij tvors(creven) beleyt niet ov(er)geven noch te nyeute doe(n) en soude/
mids dat hij he(m) so hij meynde vande(n) selven beleyde niet/
gekeert en hadde m(er) van ande(re)n stoote die sij hadde(n) En(de) d(aer)om/
woude [hij] g(er)ne sijn beleyt quijtschelden also v(er)re alst de(n) vors(creven)/
zegghen aenghinge met meer worde(n) dat hij d(aer)toe seyde/
Daer op de vors(creven) wed(er)p(ar)tie zeyde en(de) meynde dat sijs van alle(n)/
saken hen gekeert hadden en(de) dat de brieven in hoire(n) hande(n)/
comen souden om die te nyeute gedaen te worden en(de) des gedroege(n)/
zij hen tot den rade vand(er) stat die daer by wae(re)n en(de) tot den/
zegge(re)n Soe eest dat de raet vand(er) stat van loeven(e)/
yerst aengehoort de ghene die inden rade voe(r) s(en)t ja(n)smisse/
wae(re)n en(de) daer [voe(r)] tvors(creven) v(er)bond gesciede en(de) desgelijcx de vors(creven)/
zegge(re)n de welke zegge(re)n voe(r) den rade vand(er) stat cleerde(n)/
dat tvors(creven) zegge(n) ind(er) vuegen vors(creven) uutgesproke(n) gecleert/
wart en(de) van hen voe(r) een zeggen geseeght En(de) dat sijs he(n)/
van allen stoote die sij gaens hadde(n) in hen keerden get(er)mineert/
heeft voe(r) reden en(de) recht Dat tvors(creven) zeggen ind(er) manie(re)n/
alst voe(r) v(er)cleert steet van weerde(n) sijn sal en(de) gehoude(n) w(er)den/
in zijnre macht en(de) dat de vors(creven) jan blydeleven de vors(creven)/
brieve ov(er)geven sal zijnre vors(creven) wed(er)p(ar)tien gelijc tvors(creven) zeggen/
begrijpt [Decla(ra)tum et] actu(m) in pleno co(n)silio septemb(ris) xxiii[a]
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-07-22 by Lize De Wilder