SAL7734, Act: R°93.1 (122 of 452)
Search Act
previous | next
Act R°93.1  
Act
Date: 1440-09-12

Transcription

2019-04-22 by René Laes
Uut dien dat her robbeert van berthem bijden gedoege goids abdt/
des cloesters van vliederbeke tande(re)n tijden toegeseeght soude hebben/
in p(rese)ncien den raide vand(er) stat van loeven(en) dat hij gheen hijnder/
sijn en soude noch doen tegen den uutersten wille h(e)r(e)n jans/
wilen ruwiers mo(n)nick des voirs(creven) cloesters van vlied(er)beke (et)c(etera) soe/
eest dat come(n) sijn in jegewoirdich(eit) der scepen(en) van loven(en) denijs/
ruwiers wittich brueder des voirs(creven) wilen he(re)n jans dien de voirs(creven)/
m(ijn) he(r) dabt ov(er) en(de) in hande(n) gegeve(n) heeft seker erfbrieve vande(n)/
goede(n) die wae(re)n des voirs(creven) h(e)r(e)n jans als erfgename vande(n) selve(n)/
ende heeft openbairlic toegeseeght ende gelooft den voirs(creven) h(e)r(e)n robbe[e]rt/
inde(n) name en(de) tot behoef des voirs(creven) cloesters dat hij volcomelic/
en(de) al te male vervullen en(de) voldoen sal den uutersten wille des/
voirs(creven) [wile(n)] h(e)r(e)n jans sijns brueders en(de) betalen alle wittige schout die/
de selve wile(n) her jan sculdich bleve(n) mach sijn en(de) tvoirs(creven) goidsh(uis)/
[vand(er) voirs(creven)] dair af altoes aen ene(n) yegelike(n) vanden voirs(creven) uutersten wille en(de)/
scouden altoes aen ene(n) yegelike(n) scadeloes en(de) co(m)merloes houde(n) en(de)/
thontheffen Voirtaen heeft geloeft de voirs(creven) denijs ruwiers alle de/
ghene die versien sijn inde(n) uut(er)sten wille des voirs(creven) wilen h(e)r(e)n jans/
te vervaen en(de) alsulck te hebben dat sij de g hij de te wete(n)/
de ghene die bynne(n)lands sijn dat sij ter manissen des voirs(creven) m(ijn)/
he(re)n sabds en(de) dande(r) die bute(n)lands sijn dat sij tyerst dat sij bynne(n)/
lands come(n) sele(n) sijn come(n) selen voir scepen(en) van loven(en) en(de) aldair ope(n)/
bairlic kenne(n) en(de) verlyen dat sij vande(n) ghene(n) des hen inden/
voirs(creven) testa(men)[te] gelate(n) es volcomelic vernueght en(de) gecontenteert sijn/
en(de) dat sij dentvoirs(creven) goidsh(uis) d(air) af volcomelic quijt scelden selen Voirt/
heeft geloeft de voirs(creven) denijs soe wair den voirs(creven) goidsh(uis) uut ocsuyn des/
voirs(creven) wile(n) h(e)r(e)n jans e(n)nige scade geschiede of aen gedaen worde/
het wae(r) van wege(n) sijns voirs(creven) uutersten wille of van sine(n) sculden/
die hij sculdich bleve(n) mach sijn of anders dat hij die scade den/
voirs(creven) goidsh(uis) weder oprichte(n) en(de) betale(n) sal ter goed(er) meyni(n)ge(n) en(de)/
sond(er) argelist rike ov(er)wynge sept(embris) xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-20 by kristiaan magnus