SAL7734, Act: V°112.2-R°113.1 (152 of 452)
Search Act
previous | next
Act V°112.2-R°113.1  
Act
Date: 1440-09-30

Transcription

2020-03-12 by René Laes
It(em) lijsbeth wedewe reyners wile(n) corneke(n) heeft gevo(n)nist/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) seker scepen(en) brieve van loven(e)/
sprekende van twelff rijnschen gulden(en) erflek(er) rente(n) die sij/
houdende es nae uutwise(n) van hoe(re)n scepen(en) brieve(n) opte goede/
van waenrode met alle(n) hoe(re)n toebehoirten die toe te behoe(re)n/
plaghen jonck(er) ja(n)ne he(re) te scoonhove(n) en(de) joffr(ouwe) joha(n)ne(n) van/
waenrode sijnre medegesellynne(n) dae(r)af tvo(n)nisse d(er) scepen(en) van/
loven(e) gewijst heeft dat de meye(r) van loven(e) trecke(n) soude/
opte pande vonde hij te panden soe soude hij pande(n) en(de) en(de)/
en(de) vonde hij niet te pande(n) soe soude hij voirtvae(re)n mette(n)/
rechte Dwelc ten versueke vand(er) voirs(creven) lijsbette(n) die des voir/
scepen(en) mechtichde ja(n)nese zuene clerc en(de) oec ten versueke/
van claese pyed(er) willems hekerlinx en(de) jans ma(n)derot die/
oec gelike zek(er) scepen(en) brieve gevo(n)nist hadde(n) van seke(re)n erfre(n)te(n)/
die sij opte voirs(creven) goede hebbe(n) vand(er) selv(er) date(n) dat d(er) voirs(creven) lijsbette(n)/
rente(n) sijn i geschiede dair de voirs(creven) meyer alrehande pande te/
pande(n) vant die hij de(n) voirs(creven) p(er)sone(n) lev(er)de en(de) oec leve(r)de hij/
/ hen de voirs(creven) goede die hoir ond(er)pande sijn voir de voirs(creven) rente(n)/
en(de) voir cost en(de) co(m)mer die dair op gegaen was met rechte/
gem(er)ct dat den de selve pande voir de selve rente(n) en(de) coste(n)/
niet goet genoech en wae(re)n ov(er)wynghe vynkenb(osch) oec/
septe(m)br(is) ulti(m)a
Contributorskristiaan magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-21 by kristiaan magnus