SAL7734, Act: V°36.1-R°37.1,R°37.5-V°37.1 (39 of 452)
Search Act
previous | next
Act V°36.1-R°37.1,R°37.5-V°37.1  
Act
Date: 1440-07-21

Transcription

2022-11-06 by René Laes
Cond zij allen lieden dat joff(rouwe) katline wed(uwe) jans wilen/
vanden schelve in teghenword(icheit) (et) heeft geg(even) en(de)/
bekindt dat zij geg(even) heeft wille(m)me struvens alle/
de wynne(n)de lande den hove vande(n) schelve toebehorende/
met i(½) ond(er)halv(er) zillen lands geheten den bieba(n)s hof/
te houden en(de) te hebben vanden twelefsten daghe in/
d(er) maend van merte die was int jaer ons he(re)n duysent/
iiii[c] achten(de)d(er)tich eene(n) t(er)mijn van twelef ja(r)en lang/
deen na dand(er) d(aer)na sond(er) middel volghende Elcx jaers/
hie(re)n by(n)nen op de helcht v ten halven jare welcke/
lande jaerlic hij jaerlicx wynnen werve(n) en(de) mesten sal/
gelijc zijnen reengenooten It(em) sal de vors(creven) wyn desgelijx/
hebben zinen vors(creven) t(er)mijn due(re)nde die zille acht(er) tcloest(er)/
beide die schelve die twee boogarde die vroenbeke/
t(er) vroente(n) uutgaende gelijc als gaent(er) vand(er) eect gehadt/
heeft alle ja(r)e voe(r) en(de) om vie(re)n en(de) twintich guld(en) alsulk(er)/
guld(en) als me(n) bove(n) en(de) benede(n) jaerlicx van weyhue(re)n betale(n)/
sal alle ja(r)e ts(in)te m(er)tinsmisse te betalen It(em) dlanghe/
eeusel sal de vors(creven) wyn den vors(creven) t(er)min due(re)nde oic hebbe(n)/
voir vierthien gulden d(er) werden vors(creven) ts(in)t jansmisse/
baptiste(n) jaerlix te betalen It(em) es vorw(er)de dat de/
vors(creven) wyn alle ja(r)e coopen sal stroe oft mest om zesse/
grijpe(n) d(aer)af de vors(creven) joff(rouwe) katline jaerlix twee/
gripe(n) geven sal om die lande vors(creven) d(aer)met te meste(n)/
It(em) de wyn sal die lande en(de) alle die goede den vors(creven)/
hove toebehoren(de) ten eynde van zijne(n) t(er)mine laten besaeyt/
en(de) bevreedt zo hijtt aenveerde en(de) die wat(er) lope/
sal hij houde(n) en(de) veghe(n) gelijc reghenoote(n) sond(er) d(er)/
vors(creven) joff(rouwen) katline(n) cost oft schade It(em) de vors(creven) wyn/
en sal geen land neme(n) buten te wy(n)nen uutgenome(n)/
een half boend(er) lands dat zijns selfs erve es en(de) dat/
en sal hij bove(n) reeghenote(n) met meste(n) en(de) tstroo/
d(aer)af comende sal hij int hof brenghe(n) It(em) der vors(creven)/
joff(rouwen) katline(n) helcht coren sal de vors(creven) wyn vue(re)n te/
halen oft op een halve mile omghaens daert d(er)/
vors(creven) joff(rouwen) best gelieve(n) sal alst gedorschen es Item de
//
wyn sal hebben de huysinghe ten schelve zijnen t(er)mijn due(re)nde/
en(de) die wel en(de) loflic houden van wanden zo hij se aenveert/
heeft uutgenome(n) dat de vors(creven) joff(rouwe) katline daer uut hebbe(n)/
en(de) behoude(n) sal den suld(er) bove(n) de came(r) den hencxtstal/
dat duufhuys en(de) den wuw(er) aen thof om hoir p(ro)fijt/
d(aer)mede te doen Item de wyn sal alle ja(r)e d(er) vors(creven) joff(rouwen) katline(n)/
leve(re)n drie hond(er)t walme(re)n coopma(n)sgoet om de huysinge daer/
[mede te decken en(de) alsmen die verdect so sal de joffr(ouwe) den decke(r) die dachhue(re)n betalen en(de) de wyn den montcost gheve(n) en(de) desgelijx vande(n) tiecheldake so sal de wyn den montcost den decke(r) gheve(n) als men d(aer)op dect en(de) de [voirs(creven)] joffr(ouwe) katline de dachhue(re)n betalen It(em) de wyn sall hale(n) also veel leems oft steenne alsmen aen tvoirs(creven) hof ten schelve behoeve(n) sal It(em) doeft int voirs(creven) hof staende en(de)jairlix wassenen(de) dair af sal de]
//
voirs(creven) joffr(ouwe) katline deen helecht hebben en(de) de wyn dand(er) helecht en(de) alsme(n)/
die appele lezen sal so sal de joffr(ouwe) dair seynde(n) ene(n) knecht diese sal helpe(n)/
lezen en(de) ocht tempeeste van winde quame so sal de joffr(ouwe) hebben de helecht/
vande(n) repelingen vanden appelen en(de) de wyn dand(er) helecht en(de) de wyn/
sal d(er) joffr(ouwen) helecht van hae(re)n appelen te halen leve(re)n sond(er) hae(re)n cost It(em)/
de wyn It(em) de wyn sal alle ja(r)e der voirs(creven) joffr(ouwen) een dusent mutsarts/
en(de) twintich wisse(n) houts te halen vue(re)n oft op een halve mile halen omgaens halen/
daert d(er) vors(creven) joff(rouwen) best gelieve(n) sal sond(er) hoiren cost It(em) de wyn sal op sine(n) cost d(er) vors(creven)/
joffr(ouwen) alle ja(r)e te thiene(n) halen een voed(er) corens en(de) bri(n)gen op een halve mile o(m)me/
gaens halen daert d(er) vors(creven) joff(rouwen) best gelieve(n) sal It(em) de wyn sal jaerlicx houden/
een cudde scape It(em) de wyn sal alle ja(r)e hebben dweeke hout aen de vors(creven) goede/
staende also v(er)re alst haefteel gegaen heeft en(de) voe(r) een v(er)droeghde willege/
zetten twee poten en(de) die verdoirnen It(em) de wyn sal alle ja(r)e zette(n) op de vors(creven)/
goede xxv pooten en(de) die wachte(n) en(de) verdoirne(n) voer de beesten It(em) de wyn/
mach houwen en(de) stroncken alle de hagen aen de vors(creven) goede staende tot sijnen/
meeste(n) p(ro)fijte It(em) de wyn sal d(er) vors(creven) joff(rouwen) alle ja(r)e saeyen ond(er)half halst(er) lij(n)saets/
gelijc den sijne(n) m(er) de joff(rouwe) sal tsaet leve(re)n en(de) daer voe(r) sal de wyn hebbe(n) tduyve(n)/
mest uut genome(n) ond(er)half mudde duve(n)mest dat de joff(rouwe) legge(n) sal daert hoir/
best gelieft It(em) de wyn [mach] sal alle ja(r)e hoervruchte(n) een half boend(er) lands en(de) d(aer)af/
sal de joff(rouwe) hebbe(n) dat helchvat van wat vruchte dat zij It(em) de wyn sal/
alle ja(r)e halen met sine(n) gespa(n)ne vier voed(er) hoipmaels mergels en(de) op de vors(creven)/
lande vue(re)n ten meeste(n) p(ro)fijte It(em) de wyn sal d(er) joff(rouwen) alle ja(r)e wynte(re)n een/
coe en(de) sette(n) tussche(n) zijn melccoeye It(em) oft aen thof ten schelve te ty(m)me(re)n/
wa(r)e dat gedruege tot vier dage(n) toe d(aer)af soude de wyn den ty(m)m(er)liede(n) den/
mo(n)tcost geven en(de) de joff(rouwe) de dachhue(re)n It(em) als de joff(rouwe) dessche(n) wilt so sal de wyn/
den dersch(er) vuede(n) en(de) de joff(rouwe) sal de dachue(re)n betalen en(de) daer voe(r) sal de wyn/
hebben van elke(n) mudde corens een half halst(er) corens van wat coren datt wa(r)e/
It(em) de joff(rouwe) sal hoir helchtcoren derschen alst hoir gelieft en(de) de wyn sal die (te)/
vroenbeke also lange wy(n)ne(n) als d(er) joff(rouwen) gelieven sal It(em) oft d(er) joff(rouwen) oft den/
vier mo(m)bours vande(n) kijnde geliefde ten halve(n) tijde af te ke(re)n so sullen/
zijt den wyn een half jaer te vo(r)en laten weten en(de) desgelijcx saelt de wyn/
d(er) joff(rouwen) oft den mo(m)bours een half jaer te vo(r)en cundighen op datt hem geliefde/
ten halve(n) tijde te scheiden en(de) al sond(er) argelist En(de) alle de [dese] vors(creven) vorw(er)de(n)/
en(de) hieraf sijn borge(n) als p(ri)ncipale sc (et)c(etera) wel w des vors(creven) willems/
willem struyve(n)s zijn soon jan beylaer jan struyve(n)s brued(er) des vors(creven)/
willems des vad(er)s loenijs van haesbroeck jan struyve(n)s zoon heur wijf/
struyvens gehete(n) vande(n) woeste(n)hove de welke de vors(creven) wille(m) de vad(er)/
heeft gelooft scadeloes tontheffe(n) rijke abs(oloens) julii xxi
Contributorskristiaan magnus , kristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-10-13 by kristiaan magnus