SAL7734, Act: V°36.1-R°37.1,R°37.5-V°37.1 (39 of 452)
Search Act
previous | next
Act V°36.1-R°37.1,R°37.5-V°37.1  
Act
Date: 1440-07-21

Transcription

2019-04-19 by René Laes
It(em) henrick ts(er)vranx van campenhout es comen in heeft geloeft/
in handen jacops pynnox burg(er)meest(er)s van loeve(n) vrancken/
van lare ii gulden peters en(de) xxxv stuvers d(er) mu(n)ten onss(er)/
gened(ichs) he(re)n bynne(n) xiiii nachten naestcomen(de) te betalen/
als v(er)volghde schout julii xxiii/
/ /
!!!! hier volgt dan eindelijk de vierdelige akte in de titel vermeld:!!!/
/ Cond zij allen lieden dat joff(rouwe) katline wed(uwe) jans wilen/
vanden schelve in teghenword(icheit) (et) heeft geg(even) en(de)/
bekindt dat zij geg(even) heeft wille(m)me struvens alle/
de wynne(n)de lande den hove vande(n) schelve toebehorende/
met i(½) ond(er)halv(er) zillen lands geheten den bieba(n)s hof/
te houden en(de) te hebben vanden twelefsten daghe in/
d(er) maend van merte die was int jaer ons he(re)n duysent/
iiii[c] achten(de)d(er)tich eene(n) t(er)mijn van twelef jae(re)n lang/
deen na dand(er) d(aer)na sond(er) middel volghende elcx jaers/
hie(re)n by(n)nen op de helcht v ten halven jare welcke/
lande jaerlic hij jaerlicx wynnen werve(n) en(de) mesten sal/
gelijc zijnen reengenooten It(em) sal de vors(creven) wyn desgelijx/
hebben zinen vors(creven) t(er)mijn due(re)nde die zille acht(er) tcloest(er)/
beide die schelve die twee boogarde die vroenbeke/
t(er) vroente(n) uutgaende gelijc als gaent(er) vand(er) eect gehadt/
heeft alle jae(re) voe(r) en(de) om vie(re)n en(de) twintich guld(en) alsulk(er)/
guld(en) als me(n) bove(n) en(de) benede(n) jaerlicx van weyhue(re)n betale(n)/
sal alle jae(re) ts(in)te m(er)tinsmisse te betalen It(em) dlanghe/
eeusel sal de vors(creven) wyn den vors(creven) t(er)min due(re)nde oic hebbe(n)/
voir vierthien gulden d(er) werden vors(creven) ts(in)t jansmisse/
baptiste(n) jaerlix te betalen It(em) es vorw(er)de dat de/
vors(creven) wyn alle jae(re) coopen sal stroe oft mest om zesse/
grijpe(n) d(aer)af de vors(creven) joff(rouwe) katline jaerlix twee/
gripe(n) geven sal om die lande vors(creven) d(aer)met te meste(n)/
It(em) de wyn sal die lande en(de) alle die goede den vors(creven)/
hove toebehoren(de) ten eynde van zijne(n) t(er)mine laten besaeyt/
en(de) bevreedt zo hijtt aenveerde en(de) die wat(er) lope/
sal hij houde(n) en(de) veghe(n) gelijc reghenoote(n) sond(er) d(er)/
vors(creven) joff(rouwe) katline(n) cost oft schade It(em) de vors(creven) wyn/
en sal geen land neme(n) buten te wy(n)nen uutgenome(n)/
een half boend(er) lands dat zijns selfs erve es en(de) dat/
en sal hij bove(n) reeghenote(n) met meste(n) en(de) tstroo/
d(aer)af comende sal hij int hof brenghe(n) It(em) der vors(creven)/
joff(rouwe) katline(n) helcht coren sal de vors(creven) wyn vue(re)n te/
halen oft op een halve mile omghaens daert d(er)/
vors(creven) joff(rouwe) best gelieve(n) sal alst gedorschen es Item de
//
wyn sal hebben de huysinghe ten schelve zijnen t(er)mijn due(re)nde/
en(de) die wel en(de) loflic houden van wanden zo hij se aenveert/
heeft uutgenome(n) dat de vors(creven) joff(rouwe) katline daer uut hebbe(n)/
en(de) behoude(n) sal den suld(er) bove(n) de came(r) den hencxtstal/
dat duufhuys en(de) den wuw(er) aen thof om hoir p(ro)fijt/
d(aer)mede te doen Item de wyn sal alle jae(re) d(er) vors(creven) joff(rouwe) katline(n)/
leve(re)n drie hond(er)t walme(re)n coopma(n)sgoet om de huysinge daer/
mede te decken en(de) alsmen die verdect so sal de joffr(ouwe) den decke(r) die/
dachhue(re)n betalen en(de) de wyn den montcost gheve(n) en(de) desgelijx vande(n)/
tiecheldake so sal de wyn den montcost den decke(r) gheve(n) als men d(aer)op/
dect en(de) de [voirs(creven)] joffr(ouwe) katline de dachhue(re)n betalen It(em) de wyn sall hale(n)/
also veel leems oft steenne alsmen aen tvoirs(creven) hof ten schelve behoeve(n)/
sal It(em) doeft int voirs(creven) hof staende en(de)jairlix wassenen(de) dair af sal de
//
voirs(creven) joffr(ouw) katline deen helecht hebben en(de) de wyn dand(er) helecht en(de) alsme(n)/
die appele lezen sal so sal de joffr(ouwe) dair seynde(n) ene(n) knecht diese sal helpe(n)/
lezen en(de) ocht tempeeste van winde quame so sal de joffr(ouwe) hebben de helecht/
vande(n) repelingen vanden appelen en(de) de wyn dand(er) helecht en(de) de wyn/
sal d(er) joffr(ouwe) helecht van hae(re)n appelen te halen leve(re)n sond(er) hae(re)n cost It(em)/
de wyn It(em) de wyn sal alle jae(re) der voirs(creven) joffr(ouwe) een dusent mutsarts/
en(de) twintich wisse(n) houts te halen vue(re)n oft op een halve mile halen omgaens halen/
daert d(er) vors(creven) joff(rouwe) best gelieve(n) sal sond(er) hoiren cost It(em) de wyn sal op sine(n) cost d(er) vors(creven)/
joffr(ouwe) alle jae(re) te thiene(n) halen een voed(er) corens en(de) bri(n)gen op een halve mile o(m)me/
gaens halen daert d(er) vors(creven) joff(rouwe) best gelieve(n) sal It(em) de wyn sal jaerlicx houden/
een cudde scape It(em) de wyn sal alle jae(re) hebben dweeke hout aen de vors(creven) goede/
staende also v(er)re alst haefteel gegaen heeft en(de) voe(r) een v(er)droeghde willege/
zetten twee poten en(de) die verdoirnen It(em) de wyn sal alle jae(re) zette(n) op de vors(creven)/
goede xxv pooten en(de) die wachte(n) en(de) verdoirne(n) voer de beesten It(em) de wyn/
mach houwen en(de) stroncken alle de hagen aen de vors(creven) goede staende tot sijnen/
meeste(n) p(ro)fijte It(em) de wyn sal d(er) vors(creven) joff(rouwe) alle jae(r) saeyen ond(er)half halst(er) lij(n)saets/
gelijc den sijne(n) m(er) de joff(rouwe) sal tsaet leve(re)n en(de) daer voe(r) sal de wyn hebbe(n) tduyve(n)/
mest uut genome(n) ond(er)half mudde duve(n)mest dat de joff(rouwe) legge(n) sal daert hoir/
best gelieft It(em) de wyn [mach] sal alle jae(r) hoervruchte(n) een half boend(er) lands en(de) d(aer)af/
sal de joff(rouwe) hebbe(n) dat helchvat van wat vruchte dat zij It(em) de wyn sal/
alle jae(re) halen met sine(n) gespa(n)ne vier voed(er) hoipmaels mergels en(de) op de vors(creven)/
lande vue(re)n ten meeste(n) p(ro)fijte It(em) de wyn sal d(er) joff(rouwe) alle jae(re) wynte(re)n een/
coe en(de) sette(n) tussche(n) zijn melccoeye It(em) oft aen thof ten schelve te ty(m)me(re)n/
wae(re) dat gedruege tot vier dage(n) toe d(aer)af soude de wyn den ty(m)m(er)liede(n) den/
mo(n)tcost geven en(de) de joff(rouwe) de dachhue(re)n It(em) als de joff(rouwe) dessche(n) wilt so sal de wyn/
den dersch(er) vuede(n) en(de) de joff(rouwe) sal de dachue(re)n betalen en(de) daer voe(r) sal de wyn/
hebben van elke(n) mudde corens een half halst(er) corens van wat coren datt wae(re)/
It(em) de joff(rouwe) sal hoir helchtcoren derschen alst hoir gelieft en(de) de wyn sal die (te)/
vroenbeke also lange wy(n)ne(n) als d(er) joff(rouwe) gelieven sal It(em) oft d(er) joff(rouwe) oft den/
vier mo(m)bours vande(n) kijnde geliefde ten halve(n) tijde af te ke(re)n so sullen/
zijt den wyn een half jaer te voe(re)n laten weten en(de) desgelijcx saelt de wyn/
d(er) joff(rouwe) oft den mo(m)bours een half jaer te voe(re)n cundighen op datt hem geliefde/
ten halve(n) tijde te scheiden en(de) al sond(er) argelist En(de) alle de [dese] vors(creven) vorw(er)de(n)/
en(de) hieraf sijn borge(n) als p(ri)ncipale sc (et)c(etera) wel w des vors(creven) willems/
willem struyve(n)s zijn soon jan beylaer jan struyve(n)s brued(er) des vors(creven)/
willems des vad(er)s loenijs van haesbroeck jan struyve(n)s zoon heur wijf/
struyvens gehete(n) vande(n) woeste(n)hove de welke de vors(creven) wille(m) de vad(er)/
heeft gelooft scadeloes tontheffe(n) rijke abs(oloens) julii xxi
Contributorskristiaan magnus , kristiaan magnus
Moderated byThe Administrator
Last update: 2015-10-13 by kristiaan magnus