SAL7737, Act: V°215.1-R°216.1 (303 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°215.1-R°216.1  
Act
Date: 1444-02-14

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
Item jan van pulle wonen(de) te mechlen inde prochie van neckerspoele es come(n)/
in teg(enwoirdigheit) (et)c(etera) en(de) heeft gegeve(n) en(de) bekent dat hij gegeve(n) heeft wille(m)me vanden/
hogenhuys geheten geldens van cortelke thof geheten van uuthem gelegen te/
wezemale opte hoeve met den huysen hove(n) wynnen(de) landen beemden eeusselen/
en(de) allen ande(re)n sijne(n) [met hoe(re)n] toebehoirte(n) gelijck henrick wilen de pape van wynghe/
de voirs(creven) goede ald(aer) te houden plach te houden te hebben en(de) te wynne(n) van half/
meerte dat was int jae(re)n ons he(re)n dusent vierhondert ene(n)veertich ene(n) termijn van twelf jae(re)n lanc deen nae den ande(re)n sond(er) myddel volgen(de) elcx jairs dae(re)n/
bynne(n) te weten de voirs(creven) wynnen(de) lande voe(r) en(de) om xii mudde rogs goets/
ende payabels met wa(n)ne en(de) met vvede(re)n wael bereydt pacht van wesemale/
en(de) mate van loeven(e) en(de) de voirs(creven) beemde en(de) eeussele voe(r) en(de) om vier(re)nvijftich/
rijnscher gulden der koervorster mu(n)ten goet en(de) gheve of de werde daer voe(r)/
sond(er) dair af yet voe(r) de thiende af te cortten Te betalen te weten tvoirs(creven) coren/
te kersmisse en(de) te leve(re)n iiii mudde d(aer)af te mechlen en(de) dand(er) te loeven of/
tarschot of also verre daert den voirs(creven) ja(n)ne best gelieve(n) sal en(de) tvoirs(creven) gelt/
te betalen half te kersmisse sent jans misse en(de) half te kersmisse alle jae(re) den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse vervolghde schout met alsulker vorw(er)den/
zo wa(n)neer de voirs(creven) wyn tvoirs(creven) coren levert dat jan hem dan sijne(n) montcost/
gheve(n) sal en(de) oec betalen allen ongelt dat d(aer) op loept van tolle en(de) van/
weghe gelde Oec sal de voirs(creven) wyn moegen afhouwen alle verdroeghde/
oeftboeme willigen en(de) popele(re)n en(de) voer elken setten ii poten vanden selve(n)/
aerde [desgelijx sal hij moegen truncken] allet tronckhout datme(n) voirtijts [ald(aer)] getrunckt heeft en(de) and(er)s en sal de/
voirs(creven) wyn gheen hout vanden voirs(creven) goeden moegen houwen It(em) sal de voirs(creven)/
wyn de huysinghe vande(n) voirs(creven) hove sijne(n) t(er)mijn lanc wel en(de) loflic houden/
van wande en(de) van dake en(de) die laten te sijne(n) afscheiden also goet als hij se/
aenveerdt heeft ten prise van goeden ma(n)nen Oic sal de voirs(creven) wyn tvoirs(creven)/
landt wel en(de) loflic wynne(n) en(de) werven(n) mesten en(de) besaeyen op sijn getidege/
voe(re)n gelijc sijne(n) reengenoten bove(n) en(de) benede(n) en(de) die laeten te sijnen/
afsceiden ghelijc hij die vant te sijne(n) aencome(n) te weten de braec rogge besayt/
en(de) de storte en(de) dand(er) braecke al eens omgedaen uutgenome(n) een stuck lants/
gelegen neve(n) den vondelwech It(em) sal de voirs(creven) wyn betalen alle jae(re) allen den/
pachte [en(de)] tsijs uuten voirs(creven) goeden gaende ten behoirliken tijde sond(er) afslach vanden/
voirs(creven) pachte en(de) d(aer) voer sal de voirs(creven) wyn jairlix hebben allen den pacht en(de)/
tsijs totten voirs(creven) hove behoiren(de) en(de) of dair e(n)nigen tsijs of pacht wae(r) dieme(n)/
pleeght te heffen die hij niet gecrigen en conste dat sal hem afslach doen/
aenden voirs(creven) pacht op dat hij dat den voirs(creven) ja(n)ne in tsijs tijts kundicht
//
en(de) of men e(n)nigen tsijs of pacht bevonde tot den voirs(creven) hove behorende dieme(n) van jae(re)/
te jae(re) niet gehaven en hadde en(de) namaels metten rechte of anders gecrege dien tsijs/
of pacht sal den voirs(creven) wyn oic sijne(n) t(er)mijn lanc volgen sond(er) affslach vanden voirs(creven)/
pachte It(em) sal de voirs(creven) wyn alle jae(re) copen en(de) hondert poten goet en(de) cusbae(r) en(de)/
die opte voirs(creven) goede setten tot hoe(re)n meesten profijte en(de) de voirs(creven) jan sal hem/
jairlix afcorten also veel gelts als die costen It(em) sal de voirs(creven) wyn laten te sine(n) afsceide(n)/
inden voirs(creven) hove xxii bolst(ere)n walms ende alle dese vorwerden (et)c(etera) hier af sijn/
boirgen des voirs(creven) wynne(n) als pri(n)cipael sculde(re)n ongesund(er)t en(de) ongesceiden en(de) elc/
voe(r) al goert wybrechts jan en(de) lodewijck de roeve(re) gebruede(re)n en(de) jan vand(er) beke/
de jonge alle van wesemale p(ri)m(us) voshem dormale februarii xiiii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator