SAL7738, Act: R°170.1-V°170.1 (273 of 480)
Search Act
previous | next
Act R°170.1-V°170.1  
Act
Date: 1445-01-07

Transcription

2023-11-01 by Kristiaan Magnus
It(em) claes opden berch van leefdale soen jans wilen opden berch es come(n)/
in teg(ewoirdicheiden) d(er) scepen(en) van loeven(e) ende heeft genomen ende bekent dat hij/
genomen heeft van joffrouwen katlijnen zwerters wedewe jans wijlen/
zas thof der selv(er) joffr(ouwen) gelegen te vroyenb(er)ghe metten huysen hoven bog(ar)de(n)/
schue(re)n wynnen(de) landen beemden en(de) allen ande(re)n sijne(n) toebehoirte(n) gelijc die goede/
henrick keem(er)linc vand(er) voirs(creven) joffr(ouwen) in pechtingen gehouden heeft te/
houden te hebben ende te wynne(n) van half merte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn/
van seven ja(r)en langc deen nae dand(er) sonder myddel elcx jaers dae(re)n/
bynne(n) te weten de voirs(creven) wynnen(de) lande(n) voe(r) en(de) om achtendertich mudde/
rogs goet en(de) payabel met wanne en(de) met vloegelen wael bereydt der/
maten van loeven te sente andries misse apostels te betalen en(de) te loeven(e)/
ten huyse der voirs(creven) joffr(ouwen) katlijne(n) te leve(re)n jaerlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
ende telken t(er)mijne alse vervolghde schout ende de voirs(creven) beemde elcx/
jaers dae(re)n bynne(n) om vijf mottoene te weten veerthien pl(a)c(ken) gemeyns/
payments voe(r) elken mottoen voirscr(even) gerekent te sente mertens/
misse te betalen der voirs(creven) joffr(ouwen) katlijne(n) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de)/
telken t(er)mijne alse vervolghde schout It(em) selen de voirs(creven) joffr(ouwe) katlijne/
en(de) de wyn dooft inden voirs(creven) bogart jaerlijx wassen(de) tsamen hebben/
half en(de) half en(de) de wyn sal hoe(r) helicht d(aer)af te loeven leve(re)n op sijne(n)/
cost It(em) sal de voirs(creven) wyn der voirs(creven) joffr(ouwen) katlijne(n) leve(re)n alle tstroe/
datmen jaerlijx aen de voirs(creven) huysinge verdecken sal ende alle dande(re)/
stroe dat vanden voirs(creven) goeden boven dat daer te deckene sal sijn over/
schiet dat sal de voirs(creven) wyn beke(re)n in meste [metse meste] en(de) dat vue(re)n op dlant/
slants meesten p(ro)fijte sond(er) e(n)nich tstroe te vercopen ende [oft] also geviele/
dat de voirs(creven) wyn der he(re)n lant van den roeden cloeste(re) oft yemants/
and(er)s lant hier toe name soe soude tstroe int voirs(creven) hof bliven ende/
dat oec beke(re)n te meste sond(er) daeraf oec te vercopen(e) en(de) dat vue(re)n/
op dlant slants meeste(n) p(ro)fijte It(em) alsmen daer dect mest oft plect/
soe sal de voirs(creven) wyn den werclieden den montcost gheven ende de/
voirs(creven) joffr(ouwe) sal de dachue(re)n betalen het en wa(r)e dat daer aen de voirs(creven)/
huyse nuwe kepers gebraken te leggen daer af sal de voirs(creven) joffr(ouwe)/
katlijne den cost en(de) dachue(re)n betalen maer waert oec also dat/
daer yewerens latten gebraken het ware lettel oft vele en(de) tac af/
geworpen moeste sijn dat en sal voer gheen nuwe werck gerekent/
sijn oft oec drie oft vier be[r]dderen oft meer gebrake aen de solders/
mede te lappen en(de) niet van nuwe vermaect en worde daeraf/
sal de wyn van al den cost gheven It(em) sal de voirs(creven) wynne de/
huysinge vand(er) und(er)sten rijkelen ned(er)wart houden op sijne(n) cost op/
It(em) sal de voirs(creven) wyn hebben alle de verdroeghde willigen die aen/
tvoirs(creven) lant staen en(de) voe(r) elke verdroeghde willige setten ii twee/
levende poeten It(em) soe wanneer de voirs(creven) wyn e(n)nich lant hoervrucht
//
soe sal hijt dat lant wed(er) mesten also dat behoirt It(em) sal de voirs(creven)/
wyn der voirs(creven) joffr(ouwen) katlijnen jaerlijx gheven een mandele scapen/
oeretten tot haren bedtstroe en(de) also vele walms als zij tot veertl/
veertich roeden wijng(ar)ts orbe(re)n mach sond(er) afslach vande(n) voirs(creven) pachte/
ende daer voe(r) soe sal de voirs(creven) joffr(ouwe) katlijne den wyn voirscr(even)/
gheve(n) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde alle ja(r)e vier ellen esels lakens It(em)/
sal de voirs(creven) wyn den voirs(creven) lande en(de) beemde jaerlijx den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde wael en(de) loflic bevreden en(de) dien houden in goeden state en(de)/
daer toe sal de voirs(creven) wyn alle de willigen aen de voirs(creven) goede staende/
behouden behoudelic oec dat de voirs(creven) joffr(ouwe) katlijne vande(n) voirs(creven)/
willige(n) hae(r) behoefte sal hebbe(n) als sijs te doen heeft aen thof het/
zij aen dackroeden tee oft vitselroeden oft yet aen yet and(er)s mede/
te luykene It(em) oft also geviele dat der voirs(creven) joffr(ouwen) katlijne(n) geliefde/
den wuwe(re) ald(aer) te hebben sal soe sal sijten hebbe(n) en(de) hae(re)n wille d(aer)/
mede doen It(em) sal de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande wael en(de) loflic/
wynne(n) en(de) werve(n) sijne(n) t(er)ij t(er)mijn due(re)nde gelijc reengenoten boven/
en(de) beneden en(de) die laten d te sijne(n) afsceiden te weten den roggene(n)/
aert op vier getidege vo(r)en de storte eens o(m)megedaen en(de) de brake/
geheel ende alle dese voirs(creven) vorw(er)den geluften en(de) condicien (et)c(etera)/
hier af sijn borgen des voirs(creven) wynne(n) alse principael sculde(re)n onge/
sund(er)t en(de) ongesceide(n) en(de) elc voe(r) al henrick keem(er)linc bertelmeeus/
moeyen jan opten berch en(de) henrick ts(er)arnts alle viere van leefdale/
p(ri)m(us) cor(am) py(n)nock miles lynt(re) iun(i)or ja(nuarii) vii[a]
ContributorsJos Jonckheer , Dieter Peeters
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-05-17 by Inge Moris