SAL7738, Act: V°258.3-R°259.1 (397 of 480)
Search Act
previous | next
Act V°258.3-R°259.1  
Act
Date: 1445-04-29

Transcription

2019-09-07 by Kristiaan Magnus
It(em) es vorw(er)de en(de) ond(er)sproken dat de voirs(creven) willem hem metten/
voirs(creven) scoutbrieve niet voird(er) en sal doen beleyden dan totten goede(n)/
hier nae genoempt Inden yersten tot eene(n) beemde gelegen tot/
oplynthe(re) tusschen arnt roeck en(de) wouter de beke geheeten dasbeke/
op deen zijde en(de) wout(er) de bye op dande(re) zijde It(em) tot eene(n) beemde/
gelegen inde voirs(creven) p(ro)chie opden ouden driesch tussche(n) de goede h(ere)n/
gheerds ve(re)nlarien priesters en(de) el henric van byvoerden It(em) tot/
eene(n) mudde [sack] coe(re)ns pacht van lynthe(re) en(de) mate van thienen erfs/
It(em) pachts die de voirs(creven) reyne(re) en(de) katlijne gehuysschen hebben en(de)/
houden(de) sijn op zeke(re) pande toebehoren(de) janne vand(er) valporten en(de)/
joffr(ouwe) lijsbetten sijnre werdynne(n) gelege(n) toplynthe(re) op trot It(em)/
tot eene(n) derdendeele van eene(n) boende(r) lants gelege(n) op tvoirs(creven) rot/
tusschen de goede goerts anssems en(de) der ef erfgename(n) ghijsbrechts/
quatters Te deser meyni(n)ghen dat de(n) voirs(creven) willem(me) nae doot/
des voirs(creven) reyneers et katlijnen sijns wijfs en(de) niet eer volge(n)/
de voirs(creven) twee beemde volgen sullen en(de) sijne(n) vryen wille daer/
mede doen en(de) voerts soe sal de voirs(creven) willem tvoirs(creven) mudde/
coe(re)ns en(de) stuck lants ter stont moege(n) vercopen en(de) sijne(n) wille/
d(aer) mede doen bij also dat hij gheerden colarts beta natuerlic/
soen des voirs(creven) reyners betale(n) sal xl gulden crone(n) der/
mu(n)ten des coninx van vrancr(ijcke) goet van goude en(de) zwaer van
//
gewichten en(de) den cost en(de) last die de voirs(creven) gheerts gehadt vand heeft/
vanden beleyde dat hij op de voirs(creven) goede om der voirs(creven) schout wille/
gedaen heeft en(de) and(er)s niet cor(am) eisd(em)/
ContributorsJos Jonckheer , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1445-04-29

Transcription

2019-09-07 by Kristiaan Magnus
It(em) de voirs(creven) wille(m)/
fyelie(n) heeft beleyt/
vande(n) voirs(creven) scoutbrieve/
doen ov(er)brenge(n)/
xii[a] junii seq(ui)t(u)r/
en(de) gued(inge) gedaen/
vande(n) saier corens/
vande(n) stucke lants/
met (con)sente ghreets/
colarts die va(n) sijne(n)/
xl rijd(er)s mette(n)/
gelde betaelt/
wart en(de) voert/
vand(er) helicht vande(n)/
ii boende(r) opde/
tocht die reyne(re)/
en(de) sijn wijf d(aer)/
inne behoude(n)/
hebbe(n) nae tenue(re)/
vand(er) [va(n) deser] voirw(er)den/
en(de) alsoe blijft hij/
noch int beleyt/
vand(er) helicht va(n)den/
ii stucke(n) beems/
en(de) va(n) niet meer/
en(de) d(aer) met salme(n) he(m) laete(n) welke werken opde helicht vanden ii stucke(n) beemts opde/
tocht vanden beke(n)ners gelijct in deser vorw(er)de steet en(de) niet voerd(er)/
ContributorsJos Jonckheer , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 2
Date: 1445-04-29

Transcription

2019-09-07 by Kristiaan Magnus
It(em) van dese(n) ande(re)n helichte(n) heeft hij desgelijx de guedinge gedaen nae beg(ri)p/
vand(er) guedinge(n) dec(embris) p(rim)a a(nn)o xiiii[c] xlv en(de) alsoe es dbeleyt te/
nyeute/
ContributorsJos Jonckheer , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-05-17 by Inge Moris