SAL7739, Act: R°137.1-R°138.1 (255 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°137.1-R°138.1  
Act
Date: 1445-12-02

Transcription

2020-07-22 by Frans Feyaerts
It(em) cond zij allen lieden dat qui(n)ten quantele(re) es comen in teg(enwoirdicheit)/
der scepen(en) van loeven(e) ende heeft genomen ende bekent dat hij genome(n)/
heeft van gielijse van cortbeke diemen heet de mu(n)te(re) thoff ter mee(re)/
des selfs gielijs metten huysen hoven en(de) wynnen(de) landen daertoe/
hoe(re)nde uutgenomen de poerten ald(aer) met haerer toebehoirten en(de) thuyske(n)/
staende ald(aer) naest der poerten daer inne de voirs(creven) qui(n)ten niet/
rechts hebben en sal Te houden te hebben ende te wynnen van half/
meye lestleden eenen t(er)mijn van twelf ja(r)en langc deen nae dand(er)/
sond(er) myddel volgen(de) elcx jaers dae(re)n bynnen om sevene(n)dertich/
mudden rogs en(de) twee mudden tarwen beide goets en(de) payabels/
pachts met wanne en(de) met vede(re)n wael bereydt d(er) maten van loeven/
sente andries misse apostels te betalen en(de) tot loeven te loeve(re)n/
jaerlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse v(er)volghde/
schout It(em) sal hebben de voirs(creven) wyn den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde de/
heyde en(de) dbosch gelegen acht(er) tvoirs(creven) hof en(de) de heyde metten bo/
g(ar)de en(de) hof half doeft gelegen voe(r) tvoirs(creven) hof elcx jaers dae(re)n/
bynnen voe(r) en(de) om vijf gulden pet(er)s d(er) mu(n)ten sh(er)togen van burg(oign)[en]/
en(de) van brabant sessenvijftich tournoyse en(de) seven mudde evene(n)/
der maten van loeven(e) sente mertens misse te betalen te weten/
de voirs(creven) vijf pet(er)s en(de) vier [drie] mudde evene(n) en(de) een half den voirs(creven) gielijse/
en(de) de(n) voirs(creven) gielijse evene te loeven(e) te leve(re)n en(de) dand(er) drie mudde/
en(de) een half evene(n) en(de) sessenvijftich tournoyse den rentmeest(er) sh(er)toge(n)/
van brab(ant) te loeven(e) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijn/
alse vervolghde schout It(em) sal de voirs(creven) wyn jaerlijx hie(re)n bynnen/
leve(re)n int voirs(creven) hof tween(de)dertich mandelen walms goet ende/
cusbaer om de huysinge ald(aer) mede te decken en(de) alsmen ald(aer) dect ty(m)mert/
metst oft plect van ouden wercke d(aer)af sal de voirs(creven) gielijs de dachue(re)n/
betalen en(de) de voirs(creven) wyn sal den werclieden den montcost gheven/
ende alle den leem calc steene en(de) savel diemen ald(aer) behoeven sal/
die sal de voirs(creven) gielijs copen maer de voirs(creven) wyn sal dien halen/
met sijnen waghen en(de) p(er)den It(em) sal de voirs(creven) wyn de huysinge vande(n)/
voirs(creven) hove houden(e) vand(er) und(er)ster rijkelen ned(er)waert op sijnen cost/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde It(em) sal de voirs(creven) wyn noch hebben den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde den beemde geheeten voerbeemde gelegen inde/
voerbeemde twee stucken inde voerbeemde inde p(ro)chie van velthem/
/ een stuck beemts gelegen opte dyebrugghe inde p(ro)chie van erpse en(de)/
een stuck eteeussels gelegen te velthem inde specstrate elcx jaers/
daer bynne(n) voe(r) en(de) om twintich rijnsch gulden(en) van goude/
goet en(de) gheve tsente mertens misse inden wynt(er) te betalen den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse vervolghde schout It(em)/
sal de voirs(creven) wyn opte voirs(creven) goede jaerlijx hie(re)n bynne(n) houden hond(er)t/
scape en(de) en sal de voirs(creven) wyn opte voirs(creven) goede sijn beesten inde/
bossche ald(aer) niet laten gaen ten zij dat die spruyten twee jaer oudt/
sijn It(em) moegen de voirs(creven) gielijs en(de) de wyn ten halven tijde vanden/
voirs(creven) t(er)mijn s deen vanden ande(re)n sceyden behoudelijc dien dat de ghene/
die sceiden wilt dat den ande(re)n een jaer te voe(re)n kundigen sal en(de)/
laten weten It(em) waert also dat de voirs(creven) lande yegerens van regen/
oft wate(r) grebben uutgescuerdt en(de) gemaect wa(r)en oft bynnen den/
voirs(creven) t(er)mijn gemaect wordden dat sal de voirs(creven) wyn op sijnen/
cost also maken dat den voirs(creven) gielijse daeraf negheen stade/
comen en sal ende waert also dat de selve wyn des niet en/
dade en(de) de voirs(creven) gielijs d(aer) bij scade leede dat [soe sal] dan de selve gielijs/
dat sal in [dien] doen maken en(de) op cost en(de) last des voirs(creven) wynne(n)/
It(em) sal de voirs(creven) wyn den wech boven en(de) beneden thof sijnen/
t(er)mijn due(re)nde op sijne(n) cost houden en(de) maken also datmen daer/
vae(re)n en(de) gaen mach It(em) sal de voirs(creven) wyn den voirs(creven) gielijse/
jaerlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde doen thien corweyden met sijnen/
waghen en(de) p(er)den It(em) sal de voirs(creven) wyn alle dmest inde messye/
ald(aer) sijnde drie werven tsjaers uutvue(re)n opt voirs(creven) lant slants/
meesten p(ro)fijte en(de) de messie voirs(creven) op dleste te sijnen afsceiden bloet/
laten en(de) dat mest vue(re)n daert den voirs(creven) gielijse orbelijxt duncke(n)/
sal It(em) sal de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande te sijnen afsceiden laten/
gelijc hij die vint te sijne(n) aencomen te weten den wynt(er)aert houden(de)/
thien boende(r) op vier getideghe voe(re)n daeraf hij besaeyt vint de/
acht boende(r) met rogge en(de) de twee boend(er) met tarwen den/
som(er)art houden(de) seven boend(er) te weten drie boend(er) garsten en(de) vier/
boend(er) evene(n) op [de garste d(aer)af op] drie getidege voe(re)n en(de) de evene(n) op vier [twee] getidege/
voeren al wael geect gelijc dat behoirt It(em) sal de voirs(creven) wyn/
de vorlen vanden voirs(creven) goeden wynnen en(de) werven also die gewonnen/
sijn en(de) den plach ploegh gaen mach It(em) sal de voirs(creven) gielijs den/
/ voirs(creven) wynne jaerlijx den voirs(creven) t(er)mijn leve(re)n drie molevaten lijnsaets/
dwelc hem de voirs(creven) [wyn] besaeyen sal en(de) te zomer alst tijtverdich dlant/
wael en(de) loflijc daer toe bereyden op sijne(n) cost It(em) sal de voirs(creven)/
wyn jaerlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde betalen allen den tsijs en(de)/
co(m)mer uuten voirs(creven) goeden gaende sond(er) afslach vanden voirs(creven) pachte/
Ende alle dese vorw(er)d(en) (et)c(etera) Ende hier af sijn borgen des voirs(creven)/
wynne(n) alse principael sculde(re)n ongesund(er)t en(de) onv(er)sceide(n) en(de) elc voe(r)/
al gheert en(de) goert quantelaerts gebruede(re) bruedere des voirs(creven)/
wynne(n) steven stercx en(de) jan aerts geheten hoyman p(ri)m[(us)]/
lomb(ar)t wijtvliet dec(embris) ii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-11-17 by Jos Jonckheer