SAL7739, Act: R°259.1-R°260.1 (428 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°259.1-R°260.1  
Act
Date: 1446-03-19

Transcription

2019-10-08 by Frans Feyaerts
Het zijn comen in rechte voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) inde banck ald(aer) jan hubrechts/
van binckem in deen zijde en(de) gielijs hanckart cled(er)make(r) die na den rechte der stad/
van loeven(en) beleidt is totten goeden beide have en(de) erve goert arnts als man/
en(de) mo(m)boir m(ar)grieten scheys [sijns wijfs] gielijs scoerwegge als man en(de) mo(m)boir katlijnen/
scheys zijns wijfs henrix scossters geheten scheye [voe(r) hem selve(n)] jans loene(re) als man en(de)/
mo(m)boir katlijnen scheys zijns wijfs en(de) marien hagarts geheten mellens/
alle zust(er) en(de) brued(er) kijnde(re) also verre de selve goede inde p(ro)chie van binckem/
oft d(aer)omtrent gelegen zijn in dande(re) alse van eend(er) schue(re)n met haird(er) toebehoirte(n)/
gelegen te binckem ter plaetsen geheten te hoebruggen neven de goede jans/
hubrechts voirs(creven) Seggen(de) de selve jan dat hij vanden voirs(creven) goeden voirmaels/
des leden wae(re) viii jaer of meer guedinge hadde voe(r) hof en(de) he(re) d(aer)men/
de voirs(creven) goede af houden(de) wae(re) van jannese van erps geheten p(er)soons die/
de voirs(creven) goede met rechte gederft hadde niet te myn de guedinge liet/
hij gaen dair zij sculdich wae(re) te gaen hoe wael dat hij de voirs(creven) goede/
oeyseder? met vredelik(er) possessien hadde beseten Want tot dien wae(re) comen/
onlanx lijsbeth van peede wettige dochter katlijnen hoyts die zij hadde van/
henricken wilen van peede voe(r) den meye(r) en(de) scepen(en) sco(m)mandeurs van/
binckem en(de) hadde hem naden rechte vander banck inde voirs(creven) schue(r) gegoedt/
en(de) geerft en(de) dat de selve katlijne hadde twee wettige zuste(re)n geheten/
beatrijs en(de) lijsbeth en(de) dat die twee gesust(ere)n aflivich worden wae(re)n sond(er)/
wettige geboerte achter hen te laten also dat de voirs(creven) lijsbeth van peede/
e(n)nige dochter der voirs(creven) katlijnen hoyts wae(re) de naeste levende van desen/
goeden en(de) vand(er) zijden dair die afcomen wae(re)n Boet hij te thoenen/
voirts dat de vader alle der voirs(creven) p(er)sonen die den brief des voirs(creven) gielijs/
bekendt hebben als naeste levende henrix scheyde de jonge was nat[ur]lic/
en(de) hadde eenen naturliken brued(er) geheten henrick sceyde de jonge en(de)/
meer ande(re) bruede(re) die naturlic wae(re)n die hij hadde van div(er)sen vrouwe/
p(er)sonen en(de) oick ond(er) dande(re) henricken scheyde den jongen van lijsbetthen/
hoyts voirs(creven) bijden welken hen vanden voirs(creven) hoe(re)n naturliken oem gheen/
goede zund(er)linge versterven en konden En(de) want hij alle de voirs(creven) pointen/
en(de) meer ande(re) hem tot zijnen rechte dienen(de) boedt te thoenen en(de) de/
voirs(creven) ghielijs negheenssins en boedt te bewisene dat de voirs(creven) p(er)sone die/
hem den voirs(creven) brief bekent hebben oft hoe(r) vorde(re)n d(aer)toe ergens comen/
wae(re)n met hove cost [oft] met rechte zo en konste hen die van naturliken/
en(de) bastarden comen wae(re)n de voirs(creven) goede ghee(n)ssins v(er)sterven maer/
hoepte waer hij die pointen gethoenen konste dat de selve gielijs d(aer)aen/
met zijnen beleide verdoelt wae(re) en(de) des beg(er)de hij een vo(n)nisse D(aer)op/
de voirs(creven) gielijs hem verandw(er)dende hoepte dat die aensprake die jan hubrechts
//
te hemw(er)t gedaen hadde hem noch zijnen beleide gheen onstade doen en soude/
en(de) bij redenen want henrick scey de jonge was vergadert nae staet der/
heileger kercken met eenen vrouwen p(er)soone geheten agneese dmeyers/
en(de) die besaten de goede alse hue(r) wettige erve en(de) starven dair uut als/
uut hoiren wettigen erve en(de) hadden een wettige docht(er) geheeten lijnken/
sceys die uut desen goeden gestorven wae(re) als uut hoiren wettigen/
erve en(de) dat dese p(er)sone die hem den brief bekent hadden oft hoire/
werdynnen als brued(er) en(de) zust(ere)n wae(re)n de naeste leven(de) d(er) voirs(creven) katlijnen/
sceys en(de) van wettigen bedde en(de) van desen goeden hoepte waer hij de pointen/
gethoenen konste dat hem en(de) zijnen beleide de voirs(creven) aensprake gheen/
onstade doen en soude mer dat hem en(de) zijnen beleide de goede volgen/
souden en(de) sculdich wae(re)n te volgen des hij hem totten vo(n)nisse der scepen(en)/
getroeste So werden d(aer)op de he(re)n tscepen(en) gemaent vanden meye(r) die/
wijsden voe(r) een vo(n)nisse beide de voirs(creven) p(ar)tien tot hoiren bethoene ald(aer)/
ten dage toegesedt de voirs(creven) jan hubrechts thoende inden yersten met/
den meye(r) een vanden scepen(en) en(de) een vanden omstanders te dier tijt/
dat de voirs(creven) jannes van erps voirmaels dies leden was tusschen sess/
en(de) viii jaer comen wae(re) en(de) hadde den voirs(creven) janne hubrechts oft zijn/
wijf mer dwelc van hen beiden dat was en wysten zij niet inde/
voirs(creven) goede gegoedt en(de) geerft Thoende voirts metten scepen(en) van binchem/
dat voe(r) den meye(r) sco(m)mandeurs en(de) voe(r) hen comen wae(re) lijsbeth van/
peede voirs(creven) wettige docht(er) katlijnen hoyts voirs(creven) en(de) hadde met allen/
pointen van rechte na shoofs recht den voirs(creven) janne hubrechts inde/
voirs(creven) schue(r) gegoedt en(de) geerft En(de) voirt thoende hij met goeden/
ma(n)nen dat de voirs(creven) goede [wae(re)n come(n)?] en(de) beseten hadden de vad(er) en(de) moed(er) der/
voirs(creven) gesust(ere)n hoyts en(de) dat zij alle drie wae(re)n wettige zust(ere)n van vad(er) en(de) moed(er) en(de) van wettigen bedde en(de) dat de twee te weten beatrijs/
en(de) lijsbeth aflivich worden sond(er) wettige geboerte en(de) dat lijsbeth van/
peede docht(er) katlijnen hoyts zust(er) der voirs(creven) zust(ere)n de voirs(creven) goede v(er)storve(n)/
en(de) dat zij d(aer)af de naeste leven(de) was en(de) vand(er) zijden dair die af/
comen wae(re)n Thoende voirts metten selven dat de vad(er) der voirs(creven)/
p(er)sone die den brief den voirs(creven) gielijse bekent hebben was nat[ur]lic/
en(de) brued(er) henrix sceys nat[ur]lix mids welken thoenisse de selve jan/
hoepte en(de) meynde dat hem de voirs(creven) goede bliven souden en(de) sculdich/
wae(re)n te bliven aengesien dat zij alle van bastarden comen wae(re)n/
en(de) dat op hen niet versterven en konde and(er)s dan des hoe(re)n vad(er)
//
toecomen wae(re) en(de) also wae(re) d(aer)aen de voirs(creven) gielijs met zijnen beleide/
verdoelt en(de) des getroeste hij hem totten rechte De selve gielijs thoende/
alle tghene des hij hem in zijnre aenspraken v(er)meten hadde uutgesceyden/
dat zijn getugen niet en claerden als zij droegen dat lijnken scheys/
docht(er) henrix sceys de jonge uut desen goeden starf als hoiren wettige(n)/
erve So zeyden zij mede dat de bekenners van desen brieve dairaf/
de naeste levende wae(re)n mer zij en cleerden niet van desen goeden noch/
vand(er) zijden dair die afcomen zijn hoepte nochtan naden thoene die hij/
geleidt hadde en(de) na dat de voirs(creven) gehuysschen voe(r) en(de) de voirs(creven) lijnken/
hoe(r) wettige geboerte dair uut gestorven wae(re) na en(de) dese wae(re) de naeste/
levende die hen tvoirs(creven) beleidt gemaect hadde dat hem en(de) den selven/
zijnen beleide de voirs(creven) goede volgen souden en(de) sculdich wae(re)n te volgen(e)/
en(de) des getroest hij hem totten rechte en(de) beg(er)des een vo(n)nisse De voirs(creven) jan allegeerde/
en(de) zeyde wa(n)t de voirs(creven) gielijs zijns v(er)meedts niet volcomen en wae(re)/
en(de) hij opelic gethoent hadde dat dese goede vanden oud(ere)n der voirs(creven) drie/
gesust(ere)n hoyts comen wae(re)n so souden hem die goede peyslic en(de) rustelic/
bliven na der guedingen die hij d(aer)af hadde zo wae(re) de voirs(creven) gielijs/
met zijnen beleide d(aer)aen v(er)doelt en(de) des was hij wael getroest tot alsulken/
vo(n)nisse als de scepen(en) d(aer)af wisen souden en(de) beg(er)des gemaent te hebben/
Also dat ten utersten de he(re)n tscepen(en) van loeven(en) gemaent vanden mye(r)/
wijsden voe(r) een vo(n)nisse na aensprake v(er)antw(er)den en(de) thoenisse van beiden/
p(ar)tien dat de voirs(creven) ghielijs met zijnen beleide aen de voirs(creven) goede v(er)doelt/
wae(re) also verre het noch voe(r) hen comen was p(rese)nt(ibus) lomb(ar)t pynnock/
cap(elle)[ma(n)] vynck voshem m(ar)cii xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2015-12-01 by Jos Jonckheer