SAL7739, Act: R°286.1 (469 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°286.1  
Act
Date: 1446-03-26

Transcription

 by 
Van arnold(us) van rotselaer/
It(em) nae dien dat and(er)wijle peter vrancx ende arnoldus van rotselaer liberier/
gecocht ende vercregen hadden jegen de wedewe ende kijnde(re) daneels wijlen trap/
parts zeke(re) goede te weten de voirs(creven) peter een huys gelegen in deyckstrate tussche(n)/
de goede der jouffr(ouwe) zas ter eenre zijden ende thoeckhuys vander selver straten/
en(de) vand(er) papeluerstraten ald(aer) ter ande(re) ende de voirs(creven) arnoldus tselve hoeckhuys/
met sijnre toebehoirten gelijc de selve woe(n)ingen ald(aer) met zeke(re)n vorw(er)den en(de)/
conditien deen vanden ande(re)n gedeilt ende onv(er)sceiden sijn Met vorw(er)den ond(er) den/
ande(re)n dat de voirs(creven) peter op tselve hoeckhuys zeke(re) renten hebben ende behouden/
soude ende de voirs(creven) peter te meer stonden den voirs(creven) arnold(us) d(aer)af geeyscht en(de)/
gemoeyt heeft ende opten dach van heden doen ontbieden bijden raide der stad/
van loeven(en) Seggen(de) de voirs(creven) peter dat hem inder come(n)scap vanden voirs(creven) hoeck/
huyse toegevueght wae(re)n vier gulden peters erflijk(er) renten tsijnre manissen/
af te leggen en(de) te quijten daeraf de voirs(creven) arnoldus maer onlanx hem eenen/
halven peter afgeleeght en hadde Bege(re)nde van rechts weghen nae de/
handelinge en(de) vorw(er)den daeraf geschiet sijnde dat de selve arnoldus hem/
de ande(re) iii(½) peters ter stont afleyde ende hem vandien vernueghde (et)c(etera) Den/
voirs(creven) arnoldus d(aer)op v(er)antwerden(de) dat waer was dat de voirs(creven) pet(er) op sijn/
huys hebben soude iiii peters die te quijten den pe(n)nynck xx in alsulker/
vuegen dat de selve arnoldus d(aer)af ter manissen svoirs(creven) peters afleggen soude/
ond(er)halven pet(er) ende tsourplus dand(er) ii(½) peters soude de voirs(creven) arnold(us) moege(n)/
afleggen zo wanneer hem gelieven soude Behoudelic dat also lange hij die/
staen liete dat hij jaerlijx d(aer)af te kersmisse als die verschenen de rinten den/
voirs(creven) pete(re)n vandien betalen souden p(rese)nte(re)nde dat de voirs(creven) pete(re)n hoe wale de/
selve peter cleyn bescheit oft vestich(eit) daeraf hebben mochte doeghdelijc d(aer)af/
te v(er)nuegen gedragen(de) hem de voirs(creven) arnoldus eyntelijc tot alsulken gescrifte(n)/
ende cleernisse alse vanden voirs(creven) rinten (et)c(etera) And(er)wijle op dyerste came(r) ond(er)/
meest(er) gielijse vander stoct d(aer)af gescreven was en(de) oec der konden van lode/
wijken van weterbeke h(er)ma(n)ne van boemale ende janne vander heyden goud/
smet die d(aer)af een zeker cedule hadden ende over de vorw(er)den wae(re)n ende d(aer)af/
te spreken wisten (et)c(etera) Welke getuygen en(de) gescriften gehoirt ende ov(er)sien/
sijnde ende openbairlijc cle(re)nde des hem de voirs(creven) arnoldus v(er)meten hadde/
so heeft nae desen de raed vand(er) stad voe(r) reden(en) en(de) besceit get(er)mineert/
en(de) uutgesproken dat de voirs(creven) arnoldus die maer vanden i(½) peter dien/
hij sculd(ich) es t(er) manissen des voirs(creven) peters af te leggen den halven afgeleeght/
en heeft dat hij noch dien [eene(n)] peter ter manissen des voirs(creven) pet(er)s behoirlijke(n)/
afleggen sal ende dande(r) ii(½) peter sal de voirs(creven) arnoldus moegen afleggen met/
vollen renten zo wanneer hem dat gelieven sal nae de waerh(eit) en(de) bescheit/
d(aer)af v(er)hoert zijde Act(um) p(rese)ntib[(us)] jasp(er) abs(oloens) en(de) vrancke(n) van dyeve(n) burg(er)meest(ere)n/
m(ichaele) abs(oloens) jo(hanne) m(ar)cels ever(ardo) clerck (et)c(etera) scab(inis) et (con)siliar(iis) m(ar)tii xxvi
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-12-01 by Jos Jonckheer