SAL7739, Akte: V°338.2-R°339.1 (570 van 608)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°338.2-R°339.1  
Act
Datum: 1446-06-10

Transcriptie

2018-12-13 door Frans Feyaerts
Item alse vanden stoote opv(er)staen tusschen jannese vanden hove den jongen die/
met scepen(en) brieven van loeven(en) comen is totten goeden jans de raet zoon pelgerijns/
wilen de raet met johannes vanden hove den ouden zijnen vad(er) in deen zijde en(de)/
stasse wijnrix van arschot die naden rechten der stad van loeven(en) met ouderen/
brieven vand(er) dat(en) int jaer ons h(ere)n dusentvierhond(er)t zesthiene xix dage in/
meye geleidt is totten goeden des selfs jans de raet zijns neven in dande(re) Van/
dat de voirs(creven) jannes vanden hove en(de) zijn zone meynden dat de voirs(creven) stas/
sculdich wae(re) zijn hande te lichten vanden voirs(creven) beleide en(de) den goeden des voirs(creven)/
jans evenverre den selven stasse gerestitueert werden de pe(n)nyngen die hij uutgeleeght/
hadde voe(r) den coep van eenen beemde te langdorp geleg(en) die hij tande(re)n tijden jegen/
den selven zijnen neve gecocht hadde also hij toegeseeght en(de) gekent hadde/
gelijc de voirs(creven) jannes dat boet te thoenen Daer jegen stas voirs(creven) alligeerde/
en(de) zeyde dat hij des voirs(creven) is niet sculdich en wae(re) te doen met myn/
ov(er)geven(de) voe(r) den rechte vand(er) stad evenverre dbeleidt d(aer)mede h(er) henric de raet/
oem des voirs(creven) jans dat hij hadde opte goede des voirs(creven) pelgerijns vad(er) des voirs(creven)/
jans te nyeute gedaen werde oft quijtgescouden vanden goeden die hij jegen den/
voirs(creven) wijlen pelgerijm gecregen hadde en(de) hem zijn pe(n)ningen vanden voirs(creven)/
beemde daer voe(r) hij die groetsen(de) tand(ere)n tijden eed hadden gedaen met allen/
costen die hij d(aer)om geleden hadde opgeleeght werden en(de) betaelt dat hij/
dan de voirs(creven) brieve van zijnen beleide g(er)ne ov(er)leve(re)n soude metten welken/
hij hoepte te gestaen So is ov(er)dragen en(de) get(er)mineert biden raide vand(er)/
stad dat de voirs(creven) stas zijn voirs(creven) beleidbrieve met dat daer aen cleeft/
en(de) eenen scepen(en) brieve van arschot spreken(de) van vi holl(andsche) gulden(en) erflic/
die de selve stas voermaels jegen den voirs(creven) wilen pelgerijm gecreegh/
en(de) dair af hij also hij kende inde voirs(creven) groets(in)gen gecuelt en(de) betaelt was
//
bringen sal in handen vand(er) stad ald(aer) die berusten selen tot behoef en(de)/
inden name des selfs stas tot dierre tijt toe dat tvoirs(creven) beleidt van/
h(er) henric voirs(creven) als voirs(creven) steet gea(n)nicheleert oft quijtgescouden sal wesen/
en(de) dat den selven stasse opgeleeght selen werden de pe(n)nynge die/
hij gelijck voirs(creven) is met zijnd(er) eed voermaels gegroetst heeft mett(er)/
cost van rechte die hij int v(er)volgen van deser zaken geleden hadde/
en(de) oic met des de voirs(creven) stas aenden voirs(creven) beempt boven gemeyn/
rep(ar)acie uutgeleeght mach hebben En(de) dat voldain salmen de selve/
brieve ov(er)leve(re)n den voirs(creven) janne de raet en(de) nyeman(de) and(er)s om die tot/
zijnen vrijen wille te beke(re)n act(um) in (con)silio op(idi) p(rese)nt(ibus) abs(oloens) burg(imagistro) et plu(r)ib(us)/
aliis junii x a(nn)[o] xlvi
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2015-12-08 door Jos Jonckheer