SAL7741, Act: V°39.2 (83 of 321)
Search Act
previous | next
Act V°39.2  
Act
Date: 1447-08-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-03 by Gerry Van Helmont
Van godevaerde zandberghs beleydt (et)c(etera)/
It(em) also als nae vele scrivens uutsets ende v(er)suecks gedaen ten vervolghe godevaerts/
sandberghs die nae den rechte der stad van loeven(e) beleydt is totten haeflijken/
goeden h(ere)n goessens sandberchs priesters sijns vaders gescreven ende versocht es ge/
weest aen henricken van sentjans bailliu van pamele om seker recht en(de) execucien/
vandien te doen oft alhier te comen (et)c(etera) daer de voirs(creven) bailliu op heden nu comen es/
en(de) tsijnre onschout yerst zeggende dat hem de voirs(creven) h(er) goessen gebeden hadde om/
peys te maken sond(er) hier te comen teenen zeke(re)n daghe daertoe dienen(de) en(de) oec seyde/
deselve bailliu dat hij dien naevolgen(de) naeden voirs(creven) h(er) goessene en(de) goedev(ar)de hadde/
doen vereysschen en(de) me hem met zeke(re)n p(er)sonen sijnen scepen(en) bes.nden? ende/
oec hadde hij de goede en(de) pande daer de voirs(creven) godevart oft h(er) goessen lijftocht/
op heysschen mochten ontslagen en(de) dat oeck by e(n)nigen sijnen scepen(en) den selven/
h(ere)n goessene dien zij niet thuys en vonden doen kundigen hem des gedragen(de)/
ter waerh(eit) vanden scepen(en) hopende nae desen dat gheen gebreck mids den/
voirs(creven) uutsetten(e) en(de) anders in hem geweest en wa(r)e Den voirs(creven) godevaerde/
d(aer)op v(er)antw(er)dende dat hij also om gheenen peys tusschen den voirs(creven) yersten daghe/
noch and(er)s dan om ontco(m)meringe van rechte gebeden en hadde en(de) dat alle/
duutsette hem zee(r) acht(er)deelych wa(r)en gem(er)ct besund(er) dat bynnen den lesten uut/
sette byden voirs(creven) bailliu en(de) den zijnen alhier met brieven der stad van bruessel/
en(de) and(er)s bij janne den mol te bruessel gebeden en(de) verworven de vruchten en(de)/
pande vervlooet? wa(r)en en(de) also ware bij gebreke des voirs(creven) baillius en(de) zijnen/
beslane en(de) vertrecke van rechte en(de) daghen alhier d(aer)af te besceide te comen/
trecht vertogen ter grooter cost en(de) scaden des voirs(creven) godevaerts die d(aer)om menich/
vuldich vervolgh gedaen heeft hopende dat hem de voirs(creven) bailliu sijn voirs(creven)/
vijfrenten tsamen en(de) de cost opleggen en(de) betalen soude hier nae en(de) meer/
ande(re)n redenen en(de) worrden van beiden p(ar)tien de raed vand(er) stad hem besproken/
hebbende heeft ov(er)dragen en(de) voer recht en(de) besceit uutgesproken datmen scriven/
sal aenden voirs(creven) janne den mol dat hij nae sijnen toeseggene d(aer)af de stad ge/
informeert es dbehulp doe dat de voirs(creven) godenaert v(er)nueght worde en(de) es nochta(n)/
voirt den voirs(creven) bailliu geseeght en(de) bevolen dat hij soe vele doe aen de voirs(creven)/
kercmeest(er)s oft die de vruchten te henwarts hebben dat zij de voirs(creven) betalinghe/
doen en(de) dat de voirs(creven) bailliu den voirs(creven) godevaerde met rechte behulpich zij/
ende daer gebreck in wa(r)e dat de voirs(creven) bailliu d(aer)af genoech doen soude en(de)/
d(aer)inne gehouden sijn naede gelegenth(eit) der zaken en(de) zijnre wed(er)stricklich(eit) en(de)/
gebreke Actu(m) cor(am) kersmake(re) lynthe(re) burgim(a)g(ist)ris et aliis plu(r)ib(us) de (con)silio augusti/
xxv
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-20 by kristiaan magnus