SAL7741, Act: V°53.3 (109 of 325)
Search Act
previous | next
Act V°53.3  
Act
Date: 1447-09-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-10 by Gerry Van Helmont
It(em) nae dien dat op heden in recht comen sijn lodewijck goes die met scepen(en) brieven/
van loeven(e) comen es tot ii(½) gulden(e) hellinc erfs tsijs aen en(de) op eenen beemdt gelegen acht(er)/
webbekem tusschen den beemt gheerts wijlen van beve(re)n ende den beemt jans wijlen mixbeke/
geheeten metten naelden uut beleyde bekent van m(ar)grieten goes welc lodewijck hem den/
voirs(creven) ond(er)pant voe(r) gebreck vanden voirs(creven) erftsijse hadde doen leve(re)n met meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(e) in deen zijde ende arnde de hollande(re) van diest die beleydt es totten/
haeflijken goeden arnts der kijnde(re)n ende heylwigen van beve(re)n sijns wijfs ter ande(re) alse/
van ii coeyen en(de) i verse den voirs(creven) gehuysschen toebehoeren(de) ende die de voirs(creven) loede/
wijck nae dat hem de voirs(creven) goede also in handen gesett wa(r)en opte selve goede/
bevonden hadde ende also wa(r)en zij metten meye(r) aldaer p gepand ende inde/
vroente gesett daer zij een langhe wijle ter groot(er) cost gestaen hadden van welken/
beesten de voirs(creven) arnt beg(er)de in zijnen beleyde gehouden te w(or)den daerop de voirs(creven)/
lodewijck alrehande saken doen innebrochte en(de) dede zeggen den erflijch(eit) vanden voirs(creven)/
tsijse aengaende daer bij hij sloet ten uuteynde op dat hij in sijnen goeden naevolgen(de)/
der leveringen en(de) des hij d(aer)toe hadde doen seggen gehouden soude weerden ende/
dat hij de voirs(creven) beesten liet gaen eve(n) verre arnt den cost die zij verteert hadden/
betaelde Daerop de selve arnt allegeerde dat hij op deen sluyten soude op derflich(eit)/
oft op de have dwelc hem tvo(n)nisse der scepen(en) van loeven(e) opte calaengie gemaent/
wijsde te doen also dat doen de voirs(creven) lodewijck der voirs(creven) haven afgaende sijn sake/
sloet opte erflijcheit d(aer)op hij en(de) de voirs(creven) gehuysschen voirtvoeren metten rechte/
cor(am) ja(cobo) py(n)noc witte wynghe willemaer sept(embris) xii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-20 by kristiaan magnus