SAL7742, Act: R°262.1-R°263.1 (531 of 606)
Search Act
previous | next
Act R°262.1-R°263.1  
Act
Date: 1449-05-13

Transcription

2020-01-03 by xavier delacourt
Cond zij allen allen lieden dat jan vrederix van eversberghe es come(n)/
in teg(ewoirdicheit) der scepen(en) van loeven en(de) heeft genomen en(de) bekent dat hij/
genomen heeft van goerden roelants woenende te loeven inde/
h(er)berghe geheten sent jorijs thoff des selfs goirts gelegen te/
meerbeke bij eversberge metten huysen hoven [en(de)] met omtrent/
xxvii boende(re)n lants gelijc die lande daer geleg(en) zijn ende met/
omtrent seven boende(re)n ond(er) maeybeemde en(de) eeussele totten/
voirs(creven) hove hoirende Te houden te hebben en(de) te wynnen van/
halfmeye dat comen sal int jair onss he(re)n dusent vierhondert/
en(de) vijftich eenen t(er)mijn van sesse jaren lang deen nae dander/
d(aer) nae sond(er) myddel volgende Elcx jairs dae(re)bynnen te weten/
de voirs(creven) wynnende lande voe(r) vivendeertich mudden rogs/
goet en(de) payabel met wanne en(de) vede(re)n wael bereydt der mate(n)/
van loeven te sente andries misse apostels te betalen en(de) te/
loeven(e) tot des voirs(creven) goirts huyse te leve(re)n En(de) de voirs(creven) maeybee(m)de/
en(de) eeussele om achten(de)twintich grijpen xl pl(a)c(ken) voe(r) de grijpe [gerekent] te/
sente m(er)tens misse inden wynter te betalen jairlijcx den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse vervolghde schout Item sal/
de voirs(creven) wynne oic hebben de weyde vanden bogarden des voirs(creven)/
goirts maer int oeft en sal hij gheen recht hebben and(er)s dan/
den afval sond(er) [van] onv(er)tuldicheiden van wynde uutgenome(n) inde(n)/
bogaert achter de schue(re) d(aer)af sal de wynne doeft hebben vanden/
veken gaende recht voirt tot jan roenbox eeusele en(de) so voirt/
tott(er) straten toe Ende de pee(re)n wassende opte peerbome inden/
selven boegairt die sal de voirs(creven) goirt half hebben en(de) de wyn/
dand(er) helicht Item sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande wel/
en(de) loflijc wynnen werven en(de) mesten gelijck reengenoten bove(n)/
en(de) beneden en(de) de lande houden van waterleyden also dat/
de voirs(creven) goert vanden wate(re) aen sijn lande gheen schade en/
gecrige Voirt sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande laten tot/
sijnen afsceyden gelijc hise aenveerden sal dats te weten den/
roggen aert houden(de) neghen boende(re) oft d(aer)omtrent met rogge/
besaeyt op sijn vier getideghe voren uutgenome(n) een block gehete(n)/
de vroente dwelc de voirs(creven) wyn besaeyt laten sal op vier/
getidege voren met tarwen en(de) vijf dachmael d(aer)af gemest/
Item den zom(er)aert houden(de) omtrent neghen boend(er) sal de voirs(creven)/
wyn besaeyt laten te weten vier en(de) een half boend(er) lants/
vanden besten met garsten op drie getideghe voren en(de) vier/
en(de) een half boend(er) lants met evenen en(de) de brake sal hij late(n)/
al eens o(m)me gedaen Voirts sal de voirs(creven) wyn v(er)maict en(de) behey(m)t/
laten tgheen des hier nae bescreven steet ten afsceyden van/
/ sijne(n) voirs(creven) t(er)mijn dats te weten inden yersten voe(r) tvoirs(creven) hoff/
tusschen truyden smeets en(de) tveken eenen nyeuwen thuyn en(de)/
vanden vekene tot aen de poirte met eene(n) edere op den oude(n)/
thuyn en(de) voirt al omgaens thoff wael beheymt met doirne(n)/
en(de) met breemen en(de) tusschen katlijnen bogarts en(de) des voirs(creven) goirts/
goede eene(n) nuwen thuyn also verre alst den voirs(creven) goirde toebehoirt/
te vreden met eenen nuwen eynde thuyns voe(r) zwanen svleech/
houw(er)s ter straten waert de vroente beheymt met ouden/
thuyne(n) met breeme(n) en(de) doirnen wel en(de) loflijc Item den gans/
driesch v(er)maect met ouden thuynen en(de) met doirnen Item den/
roelant beheymt tegen doude beemde met eene(n) nuwen thuyne/
noch een nuwe eynde thuyns van aende vondele tot den ouden/
beemden waert voirt beheymt met doirnen en(de) met breemen/
Item tborreken beheymt omgaens met doirnen en(de) breemen/
wel en(de) loflijc Item sal de wynne alle dmest uuten voirs(creven) hove/
ghevuert hebben tot liechtmisse voe(r) half meye als hij te half/
meye d(aer)na afscheidt en(de) slants meesten p(ro)fijte en(de) dmest ghe/
maect van dien liechtmisse Voirt tot half meye sal hij inde/
messie laten Item sal de voirs(creven) wynne allet stroe en(de) voesteri(n)ge/
die wassen sal opt voirs(creven) lant int tvoirs(creven) hof vue(re)n en(de) dat ald(aer)/
etten met zijne(n) beesten en(de) mest d(aer)af maken en(de) dat vue(re)n op/
tvoirs(creven) lant also wel op tverste als opt naeste ten tiden als dat/
behoirt Item sal de voirs(creven) wyn alle tstroe en(de) voest(er)inghe dat/
van zijne(n) lande comen sal omtrent x boend(er) houden(de) geleg(en) te/
meerbeke teversb(er)ge en(de) te leefdale moeten int tvoirs(creven) hoff bringen/
en(de) ald(aer) etten en(de) slijten met zijne(n) beesten en(de) te mest maken en(de)/
d(aer)af sal hij alle jare van zijne(n) lande voirscr(even) twee boend(er) meesten/
gelijc svoirs(creven) goirts lande ende van geliken meste en(de) alst gemest/
es so sal hijt goirde laten weten om te besien oft doen besien/
oft gemest is gelijck den zijnen En(de) alle dande(re) mest dat van/
goirds lande compt en(de) vanden sijnen dat sal hij op goirts voirs(creven)/
lant vue(re)n tslants meesten p(ro)ffijte en(de) also wel op tverste op/
dnaeste Item en sal de voirs(creven) wynne gheen lant moegen hoirvruchte(n)/
ten lesten drie jaren en(de) ten lesten jare sond(er) een sal hij zijn meest/
uutvue(re)n op de brake Ite(m) sal de voirs(creven) wynne alle jare alle jare den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde leve(re)n veertich mandelen walme(re) om de/
huysinge mede te houden En(de) wa(n)neer men ald(aer) dect plect ty(m)mert/
oft me[t]st van ouden wercke d(aer)af sal de voirs(creven) goirt de dachhue(re)n/
betalen en(de) de wyn den wercklieden den cost gheven En(de) wes/
vand(er) underster rikelen ned(er)wart gebroken wordt van swynnen/
/ weghen of van zijne(n) beesten dat sal hij op zijne(n) cost doen maken/
Item sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) goirde alle jare den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde betalen te kersmisse vier capuyne achthien/
pe(n)nyngen en(de) eene(n) halven pot raepsmouts sond(er) afcorten d(er)/
voirs(creven) so(m)men Item sal de voirs(creven) wyn alle jare met zijne(n)/
waghen en(de) p(er)den dienen [den voirs(creven) goerde] vier daghe als hijs behoeft en(de) d(aer) voe(r)/
sal hem goirt geven alle jare vijf ellen lakens tot eene(n) keerle/
gelijc zijne(n) knapen oft hij sal hem d(aer) voe(r) afslaen twee grijpe(n)/
Item sal de voirs(creven) wyn den voirs(creven) goirde op dat hij doeft van/
zijne(n) bogarde niet en vercoept sijn oeft te loeven brengen/
Item sal de voirs(creven) wynne alle jare setten opte voirs(creven) goede/
viventwintich levend(er) poten bynnen d(er) maent van merte/
en(de) gevielt also dat d(aer) e(n)nige boome verdroeghden die niet en/
dochten te verty(m)me(re)n die soude de wynne hebben en(de) d(aer) voe(r)/
soude hij wed(er)setten twee poten vanden selve(n) aerde Item sal/
de voirs(creven) goirt hebben tot zijne(n) proffijte de porte en(de) tduyfhuys/
metten stalle dair ond(er) staende maer de wynne sal de duyve(n)/
half hebben en(de) oic allet duyven mest en(de) d(aer) voe(r) sal de wyn/
de duven te wynt(er) vueden en(de) teten geven Item sal de voirs(creven)/
wynne alle jare ruymen en(de) vaghen alle der ryoelen en(de)/
waterleyen en(de) de weghe houden staende aen de voirs(creven) goede/
sond(er) goirts cost Item sal de voirs(creven) goird oft hem gelieft inde/
beemde doen grave(n) en(de) ryolen vi oft viii daghe d(aer)af sal de/
wyn den wercklieden den montcost geven en(de) goird sal de dach/
hue(re)n betalen Item en sal de voirs(creven) wyn bynne(n) zijne(n) voirs(creven)/
t(er)mijn gheen buyten lant moegen te pacht neme(n) sond(er) consent/
vande(n) voirs(creven) goirde uutgenome(n) zijn voirs(creven) lant Ite(m) heeft/
de voirs(creven) goird den voirs(creven) wynne [nu] geleent in [tot] zijne(n) [in] ae(n)comen/
xii peters die welke hij hem geloeft heeft te betalen deen/
helicht bynne(n) eene(n) jare [nu] naestcomen(de) en(de) dand(er) helicht by(n)ne(n)/
den ande(re)n jare vervolgen(de) alse vervolghde schout Item/
en sal de voirs(creven) wyn van desen voirs(creven) goeden niet moeghen/
uutgheven sond(er) consent vanden voirs(creven) goirde It(em) eest alsoe/
dat de voirs(creven) wyn wilt mergelen op e(n)nighe vande(n) landen/
so sal goird den m(er)gel betalen en(de) de wyn sallen halen Ite(m)/
es vorweerde [waert] dat de voirs(creven) wyn sceyden woude ten halven tide/
vanden t(er)mijne te weten iii jae(re)n om in zijn huyse te trecken/
so mach de voirs(creven) wyn alsdan de sceyden en(de) in zijn goet trecke(n)/
op also dat hij dat den voirs(creven) goirde een jair te voe(re)n kundige/
en(de) and(er)s niet En(de) alle dese vorweerde(n) (et)c(etera) cor(am) kersmake(re)/
lynthe(re) maii xiii
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-03-04 by Jos Jonckheer