SAL7743, Act: R°176.2-V°176.1 (241 of 459)
Search Act
previous | next
Act R°176.2-V°176.1  
Act
Date: 1450-01-30

Transcription

2019-08-22 by René Laes
Hier nae volght de cedulle die de voirs(creven) jan/
voe(r) de stad ov(er)gegeven heeft vande(n) voirs(creven)/
gebreken/
Dits tghene dat h(er) claes lobbele prieste(r) alse geleydt totten/
haeflijken goeden jans kem(er)ling van bynckem van weghen/
des selfs opgehaven heeft d(aer)af de selve jan reekeni(n)ge ende/
bewijs beg(er)t gedaen te hebben vanden inden jae(re) van xlii/
tot opten dach van heden/
Yerst so heeft de voirs(creven) h(er) claes doen afleggen alsulken mudde rogs/
lijftochten staende ten live des voirs(creven) jans dwelc arnt vand(er) eect sculdich/
was en(de) hevet tgelt d(aer)af te hemw(er)ts genomen en(de) ontfangen sond(er) den/
voirs(creven) janne vanden pachte vanden voirs(creven) tijde h(er)warts gevallen oft oec vande(n)/
principalen gelde ye vand(er) afquiti(n)gen yet te gheven dwelc gedraeght aen/
tprincipael x gulden rijd(er)s en(de) vii mudde co(r)ens van pachte/
Desgelijx heeft de selve h(er) claes doen afleggen aen woute(re)n pep(er)linc een mudde/
co(r)ens lijftochten en(de) den pacht gelijc voirs(creven) es d(aer)af gehaven dwelc gedraeght/
gelijc voe(r) op x rijd(er)s en(de) vii mudde co(r)ens
//
Voirts so heeft de selve raes h(er) claes gehaven van weygelde aen henricke de custe(re)/
drie jaer lang en(de) elcx jaers ix lichte gulden(en) maken xxvii lichter gul(den) x stuv(er)s/
voe(r) den gul(den)/
It(em) noch aende(n) selven henricke de custe(re) noch van ii jae(re)n elcx jaers viii gulden(en)/
licht maken xvi gul(den)/
Voirts gehaven vanden voirs(creven) henricken de custe(re) van eene(n) jae(re) vii lichte gul(den)/
noch gehaven vanden voirs(creven) henricken viii lichte gul(den)/
Voirts so was de voirs(creven) henrick de custe(re) den voirs(creven) janne sculdich van/
weydehue(re)n en(de) van houte die de voirs(creven) claes des omtrent i jaer leden den/
selven henricke uutstelde op lijftochte de welke de selve h(er) claes oec op/
gehave(n) [heeft] en(de) in sijn schout gegeve(n) sond(er) den voirs(creven) janne d(aer)af yet te gheven/
hoe wale hem die toebehoirden en(de) de voirs(creven) henrick hem van sijne(n) erve en(de)/
houte gelijc voirs(creven) es sculdich was d(aer)af hij beg(er)t de selve x pet(er)s wed(er)/
te hebben en(de) desgelijx eene(n) pet(er) van pachte nu d(aer)af v(er)schenen die de voirs(creven)/
h(er) claes d(aer)af getogen heeft/
Ende aen dese xi pet(er)s sullen den voirs(creven) h(ere)n claese t(er) afcortingen en(de) te baten/
comen xi gul(den) vanden lichten gulden(en) en(de) die hij vanden voirs(creven) henricke opgehaven/
heeft want die inde voirs(creven) elff pet(er)s geslagen wae(re)n/
Voirts so heeft de selve h(er) claes gehaven en(de) te hemwarts genomen eene(n) gul(den)/
yngelsche noble en(de) eene(n) ph(ilip)s pe(n)ninck die de voirs(creven) jan ond(er) scepen(en) van/
bynckem geset hadde/
Voirts so es comen de voirs(creven) h(er) claes aende(n) voirs(creven) janne tot blaesboekel d(aer)/
de selve jan doen t(er)tijt woende des omtrent vier jaer leden es op s(in)te denijs dach/
en(de) gaf den selven janne te verstaene alse dat hij behoeven(de) wae(re) vii rijnsch gul(den)/
die hij den selve(n) janne geleent hadde aen lijftocht die hij he op hem gecocht/
hadde also hij seyde en(de) de voirs(creven) jan gaf hem de selve vii r(ijnsch) gul(den)/
Voirts so heeft de selve jan den voirs(creven) h(ere)n claese gegeve(n) iii schilde om een/
beleyd met eene(n) beveele tot des voirs(creven) jans erfgoeden te doen die de voirs(creven)/
h(er) claes behouden heeft en(de) tselve beveel niet genomen en(de) dbeleyd totten/
erve niet gedaen/
Ende dat de voirs(creven) h(er) claes dit [en(de) meer ande(re) parcheele(n) diene(n) ind(er) reekeni(n)ge(n) wel bevynden sal] vanden voirs(creven) janne en(de) sijnen goeden d(aer) hij/
in doegdelik(er) meyni(n)gen toe geleyd was aldus opgehaven en(de) geboert/
heeft sond(er) reekeni(n)ge oft bewijs d(aer)af te doen oft den voirs(creven) janne d(aer)af yet/
te gheven dat biet de voirs(creven) jan te thoenen metten ghene(n) d(aer)af hij dat/
ontfangen heeft oft also v(er)re hij dat niet by gebrengen en kan dat wilt/
hij den voirs(creven) h(ere)n claese gheve(n) tot sijnd(er) eed oft hij wilt dat selve houden/
en(de) op tvoirs(creven) ontfanc dat de voirs(creven) h(er) claes ontfangen heeft so kent de/
selve jan wed(er) van hem gehaven hebbende drie pet(er)s die de selve h(er) claes/
des voirs(creven) jans brued(er) gaf/
Voirts so heeft hem de voirs(creven) jan toegeseeght te gheven alle jae(re) eene(n)/
rijd(er) voe(r) sijne(n) arbeit den welken hij hem g(er)ne afcorten wille
ContributorsRené Laes
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-10-05 by Inge Moris