SAL7743, Act: R°243.2-V°243.1 (343 of 459)
Search Act
previous | next
Act R°243.2-V°243.1  
Act
Date: 1450-03-27

Transcription

2021-02-14 by René Laes
Van janne mas en(de) henricken daco/
Item nadat janne ernarts meyer te baleer vander stad wegen van/
loeven(e) te meer stonden gescreven en(de) versocht es geweest ten v(er)volge/
henrix daco poirt(er) d(er) stad van loeven(e) dat de selve bedwonghe/
janne mas zijnen ond(er)sete dat hij den voirs(creven) henrick(en) alse mo(m)boer/
zijns wijfs zust(er) des voirs(creven) jans mas ov(er)lev(er)de en(de) lyete volgen/
alsulken zijn kijndsgedeelte van haven als de voirs(creven) mas geae(n)veerdt/
hadde in den sterfhuyse jans wilen mas vad(er) des voirs(creven) jans mas/
en(de) d(er) voirg(enoemde) wettig(er) huysvrouwen des voirs(creven) henrix daco oft dat de/
voirs(creven) meye(r) den selven janne mas hier bestelde en(de) brachte ind(er)/
manie(re)n de voirs(creven) brieve van versuecke dat begrijpen So es come(n)/
op heden de voirs(creven) meye(r) in tegewoirdich(eit) vanden voirs(creven) poirt(er)/
voerden burg(er)meest(er) hier nae bescreven en(de) aldair nae zeker v(er)hail/
vand(en) zaken en(de) onschout voer hem dienende also hij meynde heeft/
de voirs(creven) meye(r) den voirs(creven) burg(er)meest(er) inden name vand(er) stad toe/
geseeght dat hij den voirs(creven) ja(n)ne mas alsulck en(de) in dien hebben sal/
dat hij tot corten gelegen(en) daghe hier nae bescreve(n) sond(er) lang(er) vertreck/
den voirs(creven) daco goede deylinge en(de) bescheid sal doen vand(en) haven voirs(creven)/
en(de) d(aer)inne te voird(er) omd(er) stad wille hem also doeghdelic en(de) volcomel(ic)/
quiten dat hem de voirs(creven) poirt(er) des van bescheits wegen niet en sal/
hebben te becroenen Ende oft de voirs(creven) mas d(aer)inne gebreckelic ware/
so heeft de voirs(creven) meye(r) geloeft en(de) den voirs(creven) burg(er)meest(er) toegeseeght/
den voirs(creven) mas ten tide oick hier nae genoempt te bringhene sond(er)/
lang(er) vertreck om alls te plegen des tvo(n)niss(en) of recht wijsen of t(er)mine(re)n/
sal op dwelke also te geschien de burg(er)meest(er) verhouden heeft alsulk(en)/
versuymeniss(en) en(de) mesgrijp als de meye(r) mids gebreke oft gehoirsa(m)heid(en)/
ind(er) zaken yerst voirs(creven) tegen de heerlich(eit) onss gened(ichs) he(re)n en(de) zijnre stad/
rechte van loeven(e) gebesicht hebben mach om alsdan tsamen oft/
in desen gebreck viele voer oghen genomen te werden en(de) d(aer)af en(de) vand(en)/
costen die de voirs(creven) poirt(er) van brieve(n) oft and(er)s int vervolgh mids/
gebreke vanden voirs(creven) meye(r) geleden hebben mach te geschien also/
behoe(re)n sal Ende tot der voirs(creven) deylingen te geschien es biden/
voirs(creven) meye(r) en(de) den poirt(er) dagh genomen van en sondaghe
//
naistcomen(de) over xiiii nacht ende oft dan die niet en geschiede/
so sal de voirs(creven) meye(r) den voirs(creven) mas hier te recht bringen/
en(de) bestellen des tweeste dijsdaighs nae beloken(en) paeschen/
naestcomen(de) te mistide Act(um) cor(am) rijke burgim(a)g(ist)ro fe(r)ia sex(t)[a]/
martii xxvii
ContributorsRené Laes
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-07-08 by Jos Jonckheer