SAL7743, Act: R°48.1-V°48.1 (110 of 459)
Search Act
previous | next
Act R°48.1-V°48.1  
Act
Date: 1450-01-08

Transcription

2020-01-08 by Frans DEPUYDT
Item cond zij allen lieden dat henrick de witte and(er)s geheete(n) la(m)mitte(n)s/
heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n) heeft tegen janne van beert/
wonen(de) te loeven(e) inde ledicheitstrate een wynhoff met sijnd(er) toebehoirte(n)/
gelegen te houd(ee)sberge inde p(ro)chie van voshem also en(de) gelijc die aldair/
gelegen sijn en(de) den voirs(creven) janne toebehoe(re)n te houden te hebben(e) ende/
te wynnen(e) van halfm(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lanc/
deen na dand(er) sond(er) myddel volgen(de) op de helicht vand(er) vrucht jairlijx/
opte voirs(creven) wynnen(de) lande wassen(de) en(de) de beemde eeusele en(de) weyden/
voe(r) thien g(ri)pen xl pl(a)c(ken) voe(r) de grijpe gerekent jaerlijx vallen(de) te s(in)te/
m(er)tens misse en(de) ombegrepen te betalen te kersmisse d(aer) nae oft d(aer) o(m)trent/
als de chijse die uuten voirs(creven) hove gaen vallen sullen die de voirs(creven) wy(n)/
d(aer) af en(de) in afslage vand(er) selv(er) so(m)me(n) jaerlijx betalen sal en(de) oft geboerde/
dat bij gebreke van betali(n)gen de voirs(creven) chijse e(n)nige scade opte voirs(creven) goede/
ginge die soude de voirs(creven) wyn dragen en(de) den voirs(creven) jan en(de) zijn goede/
d(aer) aff sculdich sijn tontheffen(e) Item noch es vorw(er)de dat de voirs(creven) wyn/
jaerlijx voe(r) uut hebben sal drie dachmael lants inden rogen roggen/
aert Item desgelijx noch drie dachmael lan inden evene(n) aert te(n) argsten/
noch ten besten Item noch sal de voirs(creven) wyn Item den voirs(creven) janne/
jaerlijx geven(de) xl bundelen walms en(de) d(aer) aff soe sal de voirs(creven) wyn also/
lange als me(n) die v(er)dect den werclieden den montcost geve(n) en(de) de/
voirs(creven) jan de dachhue(re)n Item en sal de voirs(creven) jan egeen coren doen/
dersschen voe(r) s(in)[t] andriesmisse het en wae(re) dat hij gebreck hadde/
van corne so moecht hijt doen derschen van elken greyne een mudde/
oft d(aer) omtrent Item noch sal de wyn de voirs(creven) vruchten innevue(re)n/
over and(er) voed(er) en(de) altijt voe(r) den voirs(creven) janne dierste voed(er) It(em) sal/
de voirs(creven) jan de(n) voirs(creven) jan den voirs(creven) wynne tusschen dit en(de) meye/
doen hebben vijftich scape en(de) altoes ten tweesten jae(re) te deylene Ite(m)/
noch so sal de voirs(creven) jan den voirs(creven) wyn copen xxv mandele(n) stedes/
ten naesten dat hij die bijden voirs(creven) hove gecrigen en(de) gekope(n) kan/
en(de) die sal die voirs(creven) wyn ald(aer) op sijne(n) cost halen op also dat dat/
niet voird(er) en wae(re) dan vande(n) voirs(creven) hove tot loeven(e) Item sal de voirs(creven)/
wyn alle dmest dat hij ald(aer) met sijne(n) beesten etten en(de) make(n) sal/
vuere(n) op tvoirs(creven) lant slants meeste(n) p(ro)fijte en(de) noch mest noch stroe en/
sal hij moge(n) vercope(n) It(em) es vow(er)de dat so wa(n)neer de voirs(creven) wyn/
e(n)nige vorrelen sal willen royen en(de) hij d(aer) e(n)nige(n) werckma(n) inne sett/
soe sal de voirs(creven) jan dien half de dachhue(re)n betalen oft eene(n) gelike(n)/
d(aer)inne sette(n) Item sijn d(aer) e(n)nige scaveyen and(er) dan drie jaer die sal/
jan den voirs(creven) wy(n)ne eens doen maken en(de) voirts soe salse de wyn/
altijt houde(n) op zijne(n) cost en(de) dat op dat den voirs(creven) janne gelieft Item/
sal de voirs(creven) jan noch doen maken eene(n) dijc gelege(n) aende(n) moelen/
/ beempt en(de) dan soe sallen de voirs(creven) wyn houde(n) staen(de) vande(n) eene(n) sijde/
ten ande(re)n lanx d(aer) voe(re)n Item sal de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande sijne(n)/
t(er)mijn due(re)n(de) wael en(de) loflijc wynne(n) mesten en(de) werve(n) gelijc sijne(n)/
reegenoten boven en(de) benede(n) en(de) die late(n) gelijc hij die vinde(n) sal tsijne(n)/
e(n)comen Voirts soe sal de selve wyn de hus huysingen houde(n) vanden/
und(er)ster rijkelen ned(er)waerts op sijne(n) cost It(em) alle de verdroegde/
willigen aende voirs(creven) goede staen(de) sal de voirs(creven) wyn hebben ende/
voe(r) elck setten ii leven(de) poten Item es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne(n) de(n)/
voirs(creven) t(er)mijn egeen ande(re) lande en sal moge(n) aenverde(n) noch aenneme(n)/
te wy(n)ne(n) sond(er) consent des voirs(creven) jans Item sal de voirs(creven) wyn met sijne(n)/
gespa(n)ne den voirs(creven) janne jaerlijx den t(er)mijn eene(n) geheele(n) dach diene(n)/
inde(n) wijntijt en(de) hem noch alle jae(re) drie corweyden doen elck corweide/
van eene(n) dage en(de) soe wa(n)neer hij dat doet soe sal de voirs(creven) jan den/
voerma(n) den cost geve(n) en(de) sijne(n) p(er)den hoy Item sal de voirs(creven) wyn alle/
de vruchte(n) des voirs(creven) jans opte voirs(creven) erve wassen(de) mett(er) helicht vande(n)/
oeste te loeven(e) ten huyse des voirs(creven) jans bringen en(de) dan so sal de jan/
den p(er)den hoy geve(n) en(de) den voerma(n) sijne(n) mo(n)tcost It(em) alle doest opte/
voirs(creven) goede wassen(de) sulle(n) de voirs(creven) jan en(de) de wyn deyle(n) halff en(de) halff/
dies soe sal jan den lese(r) de dachhue(re)n betale(n) en(de) de(n) wijn sal hem de(n)/
mo(n)tcost geve(n) en(de) oft de voirs(creven) jan e(n)nige jo(n)ge oeftbome cochte die/
sal de wyn moete(n) setten op zijne(n) cost Voirts so wa(n)neer de voirs(creven) sijne(n)/
cnape laken gheeft so sal de voirs(creven) wyn desgelijx vier elle(n) hebbe(n) en(de)/
dat selve op zijne(n) cost gelijc den ande(re)n cnape(n) doen make(n) It(em) eest/
dat e(n)nige(n) vande(n) voirs(creven) janne en(de) den wyn gelieft te sceiden dat/
sulle(n) sij moge(n) doen te(n) halve(n) tijde en(de) die dan sceide(n) wilt die/
saelt den ande(re)n een jaer te vore(n) kundige(n) en(de) de beemde de(n) voirs(creven)/
hove toebehoe(re)n(de) sal de voirs(creven) wyn late(n) wael en(de) loflijc gevaeght/
en(de) geryoelt gelijc hij die vinde(n) sal en(de) alle dese vorw(er)den i (et)c(etera)/
Inde est fideiussor lamb(er)t(us) f(rate)r d(i)c(t)i coloni p(ri)m(us) willem(air) hazenb(er)ge ja(nuarii) viii[a]
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-06-10 by Inge Moris