SAL7749, Act: V°285.1-R°286.1 (2239 of 2638)
Search Act
previous | next
Act V°285.1-R°286.1  
Act
Date: 1456-05-10
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-23 by Wilfried Geyskens
Cond zij allen lieden dat jan pauwels woenen(de) topvelpe zoen wilen/
jans in teg(enwoirdicheit) d(er) scepen(en) van loeven gestaen heeft genomen en(de) bekent/
dat hij genomen heeft van joffr(ouwe) katlinen van berthem weduwe/
jans wilen loenijs thof ten broecke der selv(er) weduwen metten/
mett beemde die de voirs(creven) wilen jan [loenis] vercregen heeft jeghen/
mertene brughets en(de) zijnen swag(er) en(de) ande(re)n zijnen toebehoirte(n)/
gelijc de voirs(creven) wilen jans loenijs dat ald(aer) te houden plach/
en(de) jan oliviers dat nu in jaerschae(re)n gehouden heeft en(de)/
gelegen zijn inde p(ro)chie van overijssche en(de) d(aer)omtrint uutgeno/
men de wate(re)n wuwers en(de) savoiren ald(aer) d(aer) inne de wyn gheen/
recht hebben en sal Te houden te hebben en(de) te wynnen/
van halfmeye naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van zess jae(re)n langh/
deen na dand(er) staphans volgen(de) Elx jaers dae(re)n bynnen/
voe(r) drien(de)twintich gripen xl pl(a)c(cen) voe(r) de gripe gerekend te/
sente mertensmisse te betalen der voirs(creven) weduwen alle jae(re)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse vervolghde/
schout Met vorwerden dat de wynne op te houwen vanden/
bosschen negheen be[e]sten houden noch driven en mach dan/
als de selve bosschen drie jaer oudt zijn by alsoe dat de/
selve wyn de beesten alsoe sal doen hueden dat de weduwe/
aen hue(re) voirs(creven) bosschen gheen schade hebben en sal en(de) oft zij/
d(aer)aen e(n)nige schade lede die heeft de wynne geloeft op/
te richten It(em) sal de wynne zijn berringe moegen neme(n)/
aen heggen en(de) hagen d(er) selv(er) goede ter minst(er) schaden maer/
en sal gheen hout moegen houwen op vorlen of bosschen/
noch oic inde beemde die vercregen zijn tegen mailgifer/
van rosierbosch It(em) sal de voirs(creven) wynne alle tstroe vanden/
voirs(creven) goeden comende int voirs(creven) hof met zijnen beesten/
slijten en(de) mest d(aer)af maken en(de) vue(re)n opte voirs(creven) lande/
slands meesten p(ro)fijte It(em) sal de wynne hie(re)n bynnen jairlix/
leve(re)n vijftich goeder cusbae(re)r walme(re) om de huisinge d(aer)mede/
te decken en(de) niet meer walme(re) moegen maken maer tstroe/
voirscr(even) te meste maken en(de) beke(re)n als voirs(creven) es It(em) waert/
alsoe dat der voirs(creven) weduwen geliefde meer walms/
of riet te coepen so sal de voirs(creven) wynne dien walm of/
riet dair zijt coept halen en(de) int voirs(creven) hof vue(re)n en(de)/
alsmen ald(aer) dect plect oft metst oft ty(m)mert d(aer)af sal de/
weduwe de dachhue(re)n betalen en(de) de wynne sal den/
werclieden den montcost geven en(de) d(aer)toe leem vitselroeden/
theene en(de) vitsel[dack]roeden leve(re)n en(de) de huisinge houden/
vand(er) und(er)ster rikelen ned(er)wart op zijnen cost [It(em) heeft de voirs(creven) weduwe geleent den wynne tsijne(n) ae(n)comen xxiii pet(er)s d(er) mu(n)ten (et)c(etera) die hij hae(r) tsijnen afscheiden wedergeven sal] It(em) sal/
de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande wel en(de) loflic wynnen/
en(de) werven gelijc hierna bescreven steet te weten den
//
roggene(n)aert op vier getidege voren en(de) den gersten aert op drie/
voren en(de) devene op twee voe(re)n en(de) op dleste jaer den roggen/
aert besaeyt laten op vier getidege voren en(de) vi dachmail/
g(er)sten op drie voe(re)n en(de) devene op twee voren en(de) de brake/
eens omgedaen It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) weduwe op/
dleste jaer vanden voirs(creven) t(er)mijne eenen saeyer setten mach/
die haer de twee arde besaeyen sal met goeden cusbae(re)n/
sade dwelc haer de wyn d(aer)toe leve(re)n sal en(de) den saeyer/
zijn dachue(re)n en(de) montcost geven It(em) es vorwerde dat [de] voirs(creven)/
wynne jairlix hie(re)n bynnen betalen sal [sonder afslach] den co(m)mer en(de)/
tsijs die onse gened(ige) he(re) de hertoge van brabant mailgifeert/
van rosierbosch en(de) die van genvaul aen de voirs(creven) goede hebbe(n)/
sond(er) cost oft laes last der voirs(creven) weduwen En(de) of hae(r) d(aer)af/
e(n)nige schade quame die heeft geloeft de voirs(creven) wyn op te/
richten It(em) sal de wyn den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde de beemde/
ald(aer) wel en(de) loflic ryoelen en(de) de grechten ruymen en(de)/
vagen en(de) die tsijnen afscheiden alsoe laten en(de) desgelijx [die] oic/
tsamen metten bogarde wel en(de) loflic [laten] v(er)maect en(de) oft/
hij inden bog(ar)t zijn beesten liet gaen lang(er) dan tot inga(n)g/
merte so sal hij de beemde alsoe v(er)maken dat de/
beesten d(aer) inne niet en gaen It(em) alsmen de straten ald(aer)/
en(de) rivie(re)n ald(aer) gebiedt te makene oft beleidt so sal de/
wyn die op zijnen cost alsoe maken dat d(er) weduwe(n)/
d(aer)af gheen schade en come en(de) sal de wynne op dleste/
jaer van zijnen t(er)mijne tdistelbloc ald(aer) wail en(de) loflic/
vermaect en(de) beheympt laten It(em) es vorwerde dat de wyn/
alle dappele jairlix ald(aer) wassende die zij in beiden/
sijden
te geliken coste [van hen beiden sal] selen doen lesen sal doen lesen/
en(de) de helicht d(aer)af met allen den praet braetpe(re)n op/
zijnen cost te loeven leve(re)n daert d(er) voirs(creven) weduwen best/
gelieft It(em) sal de voirs(creven) wynne op dleste jaer van zijne(n)/
t(er)mijne de messie en(de) schue(re) ald(aer) geruympt laten wel en(de)/
cusbaerlic Ende alle dese vorwerden (et)c(etera) H(ier)af zijn borge(n)/
svoirs(creven) wynnen henrick pauw lyebrechts zijn brued(er) en(de)/
jannes van ophem geheten gelts van bierbeke (et)p(ri)m(us)/
roela(n)ts meersberghe maii x/
ContributorsInge Moris , Walter De Smet , Hadewijch Masure , Walter De Smet
Moderated byWalter De Smet

Signer

  • Lodewijc Roelants
  • Lodewijck vanden Meersberghe
Add. 1 [Linkermarge]
Type: inlossing
Date: 1458-05-17
LanguageLatinum

Transcription

2022-11-23 by Wilfried Geyskens
S(ententiatu)m p(er) joh(ann)em loenijs t(am)q(uam) adductum ad bona do(micel)[le] ka(thari)[ne] ei(us) m(at)ris cor(am) cok(eroul) sa(m)ps maii xvii a(nn)[o] lviii (et) e(st) add(uctus) cor(am) eisd(em)
ContributorsInge Moris , Walter De Smet , Hadewijch Masure , Walter De Smet
Moderated byWalter De Smet

Signer

  • Quinten Cockeroul
  • Jan Samps
Add. 2 [Linkermarge]
Type: inlossing
Date: 1459-10-28
LanguageLatinum

Transcription

2022-11-23 by Wilfried Geyskens
S(ententiatu)m p(er) joh(ann)em loenijs t(am)q(uam) add(uctum) ad bona q(uo)nd(am) do(micel)[le] ka(thari)[ne] ei(us) uxor(is) cor(am) lynt(re) cok(eroul) oct(obris) xxviii a(nn)[o] lix (et) e(st) add(uctus) ad bona mo(bi)[lia] (et) i(n)mo(bi)[lia] p(ro)u[t] (et) eius fideiussoru(m) eisd(em)
ContributorsInge Moris , Walter De Smet , Hadewijch Masure , Walter De Smet
Moderated byWalter De Smet

Signer

  • Henrick van Lynthre
  • Quinten Couckeroul
Last update: 2015-08-25 by Inge Moris