SAL7750, Act: V°83.1-V°84.1 (661 of 2973)
Search Act
previous | next
Act V°83.1-V°84.1  
Act
Date: 1456-09-06
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-12 by Kristiaan Magnus
Cond zij allen lieden dat jan galoys de jonge soene jans galoys va(n)/
kerckem in tegewoirdicheyt d(er) scepen(en) van loeven(e) heeft genome(n) en(de) bekent/
dat hij genome(n) heeft van henricken van gorshem thof en(de) de goede/
des voirs(creven) henricks gelegen te vertrijke met huysen hove(n) twee bogaerd(en)/
en(de) met allen den wynnenden lande d(aer) toe behoren(de) en(de) mette(n) beemden/
en(de) eeuselen hier na genoempt Te weten [ierst] een boender beempts achter/
thof gelegen een eeusel gelegen tintbroec biden cruyskene en(de) vijff/
vierdel maeybeempts gelegen int selve broec ond(er) half dach(mael) beempts/
gelegen bij bebbeneem en(de) de weye inde bossche op papendal uutgenome(n)/
vand(en) voirs(creven) huysingen duv [dnuwe] huys aen die overste poerte dat henric/
tot nu toe te hem waert genome(n) heeft en(de) eene(n) stal neve(n) dwage(n)huys/
en(de) oec den ouden pertstal als hij dies behoeft Te houden te hebben en(de)/
te wynne(n) van halfmerte naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van vi jaren langh/
deen na dand(er) sonder middel volgende ecx jaers dae(re)n bynne(n) te/
weten(e) de voirs(creven) wynnen(de) lande voer en(de) om lx mudde rocx goets en(de)/
payabels pachts van v(er)trike en(de) mate van thienen Te weten vi halster/
der selver maten voer elc mudde gerekent en(de) vi mudde tarwen/
d(er) selver maten voirs(creven) alle jare ts(en)[te] andriesmisse apostels te betalene/
en(de) te loeven te leveren oft d(aer) de voirs(creven) henrick [pacht] sculdich es en(de) hij hem/
bewijsen en(de) bevelen sal alle jare den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken/
t(er)mijne alse v(er)volghde schout en(de) de voirs(creven) beemde en(de) eeusele(n) voer/
iiii guld(en) rijd(er)s d(er) mu(n)ten shertogen van bourg(oignen) en(de) van brabant goet/
en(de) ghinge den voirs(creven) henricken te betalene telken sinte mertensmisse/
en(de) xxvi molevate eevene(n) den rintmeest(er) van thienen en(de) xvi mol(evate)/
eevene(n) den heerscape van bout(er)seem en(de) een mol(evat) raepsaets d(er) kercken/
van vertrijcke alle jare te kersmisse te betalene den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telken t(er)mijne alse v(er)volghde schout Ende waert dat sake dat biden vors(creven) wy(n)ne/
inder betalingen vand(er) voergenoemd(en) schout en(de) [oft] oec vand(en) voirs(creven) pachte/
also v(er)re alst henric den voirs(creven)[selven] wyn bewijst hadde te betalene ende/
vanden wyn
gebreck viele en(de) [dat] d(aer) om ergheriss schade [d(aer)] op liepe die/
schade soude de wyn oplegge(n) en(de) betalen sond(er) henrics cost It(em) sal de/
voirs(creven) henric den voirs(creven) wyn en(de) zijne(n) knapen den cost gheven en(de) den/
perden hoy als zij hem yet bringen It(em) alle doeft dat in beyde die/
bogaerde wassen sal sullen de voirs(creven) henrick en(de) de wyn te gader lesen/
en(de) de wyn sal ghereet zijn henr(icke) helpen te lesen als hij come(n) sal en(de)/
dan sullen zij dat oeft half en(de) half deilen en(de) de wyn sal henricks/
deel te loven leveren It(em) de voirs(creven) henric sal alle de voirs(creven) huyse houd(en)/
van wande en(de) van dake Daer toe sal de voirs(creven) wyn alle jare levere(n)/
vi hondert walme(re) stroes van weerden [goet en(de) cusbaer] en(de) alsmen daer dect plect/
ty(m)mert oft metst van ouden werke d(aer) af sal de wyn den montcost/
gheve(n) en(de) de voirs(creven) henric de dachueren maer de wyn sal de huyse/
vand(er) onderster rikelen nederweert wel en(de) loffelic houden op zijne(n)/
cost It(em) sal de voirs(creven) wyn des voirs(creven) henricks wijngaerts staken vuere(n)
//
op zijne(n) wijngaert te couthem en(de) de wijndruve(n) int voirs(creven) hof de/
balghere inde perse en(de) den wijn te loeven(e) oft de wijndruve(n) te loeve(n)/
dwelc dat henr(ic) voirs(creven) d(aer) af ghelieve(n) sal It(em) en mach de voirs(creven) wyn/
maer twee boender lants tsjaers hoervruchten met ti[d]egher hoervrucht/
en(de) te zijne(n) lesten jare een boend(er) en(de) te zijnen lesten jare [aldan] als hij uut/
scheiden sal soe moet hij een half boend(er) lants met raepsaeye besaeyt/
laten daerme(n)t hem bewijsen sal en(de) dat mesten en(de) verwaren zijne(n) tijt/
due(re)nde It(em) ten lesten jare sal de wyn de brake die hij besaeyt laten/
sal te minsten half mesten en(de) dan sal hij saeyen ii boend(er) lants te/
minsten met goed(er) tarwen en(de) voirts met goed(en) getidege(n) [gemeynen] saeye(n) en(de) op/
iiii getidege voren It(em) de win sal alle de brake en(de) de storte te zijne(n) lesten/
jare ten behoirliken tide omgedaen laten sonder iii boend(er) storte(n) daer/
mense hem bewisen sal It(em) sal de voirs(creven) wyn den mest hof vand(en) voirs(creven)/
hove te zijne(n) afscheydene gheruymt laten en(de) dmest uutghevuert opt/
voirs(creven) lant slants meesten p(ro)fite It(em) sal de win alle de willegen troncken/
die aen tgoet staen te behoirliken tide en(de) die v(er)droegde willege(n) af houwen/
tot zijne(n) p(ro)fijte en(de) voer elc v(er)droegde willege twee poeten sette(n) sond(er)/
aen deeusel tintbroec Daer saels de wyn also vele hebben als hijs d(aer)/
behoeft tselve eeusel met te bevredene en(de) mette(n) ande(re)n mach de voirs(creven)/
henr(ic) zijne(n) wille doen It(em) de wyn sal alle henricks hove bevreet/
laten om een jaer te stane na zijne(n) tijt en(de) tbloc acht(er) thof dat sal de/
wyn half besaeyt laten met wynt(er) corene en(de) met vollen goeden sade en(de)/
op iiii getidege voren It(em) want so(m)mige vand(en) voirs(creven) lande scoeflant en(de)/
helicht wynni(n)ge es en(de) de voirs(creven) henr(ic) nu te pachte heeft soe es vorwaerde/
waert dat sake dat den voirs(creven) scoef en(de) helicht wynni(n)ge d(aer) bynne(n) den/
t(er)mijne des voirs(creven) wynne(n) den voirs(creven) henr(icke) on[t]ghinghen en(de) den voirs(creven) scoef/
en(de) helicht wynnin(n)ge d(aer) af moeste gaen dat dan den voirs(creven) wyn afcortte(n)/
sal aend(en) voirs(creven) pacht also vele als den scoef en(de) helicht wynni(n)ge nu/
ghelt It(em) sal de voirs(creven) wyn alle de lande tallen vi jaren eens te minste(n)/
wel en(de) loffelic ov(er)mesten gelijc reghenoete(n) bove(n) en(de) benede(n) It(em) es voirw(er)de/
dat de voirs(creven) henric den voirs(creven) wynne op dat hijt begheert borge(n) sal/
van jare te jare xii sac corens vand(en) eene(n) jare totten ande(re)n It(em) de win/
mach merghel voeren op de voirs(creven) goede also vele alst hem gelieft/
en(de) dien moet henric betalen op den poel It(em) selen de voirs(creven) wyn henr(ic)/
en(de) de wyn jairlicx hie(re)n bynne(n) te gelike coepe(n) d(aer) omtrint x voed(er)/
mests dwelc de wyn van daer opte voirs(creven) lande vue(re)n sal slants/
meesten p(ro)fijte op zijne(n) cost It(em) de wyn sal den bruketel staende int/
voirs(creven) hof houden in goeden poente op zijne(n) cost It(em) de win sal alle/
jare te minsten houden lxxx scape int voirs(creven) hof sond(er) tscapers scape/
het en wae(re) dat nootsake dede onder de scape te onbehoirliken tide/
Ende de la(m)mere moghen opt leste jair vand(en) voirs(creven) t(er)mijne opt core(n)/
gaen t(er) minst(er) scaden iii oft iiii weken lanc It(em) sal de win den voirs(creven)/
henr(icke) in craweyd(en) doen met zijne(n) waghene en(de) met zijne(n) perden ii
//
craweyen tot loeven(e) It(em) de wyn mach die tronceycken aen dlant/
te bossche eens bynne(n) zijne(n) t(er)mijne troncken It(em) al des voirs(creven) es en(de)/
alle de voirwerden condicien en(de) gelufte(n) bove(n) bescr(even) heeft geloeft de/
voirs(creven) wyn den voirs(creven) henr(icke) gestentich en(de) ongebreckelic te houdene/
en(de) te voldoene talle(n) tijden en(de) t(er)mijne(n) als die vallen en(de) v(er)schijne(n)/
sullen en(de) telken t(er)mijne alse v(er)volghde schout en(de) alle dint t(er) goeder/
meyni(n)gen alsoe hijt vinden sal sonder argelist
beert m(er)cels sept(embris) vi
ContributorsKristiaan Magnus , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Jan van Beert
  • Joannes Mercels
Last update: 2014-05-13 by Kristiaan Magnus