SAL7752, Act: V°276.1 (1266 of 1440)
Search Act
previous | next
Act V°276.1  
Act

Transcription

2019-12-01 by 
Alzo als op heden comen zijn by den rade vand(er) stad alhier jan huet/
en(de) met hem martin philippe geheten le febure bege(re)nde navolgen(de)/
eene(n) c(er)tificacie brieve reco(m)mandacie brieve die vanden rade va(n)/
brabant comen wae(re) datmen hem ontco(m)meringhe van rechte/
dade vanden geschille vand(er) rekeni(n)gen en(de) van zeke(re)n v(er)cochten/
goeden uutstaende alhier en(de) in rechte gevesticht voe(r) den/
rade vand(er) stad tuschen den voirs(creven) janne huet t(er) eenre zijden/
en(de) odry le bys van famillereux en(de) met hem reyne(re)n de/
custe(re) en(de) jacobpe de le croilliere behuwde zoen des voirs(creven)/
odrys beide na des(er) stad rechte beleidt tot desselfs odrys/
goeden t(er) ande(re) d(aer)op de selve odry en(de) zijn beleidde andw(er)de(n)/
en(de) begheerden alzo zij voir gedaen hadden dat de voirs(creven) jan/
vestich(eit) stelde beide van coste van thoeniss(e) en(de) and(er)s ind(en) saken/
behoevende en(de) de t(er)mi(n)acie en(de) tgewijsde te houden ende/
te voldoen ofts noot wae(re) zunderlinge gemerct dat de/
voirs(creven) jan in henegouwe oft dair by alzo woende en(de) and(er)s/
na zinen staet gescapen wae(re) den bedwanghe van rechte/
alhier tond(er)bliven hopen(de) dat van reden(en) en(de) rechts wegen/
dat alzoe behoirde zund(er)linge te voird(er) want de voirs(creven)/
odry alsulk(en) caucie selve aleer hadde moeten hier in des(er)/
saken doen Bege(re)nde na dat de selve jan alsulken vestich(eit)/
gedaen hebben zoude dat de voirs(creven) zake mids visitacien vand(en)/
gescriften en(de) thoeniss(e) gehoirt zijnde geexpedieert worden/
mochte Op all dwelke de voirs(creven) jan en(de) zund(er)linghe de/
voirs(creven) martin alrehande hoghe opdragende woirde/
sprekende zeiden dat zij gheen vestich(eit) doen en souden/
gem(er)ct dat zij selve eyssen(de) wae(re)n en(de) en wilden hen oic/
tot gheenen appoi(n)temente gheven dair zij en(de) huer wed(er)p(ar)tie/
begruett geweest wae(re)n alzo beide de selve p(ar)tien uut d(er) came(re)n/
v(er)togen wesen(de) en(de) ind(en) saken biden rade alh(ier) gesproken ende/
ov(er)dragen zijnde den selven p(ar)tien uutsprake te doene/
Sijn de voirs(creven) huet en(de) m(ar)tin t(er) stont en(de) zond(er) de voirs(creven)/
uutsprake te v(er)beiden of orlof [ande(re)n] dach te nemen onwerdichlic/
ewech getogen En(de) tvoirs(creven) ov(er)drach was t(er) memorien gestelt/
te weten want int stuck vand(en) voirs(creven) rekeni(n)gen de voirs(creven) p(ar)tien/
in (con)trarien faiten bevonden wae(re)n en(de) dat de voirs(creven) odry oic/
hadde geboden te thoene(n) dat de voirs(creven) huet tot den voirs(creven)/
(con)sent gegeve(n) hadde dwelc hem de selve huet ontkende was/
ov(er)dragen thoeniss(e) d(aer)op tae(n)hoeren en(de) [om] int p(ri)ncipail ontco(m)m(er)lic voirt/
te varen alsoe behoe(re)n zoude en(de) dat stuck vand(en) voirs(creven) caucien te doen/
totte(n) ynde van dien berusten zoude En(de) op dat de voirs(creven) odry en(de) zijn/
beleidde croenden dat hen tvoirs(creven) bloexken erfs geheten closin en(de) de/
vruchten die hij d(aer)op gewo(n)nen hadde byden voirs(creven) huet of den/
he(re) op vrouwe va(n) fa(m)illereux ongebruyckich gemaict wae(re)n/
d(aer)af recht te doen also na gelegenth(eit) behoe(re)n soude dit/
geschiede cor(am) borch(oven) subsit(tu)[to] coker(oul) burgim(a)g(ist)ris ludo(vi)[co] de/
oppend(orp) f(eria) iii ap(ri)l(is) x
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-11-16 by Sabrina Keyaerts