SAL7759, Act: R°6.1 (15 of 754)
Search Act
previous | next
Act R°6.1  
Act
Date: 1469-06-30

Transcription

2021-11-17 by kristiaan magnus
It(em) also alse joffr(ouwe) anne weduwe everarnds wilen van wynghe voe(r) den rade/
vander stad alhier opgedaen heeft dat peter rogghe heur be maegh heur/
noch tachter ende van reste van coren rinten sculdich wae(re) drien(de)twintich/
mudde en(de) vier mol(evaten) rogs alse van heuren rinten op thof ter elst dwelc/
de voirs(creven) peter inde prochie van hev(er)le houdende es en(de) oic van reste van/
geltrinten op de selve goede xi cronen en(de) xvi stuv(er)s all ter goeder/
rekeninghen Ende desgelijcx dat heur oic de voirs(creven) peter ongebruyck/
en(de) letsel dede aen zeke(re) heur stroebande stroe en(de) mest liggende in tvors(creven)/
hof ende gecomen vanden goeden ende lande den voirs(creven) wilen everarnde va(n)/
zijnre pat(ri)monien wegen toebehoiren(de) Voert yesch de selve weduwe met/
der minster cost en(de) moeyten betalinghe te moegen hebben van alsulken xx/
cronen alse de voirs(creven) peter te heu[r]wairt gehouden es mids zeke(re)r t(er)mi(n)acien/
alhier gegaen beghe(re)nde deughdelic bescheid en(de) v(er)richtinge (et)c(etera) Op/
welcke poenten de voirs(creven) peter antw(er)dende zeide op dyerste point dat/
hij hoopte also vele niet sculdich te wesen en(de) oic en ware hij inde selve/
goede niet gevesticht en(de) als hem die geschied wae(re) dair na soude hij/
hem inde voirs(creven) betalinghe behoirlic moegen vueghen Ende alse vanden/
voirs(creven) strobanden meste en(de) stroe hoopte hij dat hem die bynnen zijnen/
platen bliven souden alse van stroe van zijnen landen gecomen Ende alse/
vanden twintich cronen antw(er)de de voirs(creven) peter luttel oft niet ten p(re)poiste/
na den welcken de voirs(creven) weduwe op dierste zeide dat zij alnoch bereet/
wae(re) de voirs(creven) vesticheit te doen zo verre de voirs(creven) peter de brieve d(aer)aen/
clevende voer oeghen brachte om donderscheit vanden goeden te weten/
en(de) de guedinghe daer na te moegen vorde(re)n Replice(re)nde voirt dat tvoirs(creven)/
mest stroe ende bande gecomen wae(re)n van des voirs(creven) wilen ev(er)arnds p(ro)pren/
goeden en(de) dat gheerd rogghe die tvoirs(creven) hoff ter helicht wynninghen/
van peters en(de) ev(e)arnds wegen gehouden hadde d(aer)af wel de wairheit/
cle(re)n soude daer toe zij heur gedroeghe Ende desen en(de) meer ande(re)n/
reden(en) all int langhe aengehoiort zijnde es bijden raide vander stad/
te rechte en(de) bescheide overdraghen en(de) den voirs(creven) p(ar)tien op heden uutgespro/
ken dat de voirs(creven) peter vanden verloepenen renten der weduwen goeden/
moed gecrige oft heur betalinghe oft bewijssenisse doen sal ende dat/
hij voirt om zijn vesticheit gevordert te worden alle de brieve die hij/
heeft daer aen clevende voer oeghen tsijnre eed sal bringhen en(de) dat/
hem dair na de voirs(creven) weduwe de guedinghe doen sal ende dat voirt/
tusschen den selven p(ar)tien van den stroe banden en(de) meste beslicht geschien/
sal en(de) der weduwen volgen na tcleernisse dat de voirs(creven) [wynne] tsijnre eed d(aer)af/
cle(re)n sal en(de) ond(er)scheiden van des hij dairaf meer mach gehadt hebben va(n)/
ev(er)arnds stroe dan van pet(er)s gemerct dat hij van beiden zijden d(aer)af han/
delinge en(de) gebruyck d gehadt heeft Act(um) p(rese)ntib(us) a(m)bobus burgim(a)g(ist)ris/
(et) aliis in (con)silio tsvrijd(achs) junii ultima
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt