SAL7761, Act: R°156.2 (453 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°156.2  
Act
Date: 1473-04-10

Transcription

2020-10-28 by Walter De Smet
Alsoe als de voirs(creven) meester peter comen is voir den rade/
vander stat en(de) overgegeven hadde een supplicacie inhoudende/
onder den anderen hoe hij xii marcii lestleden metter nacht binne(n)/
zijnen huyse dair nyemant in en was dan hij zijn huysvrouwe zijn/
maerte een geheten adriaen busin kemerling jonch(e)r anthonis va(n) rotsel(ai)r/
ende des voirs(creven) meester pet(er)s knape geheten dieric janssone va(n) oerle/
die binnen twee oft drie maenden herwerts bij hem is comen woene(n)/
verloos uut zijnre eetcameren neven zijn slaepcamere uut zijne(n) tritsoe(r)/
eenen silveren schalen twee zoutvate vanden ouden fautsoene vier/
silveren lepele ende drie ellen satijns beloepende tsamen ind(en) weerde(n)/
van tsestich cronen welke juweele metten sattijne na al dat m(eester) p(eter)/
duncken mochte mits dat hij gheen slote noch anders gebroken/
en hadde bevonden niet en mochte(n) verloren gewesen dan bij den/
ghenen vanden p(ri)vaten p(er)sonen dier maer vive en was Oec en soude(n)/
vremde p(er)sonen also niet hebben connen geweten alsoe hij seyde/
waer zijn silver ware De selve m(eester) p(eter) heeft oec bevonden bij/
zekeren des selfs diericx gescriften dat hij tanderen tiden bij de(n)/
scouth(eit) van gheldrop ende den gerichte aldair aengetast hadde/
geweest ende tweewerf opde banc geleecht sonder dat die ge/
scriften e(n)nige saken specificeerden wair om vanden welken hij/
nochtan gecomposeert heeft alsoe hij scrijft Uut welken reden(en)/
de voirs(creven) m(eester) p(eter) den voirs(creven) diericken hadde doen hachten seggende/
dat hij verstaen hadde dat in alsulken saken de prince vande(n)/
lande oft zijn dieneren met eeningen oft anders sculdich soude(n)/
zijn informacie te nemen van condicien ende famen van maerten/
ende knapen der gheenre die alsoe thue(re) verliesen het ware inden/
plaetsen dair zij voirtijts verkeert oft gewoent mochten hebben/
oft geboren waren ende vanden gerichten aldair en(de) texamineren de/
p(er)sonen dair zij verkeert hebben op hueren eedt op hen condicien/
ende famen ende op des zij dan bevinden te procederen met goeder/
insticien soe dat behoirt dwelc meester pet(er) begh(er)de D(air)op/
de voirs(creven) meester dieric met zijne(n) vrienden begh(er)den dat de/
he(re) oft p(ar)tie oft dair enige ware hem aensprake dade oft dat hij/
costeloes ontslagen worde Dair op de raet vander stad te(r) ut(er)ste(n)/
termineerde datme(n) den gevangen(en) ontslaen soude oft ticht geven/
met rechte also dat de voirs(creven) m(eester) p(eter) aldair betaelde voir des voirs(creven)/
diericx costen inde vroente gedaen veertich stuv(er)s en(de) voir tshe(re)n/
knapen eene(n) stuv(er) aprilis decima
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt