SAL7761, Act: R°73.1,R°76.1 (238 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°73.1,R°76.1  
Act
Date: 1472-12-14

Transcription

2020-06-02 by Walter De Smet
It(em) een deylinge geschiet zijnde tuschen janne s(er)vaes t(er) eenre zijden/
s(er)vase zijnen brued(er) t(er) ande(r) zijde henricken s(er)vaes brued(er) d(er) voirs(creven) gebruede(r)s/
t(er) derde zijde(n) en(de) agneesen s henricken kerrema(n)s en(de) agnesen zijne(n) wive/
suster d(er) voirs(creven) gebrued(ere)n t(er) vierd(er) zijde(n) op de goede die hen bleve(n) zijn/
na de doot [wile(n)] henricx s(er)vaes en(de) [wile(n)] heylwijch vand(en) berge vad(er) en(de) moed(er) d(er)/
voirs(creven) gebrued(ere)n en(de) zust(er) [kynderen] en(de) na de doot g(er)truden [wilen] s(er)vaes oic zust(er) d(er) voirs(creven) gebr(uederen) [kynd(ere)n]/
en(de) zuster Te deylen(e)/
sijn bleve(n) en(de) gevalle(n) den voirs(creven) janne s(er)vaes in zijnre deylinge(n) de/
goede hier na bescr(even) Ierst twee mudd(en) rogs erfspachts aen en(de) op/
zeke(r) goede d(er) erfgename(n) wile(n) wille(m)s cleynjans toebehoe(re)nde gelege(n) ts(in)t/
aegten rode It(em) twee ix[e] deele vand(en) goeden gehete(n) lathouwers/
goede gelege(n) t(er) loenbeke en(de) te ned(er)ijssche die [welcke twee neghenste gedeelten] den voirs(creven) wilen henr(icke)/
in deylinge(n) gevalle(n) vielen na de doot matheeus wilen lathouwe(r) [van zijnen vader en(de) moeder]/
It(em) een half boender beemds gelegen ts(in)t aeghten rode tusschen de/
goede geheten mail bonier den he(re) van rode toebehoiren(de) en(de) de goede/
der erfgenamen [of nacomelingen] jorijs wilen van udekem It(em) eenen ryd(er) erfchijs/
vanden vijf ryd(er)s erflic die d jan wilen s(er)vaes oud(er)vader der/
vors(creven) gebrued(ere)n en(de) zust(er) and(er)wile gecregen heeft opt goidshuys/
van florivaul It(em) een de helicht van eenen halven boend(er) [dachmail] beemds/
gelegen te weerde d(air)af dander helicht den voirs(creven) henricken in (½)/
deylinghen gevallen es gelijc tvoirs(creven) dachmail gelegen es te b/
inden toemaet te weerde en(de) spruict jairlicx tegen de jo goede/
der kercken van weerde en(de) jans de smet en(de) meer ande(re) It(em)/
alsulken drie stucken beemds leens gelegen [inde beemde van] ts(in)t aeghten rode ge/
alse de voirs(creven) henrick s(er)vaes anderwile vercregen heeft tegen/
godfroite van orbays It(em) me de helicht van huyse [en(de) hove] met zijnre/
toebehoirten gelegen ts(in)t aeghten rode tuschen de goede jans va(n)/
belanen t(er) eenre zijden en(de) de strate ald(air) geheten de ruwele t(er)/
ande(re) d(air)af dande(r) heilicht den voirs(creven) s(er)vase in deilingen gevalle(n)/
es It(em) medie de helicht van eenen moel(evat) rogs erfs pachts op/
huys en(de) hof jacobs vanden berghe gheheten de godsoels hof gelege(n)/
ts(in)t aeghten rode tuschen de goede jans van belanen vors(creven) e[n(de)]/
jacobs vanden berghe voirscr(even) d(air)af dander helicht den vors(creven)/
s(er)vase in deylingen gevallen es It(em) thienste gedeelte vanden/
bossche geheten feytbosch gelegen ts(in)t aeghten rode tuschen/
de goede der erfgenamen jans wilen grootheijns en(de) [jans wilen] rosiermans/
It(em) de helicht va(n) xix pl(a)c(ken) [of den weerde daer af] erflic op huys en(de) hof jans belanen gelege(n)[ts(in)t aeghten rode tuschen de goede jacobs vanden b(er)ghe en(de) jans en(de) s(er)vaes vanden b(er)ge voirscr(even)]/
gelijc steet inde [s(er)vaes] naiste toecomen(de) deylinge d(air)af dand(er) helicht den selve(n)/
vors(creven) s(er)vase in deilingen gevallen es
//
It(em) sijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) s(er)vase in zijnre deylingen/
de goede hier na bescr(even) Ierst een stuck beslotens beemds/
houden(de) omtr(int) een dach(mail) gelegen ts(in)t aeghten rode [voer goessens va(n) byl woeni(n)ge] tuschen/
de goede daneels fricx en(de) jans gielarts It(em) een dach(mail) stuc/
wijthams oft d(air)omtrint gelegen ald(air) tuschen de goede sgoidsh(uyse)/
van tsh(er)togendale en(de) de strate ald(air) It(em) een stuck (half)om land/
(half)om beemd houden(de) and(er)half dach(mail) gelegen ald(air) tuschen de goede/
tshe(re)n van rode en(de) joff(rouwen) katlinen vanden berghe beghine/
It(em) een mudde rogs erflic aen en(de) op zeke(re) goede henricks/
heymans gelegen ts(in)t aeghten rode in div(er)sen [stucken en(de)] plaetsen ald(air)/
It(em) [de helicht va(n)] eenen halven rijnsch(en) gulden(en) erflic op zeke(re) goede goede/
peters kerremans tottenborgh gelegen D(air)af dander helicht/
den voirs(creven) henricken en(de) agnezen zijnen wive in deylingen/
gevallen es It(em) de helicht van zinen [eenen] huyse en(de) hove met/
zijnre toebeh(oirten) gelege(n) ts(in)t aeghten rode tusschen de goede/
jans van belanen en(de) de strate ald(air) geheten de ruwele/
d(air)af dande(r) helicht den vors(creven) janne in deylingen gevallen/
es It(em) de helicht van eenen moel(evat) rogs erflic op huys en(de)/
hof jacobs vanden berghe geheten godsoels hof gelegen ts(in)[t]/
aeghten rode tusschen de goede jans van belanen en(de) jacobs/
vanden berghe voirscr(even) d(air)af dander helicht den vors(creven) janne/
in deylinghen gevallen es It(em) de helicht va(n) eenen mudde/
rogs erflic op eenen hof jans wilen moens gelegen ts(in)t/
jorijs weerde tusschen de moelen ald(air) en(de) de strate gaende/
te bostits wairt It(em) een stuck wijngairts alsoet gelege(n)/
es ts(in)t aeghten rode ter plaetsen geheten beruwesart/
neve tusschen den feytbosch en(de) de goede reyners eernarts/
meye(r) te rode It(em) de helicht van negenthien pl(a)c(ken) erflic op/
huys en(de) hof jans va(n) belanen gelege(n) ts(in)t aeghten rode tusche(n)/
de goede jacobs vanden berghe en(de) jans en(de) s(er)vaes vanden/
b(er)ghe vorscr(even) d(air)af dand(er) helicht den vors(creven) [janne] s(er)vase in deili(n)ge(n)/
gevallen is
//
It(em) sijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) henricken en(de) agnezen/
zijnen wive in heurer deylinghen de goede hier na bescr(even)/
Ierst huys en(de) hof met zijnre toebehoirten gelegen ind/
ts(in)t aeghten rode ter plaetsen geheten ten vekene tuschen/
de goede tshe(re)n van ts(in)t aeghten rode en(de) willems coesmans/
It(em) een dach(mail) lands achter aen de voirs(creven) goede gelegen/
tusschen de goede svoirs(creven) willems coesmans en(de) arnds/
vanden berghe It(em) d and(er)half dach(mail) lands gelege(n)/
ald(air) opten cleynen gheyse tuschen de goede jans de colve(re)/
en(de) joff(rouwen) marien vanden vekene It(em) een [half] dach(mail) lands/
gelegen ald(air) opten groten gheyse tuschen de goede she(re)n/
van rode en(de) willems gheylarts It(em) twee stucxkens lands/
helicht wy(n)ninghen houden(de) tsamen drie dach(mail) of d(air)omtr(int)/
gelijc die gelegen zijn tottenborgh in twee stucken It(em) huys en(de)/
eenen hof geheten godsoels hof gelegen ts(in)t aeghten rode/
tusschen de goede jans van belanen en(de) jacobs vanden b(er)ghe/
It(em) tween(de)twintich moelevaten halff tarwe en(de) half rogge/
der maten van boleer erflic op zeke(re) goede div(er)sen p(er)sonen/
toebehoiren(de) te boleer gelegen It(em) de helicht va(n) eenen/
mudde rogs erflic op eenen hof jans wilen moens gelege(n)/
ts(in)t jorijs weerde tuschen de moelen ald(air) en(de) de strate gaen(de)/
te bostits w(er)t It(el)m d(air)af dand(er) helicht den vors(creven) s(er)vase/
in deylinghen gevallen es It(em) de helicht van eenen rijnsch(en)/
gulden(en) erflic op zeke(re) goede peters kerremans tottenborgh/
gelegen d(air)af dander helicht den voirs(creven) s(er)vase in deylingen/
gevallen es It(em) de helicht van vier moel(evaten) rogs erflic op/
eenen hof lodewijcx coesmans ts(in)t aeghten rode gelegen/
tuschen de goede lijsbeth weduwe symoens wilen jaq(ue)mart/
geheten de molde(re) en(de) adaems vand wilen vander vetserien/
[dair(af) dander helicht den vors(creven) henricken s(er)vaes in deylingen gevallen es]/
It(em) vier moelevaten rogs erflic op een stuck wijng(ar)ts/
arnds wilen eernarts gelegen ts(in)t aeghten rode tuschen/
de goede daneels van fo wout(er)s van dyeneghem en(de)/
tshe(re)n land van rode It(em) vier ganse erfchijs op een/
dach(mail) land beemds wout(er)s van dyeneghem gelegen opte lane/
tuschen de goede henr(icks) van valkenborgh en(de) d(er) capelrien/
van s(in)t aeghten rode
//
It(em) sijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) henricken in zijnre deylingen/
de goede hier na bescreven Ierst de helicht van drie dachmale(n)/
beemds gelegen ts(in)t aeghten rode int gemeyn broeck aldair/
tusschen de goede der erfgenamen wout(er)s wilen van nethenen/
geheten vanden royele en(de) d(er) erfgenamen adaems wilen vand(er)/
vetserien d(air)af dander helicht der kercke van s(in)te aeghten rode/
toebehoirende es It(em) de helicht van eenen dachmail beemds/
gelegen int selve broeck tuschen de goede henricks de vos/
en(de) der erfgenamen henricks wilen s(er)vaes d(air)af de vors(creven) kercke/
dander helicht [oic] houden(de) es It(em) een stucxken lands houden(de)/
een dach(mail) of d(air) omtrint alsoet gelegen es achter s(in)t aeghten/
rode achter den hof daneels fricx It(em) eenen ryd(er) erflic/
van alsulken vijf ryd(er)s erflic alse jan wilen s(er)vaes oud(er)vad(er)/
der voirs(creven) gebrued(ere)n en(de) zuster anderwile gecregen es op/
tgoidshuys van florivaul It(em) [tderdel va(n)] huyse en(de) hove met zijnre toebeh(oirten)/
gelegen te loeven opte biest tusschen de goede mychiels/
de zwerte(re) ende de srate ald(air) d(air)af dande(r) twee derdendeele/
arnd en(de) jan vanden berghe gebrued(ere)n houden(de) zijn It(em) een/
stucxken lands houden(de) tderdel van eenen boende(r) gelege(n)/
ts(in)t aeghten rode acht(er) de berghe ald(air) tuschen de goede/
svors(creven) jans vanden berghe en(de) der capelrien va(n) s(in)t aeghten/
rode It(em) de helicht van eenen dachmail beemds d(air)af/
dander helicht den voirs(creven) janne in deylingen gevallen/
es gelijc tselve dachmail gelegen es inden toemaet/
van weerde en(de) spruict jairlicx tegen de goede jans/
de smet en(de) meer ande(re) It(em) een half mudde rogs erflic/
op zeke(re) goede en(de) ond(er)pande der erfgenamen jans wilen/
va(n) pede ts(in)t aeghten rode in div(er)sen stucken geleghen/
It(em) de helicht van vier moel(evaten) rogs erflic op eenen lod hof/
lodewijcx coesmans gelegen ts(in)t aeghten rode tusschen de/
goede lijsbetten weduwe symoens wilen jaq(ue)mart geheten/
de molde(re) en(de) adaems wilen vand(er) vetserien d(air)af dand(er)/
helicht den vors(creven) henricken kerremans en(de) zijnen wive in/
deylingen gevallen es It(em) de helicht van een(en) half boend(er) beemds/
gelege(n) int broeck van s(in)t aeghten rode tuschen de goede d(er) kercke(n)/
va(n) s(in)t aeghten rode en(de) der capellen [va(n)] s(in)te mychiels t(er) lanen/
d(air)af dand(er) helicht helicht henrick de vos woenen(de) opte(n) blauwen/
putte houden(de) es
//
It(em) es vorw(er)de wairt de e(n)nich vanden voirs(creven) p(ar)tien e(n)nighe goede/
of rinten hem in deylinghen gevallen met rechte verlore dat/
dat verlies de voirs(creven) p(ar)tien te gelike draghen selen/
hanc quoq(ue) p(ro)mis(erunt) ratam et sat(isfacere) Cor(am) roelants vynck dec(embris)/
xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt