SAL7762, Act: R°125.2-V°125.1 (236 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°125.2-V°125.1  
Act
Date: 1474-11-19

Transcription

2019-04-26 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) met ky(n)niss(en) der wairh(eit) doen te weten dat/
op heden voir ons comen es katline ts(er)boudens weduwe henr(ix)/
wilen vanden venne en(de) heeft geconstitueert gesett ende/
geordineert en(de) met des(en) l(ette)ren constitueert stelt en(de) ordineert/
heure p(ro)cur(eur)s en(de) voergang(er)s meester janne trabukier h(ere)n diericke(n)/
viersoons priest(er) capellaen inder kercken van lyere ende/
janne van ost in allen heuren saken geschillen en(de) bederven/
die hij nu uutstaende heeft oft namails hebben sal in aenlegg(er)s/
oft verweerders stad hoedanich die zijn Geven(de) en(de) v(er)leenen(de)/
de voirs(creven) weduwe den vors(creven) heuren p(ro)cur(eur)s ende elken bizund(er)/
thoenre des(er) volcomen macht auctoriteit en(de) zunderlinge beveel/
alle de selve saken met rechte te verwaren te beschudden/
te vervolgen en(de) te bedinghen tallen plaetsen en(de) gerichten/
en(de) tegen eene(n)yegeliken dair dat behoeven sal moegen En(de)/
desgelijcx om allen der voirs(creven) weduwen tsijze rinten pachten en(de)/
ande(r) schulden diemen heure nu sculdich es of namails wesen sal/
te manen teyschen op te boe(re)n ende tontfanghen Den schuld(ere)n va(n)/
heuren ontfanghe quijt te schelden ende quitancie te gheven/
daghe en(de) respijt te verleenen vanden ande(re)n d(air) voe(r) te/
panden te daghen en(de) rastamente te doen leggen co(m)posicie/
en(de) mynlike yffeninghe dairaf te maken scepen(en) brieve te/
vo(n)niss(en) en(de) die te exeque(re)n De selve tsijze rinten pachten
//
ende schulden met rechte teysschen ende te vervolgen die te wynnen/
en(de) te verliesen vver voer alle gerichten dair dat behoeven en(de)/
te doen sal wesen getuygen ofts behoeft te leyden der wed(er)p(ar)tie(n)/
getuygen te zien sweren die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n/
also wail int principael als int accessoir also dicwile ende/
menichwerven als des te doen zijn sal en(de) alle poenten ende/
articulen van rechte dair toe te vorde(re)n die na recht oft costume/
vand(en) plaetsen dair dat geboert behoiren moegen en(de) den/
vors(creven) p(ro)cur(eur)s orb(er)lic duncken selen Ende voirts alle tghene (et)c(etera)/
Geloven(de) vast (et)c(etera) Cu(m) comput(atione) (et) revoc(atione) Cor(am) meldert/
burg(imagistro) roelants heykens scabinis novembr(is) xix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer