SAL7762, Act: R°126.2-V°126.1 (237 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°126.2-V°126.1  
Act
Date: 1474-11-21

Transcription

2019-04-26 by Walter De Smet
Item joff(rouwe) jehanne van kersbeke dochter h(ere)n jans wilen van kersbeke/
ridders met consente arnold(i) kyp [pensionaris der stat van loeve(n)] heurs mans en(de) momboirs he in/
teg(enwordicheit) der scepen(en) van loeven gestaen heeft gekindt en(de) verleden/
dat zij mids eenre so(m)men van pe(n)ninghen d(air)af zij heur bekindt heeft/
voer wel betaelt inder bester formen vuegen ende manie(re)n zij best/
mochte voer [heur] heure oir erfgenamen en(de) nacomelinghen v(er)cocht heeft/
joff(rouwe) marien van dixmuyde weduwe claes wilen de leeu een vijfste/
deel van eenen vie(re)ndele inde helicht vanden goeden tsijzen ende/
renten hier na bescreven Te weten ierst in ende van eenen beemde/
geheten den ze(n)nebeemt houden(de) neghen dach(mael) luttel min oft meer/
gelegen te ruysbroeck tusschen bruessel ende halle neven de/
brugghe aldaer geheten de cheesten brugghe bij den goeden des/
cloesters van vorst It(em) in en(de) van elff schellinghen en(de) drie pe(n)ni(n)ge(n)/
nuwe en(de) drie capuynen jairlicx en(de) erflicx tsijs en(de) rinten alt(oes)/
te kersmisse te betalen bewijst ende veronderpand op een hofstad met/
den huysen dair op staende en(de) hue(re)n toebehoirten gelegen bynnen der/
stad van bruessel achter en(de) neven de kercke van s(in)te guericx tusche(n)/
en(de) neven een streetken geheten thollantstreetken in deen zijde en(de)/
de goede willems wilen uuter grecht in dande(re) It(em) in ende van/
thien pond en(de) thien schellinghen payments gemeynder mu(n)ten en(de)/
van vijf capuynen ten vors(creven) termijnen te betale(n) jairlicx ende/
erflicx tsijs ende rinten staende en(de) verpand op een hofstad/
met den huysen dair op staende en(de) heuren toebehoirten geheten/
doude vroente toebehoiren(de) den erfgenamen wilen pet(er)s willem(ar)ts/
geheten conijn gelegen te bruessel voirs(creven) aende vischmerct opten/
hornick vander straten ald(air) geheten de keghelstrate oft de/
vroentstrate It(em) in ende van zeven ponde payments gemeynd(er)/
mu(n)ten vorscr(even) ten vors(creven) termijnen te betalen erflicx tsijs v(er)pand
//
op een hofstad met den huysen dair op staende en(de) heuren toebehoirten/
geheeten den beere gelegen oic te bruessel inde berchstrate neven/
de goede [wilen] h(ere)n reyners wilen egloys ridders die nu zijn anthoenijs/
vander noot opwerts It(em) in ende van vier tsijsgulden(en) goed en(de)/
gheve oft de weerde dairaf erflicx tsijs verpand op een/
hofstad met den huyse dair op staende en(de) heuren toebehoirten gelege(n)/
oic te bruessel voirs(creven) buyten der steenpoirten aldair tusschen de/
goede jorijs strochs in deen zijde ende de goede loenijs beterknaeps/
in dande(re) gelijc en(de) in alle der manie(re)n de voirs(creven) deelen vanden/
goeden tsijzen ende renten der voirg(enoemde) joff(rouwen) jehannen van kersbeke/
bleven en(de) verschenen zijn bijder doot ende verscheidenissen van/
wilen joff(rouwen) johannen van wilre heurer moeyen van heurs vad(er)s/
weghen wettighen wive doen zij leefde wilen wouters geheten/
de leeu brueders doen hij leefde des voirs(creven) wilen claes de leeu/
ende zij der voirs(creven) joffr(ouwen) marien van dixmuyde genoech zijn bewijst/
op alsulken co(m)mer als dair uut sculdich es te gaen Ende heeft d(air)om/
de voirs(creven) joff(rouwe) jehanne van kersbeke heur tocht recht ende deel der/
goeden tsijzen en(de) renten voirscr(even) voir o overgegeven pet(ere)n beyardt/
secretar(is) der stad van loeven die dit ontfing tot behoef der/
voirg(enoemde) joff(rouwen) marien van dixmuyde heurer oire erfgenamen ende/
nacomelinghen oft zake van heur hebbende en(de) bekynnen(de) heur d(air)inne/
oft aen oft oic inde p(ro)fijten ende bladinghen die dairaf comen zijn/
oft in toecomen(de) tijden comen selen gheen recht oft deel te hebben oft te/
behouden in e(n)nigher manie(re)n Geloven(de) heur voirs(creven) deel der goeden/
tsijzen of renten voirscr(even) ne(m)mermeer namails wed(er) teysschen oft/
bij ande(re)n te doen oft te laten eysschen in e(n)nighen rechte gheestelic/
oft weerlic Geloven(de) voirts de vors(creven) joff(rouwe) jehanne van kersbeke/
zo wanneer zij te bruessel comen sal en(de) zij des vander vors(creven) joff(rouwen)/
marien van dixmuyde oft heuren nacomelingen v(er)socht sal wesen/
dat zij der selver joff(rouwen) marien oft sake van heur hebbende vande(r)/
gedeelten der goeden tsijzen en(de) rinten voirscr(even) het zij voe(r) scepen(en)/
te bruessel oft voer ande(r) gerichten dair dat sal behoiren erven/
vestighen en(de) goeden sal met hande en(de) monde d(air)toe dienen(de) doende/
zonder cost der selv(er) joff(rouwen) jehannen oft heure goede d(air) voe(r) te/
belasten Cor(am) berghe langr(ode) no(vembris) xxi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer