SAL7762, Act: R°130.2-V°130.1 (242 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°130.2-V°130.1  
Act
Date: 1474-11-24

Transcription

2019-05-08 by Walter De Smet
It(em) nae dien dat henrick van daelhem gheheeten smeyers tande(re)n tijden/
aen janne vanden bossche van vertrijke zone henricx vanden bossche ende/
henneken vanden bossche den jonghen sijne(n) zone een zoene ghedaen/
heeft vander doot gheertruyden wijlen van daelhem huysvrouwe/
als sij leefde des voirs(creven) jans vanden bossche ende sust(er) svoirs(creven) henricx/
bijden selven henricke van live t(er) doot ghebracht ende in dier soeni(n)ghe(n)/
den voirs(creven) henricke vanden bossche den jongen die alsdoen ombejaert was/
gheres(tit)ueert wordt soe wanneer hij tot sijne(n) mondighen jaire(n) comen sijn/
soude sijne(n) coese te hebben o(m)me aen te nemen(e) de(n) beede dair af te houden/
oft de zoene taenverden dwelck den selven henneken den zone van beyts/
best ghelieve(n) soude Soe eest dat acht(er)volghende dien de voirs(creven) henneken/
de zone p(ost)q(uam) a pane p(re)d(i)c(t)i sui p(at)ris mo(do) de(bi)[to] emanc(ipatus) nu tot sijne(n) mu(n)dighen/
daghen come(n) sijnde alsoe sijn vader ende hij selve bij hue(re)n eede v(er)ificeerden/
in p(rese)nc(ie) der scepen(en) van loven(en) ghestaen heeft bij bijwesen(en) ende consente des/
voirs(creven) sijns vaders opden dach van heden hem afghedraghen de beede voirsc(creven)/
vander doot sijnre moeder ende ainghenome(n) gheapprobeert gelaudeert/
en(de) gheratificeert de voirs(creven) soeni(n)ghe in alle alsulker mate(n) vueghen ende/
manie(re)n als die bijden voirs(creven) henricke van daelhem aen hem ende aenden voirs(creven)/
janne vanden bossche sijne(n) vader ghedaen ende geschiet es Ende den voirs(creven)/
henricke vergheven der doot der voirs(creven) wijlen g(er)truyden sijnre moeder gheloven(de)/
de voirs(creven) henneken vanden bossche de jonghe voir hem ende sijne(n) erfghename(n)/
ende naecomelinghe(n) op lantzoene de voirs(creven) soeni(n)ghe tot ewighe(n) daghen/
goet vast ghestentich en(de) onv(er)brekelick te houden zonder dair teghen te/
doene oft te doen doene te radene oft e(n)nighen wille oft consente in/
contrarie(n) der selve(n) te gheve(n) in e(n)nig(er) manie(re)n vueghen den selven/
henneken dair af ni(m)mermeer aen te spreken(e) in e(n)nighe(n) rechte
//
gheestelick of weerlick bij hemselven oft yeman(den) and(er)s van sijne(n)/
weghen in e(n)nig(er) manie(re)n accepteren(de) ende aennemende alsulken/
lxx peet(er)s mette(n) profijte(n) van dien die voir die voirs(creven) zoene ghelooft/
sijn ende opde betalinghe vanden selve(n) nae inhoude(n) vanden brieve(n)/
en(de) condicie(n) d(air) aen cleven(de) bij arnde van daelhem henricke zanne(n)/
ende janne braeckma(n) voir scepen(en) van loven(en) opden vii[te(n)] dach van/
decembri a(n)no lxxii ghedaen ende ghelooft ende voortmeer op/
tvoldoen van ande(re)n vurw(er)den ende condicie(n) ghelijck die inder selv(er)/
zoene(n) voir de wet van de wet van vertrijke ghesloten wae(re)n cor(am)/
roelants langrode novemb(ris) xxiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer