SAL7762, Act: R°142.1-R°143.1 (255 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°142.1-R°143.1  
Act
Date: 1475-01-07

Transcription

2019-11-26 by Walter De Smet
Cont sij allen lyeden dat de p(ro)visoren ende momboe(re)n vanden heylighen gheeste/
te loven(e) in jeghew(er)dich(eit) der scepen(en) van loven(e) ghestaen hebben uutgegeve(n)/
ende bekint dat sij uutghegeve(n) hebben inden name ende van weghen des/
voirs(creven) heyligheest gheerde van gheerdesberghen wonen(de) te boeslynthe(r) inde/
p(ro)chie van boe(n)sbeke thoff te boeslynthe(r) des voirs(creven) heyligheest inde/
p(ro)chie van boensbeke gheleghen met allen sijne(n) toebehoirten metten/
wynnen(de) landen beempden ende eeusselen dair toebehoren(de) ghelijkerwijs/
de voirs(creven) gheert de selve goede tande(re)n tijden in pechtinghen ghehouden/
heeft In desen uutghescheyden dat de voirs(creven) heyligheest tot sijne(n)/
p(ro)fijte ende verdoene hebben sal de goede h(ier) nae besc(re)ven Inden yersten/
eenhalf boender lants gheleghen acht(er) den groeten zittert naest den/
goeden tcloest(er)s van clabbeke Item een dach(mael) lants aen den maensborre/
gheleghen zonder den wynne dair inne e(n)nichsins ghericht te zijne/
oft hem dat te myncken aen den jairlijken pacht oft weyghelde Te/
houden(e) te hebben(e) ende te wynnen(e) van halff meerte lestleden eenen/
t(er)mijn van sesse jairen langk due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) myddel/
volghen(de) Elcx jairs dae(re)n bynne(n) de voirs(creven) wynnen(de) lande om en(de)/
voe(r) xxxiii mudde(n) rox goet ende payabel met wa(n)ne en(de) met vede(re)n/
wel bereyt der maten van loven(en) ende pachts van boensbeke tsinte andries/
misse ap(oste)ls te betalen(e) en(de) te loven(en) int voirs(creven) heylichs gheest huys te/
leveren(e) ende de beempden ende eeusselen o(m)me ende voe(r) xx hollansche/
gulden(en) xvi stuv(er)s voir elke(n) gulden(en) gherekent tsinte m(er)tensmisse inden/
wynt(er) te betalen(e) alle jaire den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende telken t(er)mijne/
als vervolghde schout opde vurw(er)den ende condicie(n) h(ier) onder besc(re)ven Inde(n)/
yersten dat de voirs(creven) wynne alle jaire sijne(n) t(er)mij(n) due(re)nde de voirs(creven)/
goede wel ende loflick wynne(n) werven ende mesten sal ghelijck/
reghenoten boven ende beneden ende de beempden ende eeusselen beheyme(n)/
ende bevreden sonder cost des voirs(creven) heyligheest ende die tot sijne(n) afscheyde(n)/
bevreedt laten ghelijck hij die bevonden heeft tot sijne(n) aencomen(e) En(de) sal/
de voirs(creven) wynne alle jaire den chijs en(de) co(m)mer uut allen den voirs(creven) goede(n)/
gaen(de) als dien verschijne(n) sal betalen sonder afslach vanden voirs(creven) pachte/
oft weyghelde It(em) sal de voirs(creven) wynne allet tstroe dat vanden voirg(enoemde)/
goeden come(n) sal bynne(n) den voirs(creven) hove met sijne(n) beesten etten en(de) slijten/
en(de) dair af mestmaken en(de) dat vue(re)n opt landt tot slants meeste(n) p(ro)fijte
//
It(em) es vurw(er)de dat de wynne jairlix gheven sall ii[c] walms/
om die huysinghe dair mede te houden ende soe wa(n)neer men/
dien aldair opde huyse verdecken sal soe sal den heyligheest den/
wercluden de dachhue(re)n betalen ende de wynne den montcost/
ende desghelijx van allen ouden wercke Mair waert alsoe datme(n)/
int voirs(creven) hoff van des heylichs gheest weghen e(n)nighe nouwe/
ty(m)merynghe maken woude dair af en soude de voirs(creven) wynne/
egheene(n) cost hebben Ende waert alsoe dat e(n)nighe schade geschiedde/
aen die huysinghe vanden vors(creven) hove van des voirs(creven) wynne(n) beesten dat/
soude de voirs(creven) wynne weder o(m)me op sijne(n) cost doen maken It(em) sal/
voort de voirs(creven) wynne de huysinghe vanden voirs(creven) goeden houden op sijne(n)/
cost vander onderster rijkelen nederw(er)ts in goede state It(em) oft opde/
voirs(creven) goede e(n)nighe boeme verdroeghden die sal de wynne moghe(n)/
afhouwen ende voir elken verdroeghden boem weder om setten twee/
leven(de) poeten vanden selven sape It(em) en sal de voirs(creven) wynne bynne(n)/
sijne(n) drie leste jaire(n) egheene goede moghe(n) hoervruchte(n) ende/
voirt de voirs(creven) goede laten tot sijne(n) afscheyden ghelijck hiernae volght/
Te weten(e) v(½) boende(re)n gheleghen inden yse(re)n couthe(r) tusschen boensbeke/
en(de) yse(re)n ende een boender gheleghen aent acht(er)ste froenrot aen de/
strate aldair besaeyt met wynter coren(en) op iiii ghetijdighe voren/
It(em) drie boende(re)n ende een dach(mael) gheleghen tyse(re)n aen tcapelken opde(n)/
cruysberch Item een boender gheleghen inden ausloe wech It(em)/
een boender acht(er) loedens aen den vlaes een dach(mael) gheleghen aen/
hechelken dair men gheet te lynthe(r) waert een half boender aen/
jacop heyden bosch ende 1(½) zille aende vedeweye stortte ende eens/
o(m)me ghedaen ende alle dande(r) lande brake It(em) es voort vurw(er)de/
dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede nyeman(de) voerts uutgheven/
en sal noch verhue(re)n dan bij consente der voirs(creven) momboe(re)n en(de) rintmeest(er)s/
in tyden te loven(en) int heyligh(ee)st huys wonen(de) Ende alle dese vurw(er)den/
gheluften ende condicien voirs(creven) hebben ghelooft de voirs(creven) momboe(re)n/
van des heylichs gheest weghen ende de voirs(creven) wynne malcande(re)n/
vaste ende ghestede te houden ende die te voldoene tallen tijden als/
die vallen ende verschijne(n) sullen ende telken t(er)mijne als v(er)volghde
//
schout Ende hier voire sijn borghen des voirs(creven) wynnen als/
p(ri)ncipael schulde(re)n indivisim peet(er) van gheerberghen brueder/
des voirs(creven) wynne(n) jan p(er)soens mychiel couwens alle wonen(de)/
te boensbeke gheert vander buect gheheeten der kinde(re)n zone/
wijlen reyners wonende te glabbeke mathijs van gheerberghe(n)/
brueder svoirs(creven) gheerts ende pet(er)s wonen(de) te soerbeempde henrick/
de smet janssone wonen(de) te meensselle [en(de)] henrick vander buect/
gheheeten der kynde(re)n brued(er)s des voirs(creven) gheerts wonen(de) t(er) nuw(er)capelle(n)/
Et p(ri)m(us) cor(am) roelants langrode januarii vii[ma] Sen(tentiatum) p(er) jo(han)nem/
heyms t(am)q(uam) p(ro)cur(ator)em mense cor(am) oppend(orp) holair ap(ri)lis xiii a(nn)[o] lxxxii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer