SAL7762, Act: R°221.1 (407 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°221.1  
Act
Date: 1475-02-27

Transcription

2019-09-25 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) burg(er)meest(er)s (et)c(etera) saluyt Doen te weten(e)/
dat opden dach van heden voir ons come(n) is in p(ro)pren p(er)soene h(er)/
ghijsbrecht van tourneal priest(er) capellaen ind(en) kercken van sinte/
piet(er)s te loven(en) ende heeft ghestelt ende gheordineert sijn p(ro)cur(eur)s/
en(de) voirgang(er)s en(de) met des(en) l(ette)ren (con)stitueert stelt ende ordineert sijn/
p(ro)cur(eur)s ende voirgang(er)s ja(n)ne van tourneal zijne(n) na(tur)lijken zoen h(ere)n/
pete(re)n van de flixet prieste(r) ende janne du pont van torrebaix/
le sentron en(de) elken van hen besundert in allen sijne(n) zaken geschille(n)/
en(de) bederve(n) die hij nu uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben sal moge(n)/
in aenlegg(er)s oft verwerd(er)s stad hodanich die sijn Gheven(de) en(de) v(er)leenen(de)/
de voirs(creven) constitueerder den voirg(enoemden) sine(n) p(ro)cur(eur)s en(de) elken besundert volcome(n)/
macht auctoriteyt en(de) zunderlinghe beveel alle de selve zaken met/
rechte te verwae(re)n te bescudden te vervolghen en(de) te bedinghe(n) tallen plaetsse(n)/
en(de) gherichte(n) ende teghe(n) eene(n)yeghelijken dair dat behoeve(n) sal moghe(n)/
Ende desgelijcx om alle des voirs(creven) constitueerd(er)s chijsen rinte(n) pachten/
lijft(ochten) jairgulde(n) vervallen en(de) schulden ande(r) [schuld(en)] diemen hem nu schuld(ich)/
es of naemaels wesen sal te mane(n) teysschen op te bue(re)n en(de) ontfanghe(n)/
den schulde(re)n van hue(re)n ontfanghe quijt te schilden ende quitan(cie) te gheve(n)/
daghe ende respijt vanden ande(re)n te verleene(n) Dair voe(r) te panden te/
daghen ende rastamente te doen legghen composicie ende mynlijke/
yffeninghe d(air) af te maken scepen(en) brieve te vo(n)nissen ende die texeque(re)n/
de selve chijse rinten pachte(n) ende schulden met rechte teysschen ende/
te vervolghen die te wynne(n) en(de) te verliesen ghetuyge(n) ofts behoeft/
te leyden der wederp(ar)tijen ghetuyghen te zien swee(re)n die te batte(re)n/
te replice(re)n te duplice(re)n alsoe wale int pri(n)cipael als int accessoir/
alsoe dicwijle ende menichwerve(n) als des te doen sal sijn En(de) alle pointe(n)/
en(de) ar(ticu)[len] van rechte dair toe te vorde(re)n die nae recht oft costume vanden/
plaetssen d(air) dat ghebuert behoren moge(n) en(de) den voirs(creven) p(ro)cur(eur)s orberlick/
duncken sellen ende voertaen g(e)n(er)alick en(de) sp(eci)alick allet ghene d(air) (et)c(etera)/
P(ro)mitt(ens) rat(um) cu(m) (com)pu(tati)[o(n)e] et revoca(ti)[o(n)e] cor(am) hanck(ar)t viceburg(imagistr)[o] berghe/
langrode scab(inis) febr(uarii) xxvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer