SAL7762, Act: R°226.5-V°226.1 (419 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°226.5-V°226.1  
Act
Date: 1475-03-04

Transcription

2019-09-29 by Walter De Smet
Nae dien dat peeter schoenhals onder scepen(en) van loven(en) ghesedt hadde/
zeke(re) pe(n)ninghen als voir alsulken halve(n) hollan(sche) gulden(en) erfrinten als joffr(ouwe)/
lijsbeth van gheele soe sij meynde heffende was op een huys desselfs peeters/
gheheeten thuys vanden bog(ar)de gheleghen bijde vischm(er)ct tusschen thuys geheete(n)/
tgulden cruce toebehoren(de) janne wijlen calab(er) in deen zijde en(de) de goede henricx/
mag(er)man d(air) nu inne woent thoemaes de pasteybecke(re) in dande(re) comen(de) acht(er)w(er)ts/
met eenre schaelgien totten goeden gielijs vanden zande bontwerck(er)s
//
huer ontkinnen(de) dien halve(n) hollan(sche) gul(den) dair aen te hebben(e) en(de) om voort/
van dien rechts te plegen(e) Soe sijn de voirs(creven) p(ar)tijen te weten(e) de voirs(creven) joffr(ouwe)/
lijsbeth t(er) eenre ende de voirs(creven) peet(er) t(er) ande(re) van dien come(n) in rechte voir/
meye(r) ende scepen(en) van loven(en) Aldair de voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbeth een aensprake/
dede seggen(de) dat [huer] voirseten voe(r) ende sij nae den voirs(creven) chijs aen tvoirs(creven)/
huys ghehave(n) ende ghebuert hebben [ov(er) xxx jair en(de) daghen] als hue(re)n erfchijs te kersmisse/
vallen(de) en(de) dat sij dien chijs oick ghehave(n) en(de) ghebuert heeft en(de) in/
possessien [es] van heffen(de) es gheweest ende oft huer die possessie van heffen(de)/
niet ghenoech en wae(r) soe voert sij dair toe te doene huer behoudt/
als recht Hoopt ende meyndt dair o(m)me dat huer aen de ghesette/
pe(n)ninghe ende onderpande hue(re)n voirs(creven) chijs schuldich es te volghene/
als tocht(er)sse desselfs chijs Dair op de voirs(creven) peet(er) dede segghe(n) dat/
sij ne(m)mermeer ghethoenen en sal connen dat sij den voirg(eruerde) chijs/
als recht ghehave(n) heeft noch oick alsulken volcome(n) possessie en/
soude connen ghethoene(n) mids den welken sij tot hue(re)n behoude soude/
moghen wordden gheadmitteert ghemerct dat hij den scepen(en) brief/
inhouden(de) den voirs(creven) chijs dair mede de selve joffr(ouwe) lijsbeth hue(re)n/
chijs soude moghen mane(n) hij peet(er) in handen hadde ghecancelleert/
den welken hij in rechte exhibeerde meynende dat mids dien genoech/
te mercken wae(r) dat den chijs afgheleet wae(r) ende ghequeten met/
meer ande(re) woirden die elck p(ar)tije voir hem allegeerde ende die elck/
van hen voir hem meynde te dienen(e) Ende nae dien dat de voirs(creven)/
joffr(ouwe) lijsbeth ghewesen was tot hue(re)n thonisse ende tselve thonisse soe/
verre ghedaen heeft dat de scepen(en) van loven(en) ghewijst hebben voir/
een vonnisse dat soe verre de voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbeth huer behoudt doet/
als recht dat huer hue(re)n chijs volghen sal Ende nae desen de selve/
joff(rouwe) lijsbeth op heden comen es voir meye(r) ende scepen(en) van loven(en) en(de)/
heeft aldair huer behoudt als tocht(er)sse vanden voirs(creven) chijse bij huerer/
wettig(er) eedt ghedaen met twee wettighe ma(n)nen bij hue(re)n eeden houden(de)/
dat dien eedt die de voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbeth ghedaen heeft goet es gerichtich/
ende onmeyneedich Soe hebben de scepen(en) van loven(en) ten uut(er)sten ghewijst/
dat der voirs(creven) joffr(ouwen) lijsbetthen nae dbehoudt dat sij ghedaen heeft den/
voirs(creven) chijs als tochtersse volghen sal cor(am) roelants roelofs berghe vos/
heykens m(ar)tii iiii[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer