SAL7762, Act: R°244.1-V°244.1 (459 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°244.1-V°244.1  
Act
Date: 1475-03-13

Transcription

2019-10-23 by Walter De Smet
Item claes vrancx geheten braeckmans ende jehanne writsairt zijn/
wijf wettighe dochter peters wilen writsaert natuerlic soons gielijs/
wilen writsart in p(rese)ncia (et)c(etera) hebben uutgegeven ende bekindt dat zij/
uutgegeven hebben voer hen heuren erven en(de) nacomelinghen janne vanden/
dale soen henricke vanden dale en(de) lijsbetten svos zijnre huysvrouwen/
dochter jans de vos die hij behouden heeft van lijsbetten wilen/
sneeparts zijnen iersten wive en(de) heuren erven en(de) nacomelinghen/
een bruwca(m)me geheten den hazenwint streckende acht(er)w(er)t met/
der scailgien en(de) den moutvloere d(air) achter tot der dylen met den/
ketele vaten bruwgerecke en(de) allen ande(re)n instrumenten tott(er) bruwerien/
ald(air) behoiren(de) gelijc die [vors(creven)] bruwca(m)me gelegen es inde borchstrate/
en(de) de vors(creven) [wilen] peter die aldair houden(de) was tusschen de goede vrancx/
wilen van dyeven ter borchpoirten wairt in deen zijde en(de) de goede/
jacobs scholier in dande(re) Item eenen stall gelijc dien gelegen es/
op de voirs(creven) scaelgie met den huyse boven den selven stall strecken(de)/
acht(er)wairt tot den putte aldair It(em) den selven putte met den/
steynen muere aen dynde vanden selven huyse oft stalle ende den/
gestijpte geheel gaende achter oic tot op de dyle aldair met den/
osydruppe vanden selven huyse oft stalle muere en(de) gestijpte ten/
goeden wairt quintens wilen vanden ynde tot der selver dylen/
tot inde middelt vander goeten ald(air) met den wat(er)loepe doir den/
selven muer Behoudelic in desen dat de voirs(creven) jan vanden dale zijn/
huysvrouwe noch heur nacomelinghe vanden balcke beghynnende/
boven der doe(re)n oft inganghe vanden voirs(creven) stalle streckende tot/
den iersten doerstijle vanden huyse svors(creven) wilen vrancx aende scailgie/
tegen derve svoirs(creven) wilen quintens boven den stall ten huyse of/
coekenen wairt desselfs wilen vrancx egheen recht hebben en/
zullen gelijckerwijs de voirs(creven) wilen peter de goede hier voermails/
tegen den voirs(creven) wilen vrancken van dyeven met zijnen medepleg(ere)n/
gecocht en(de) gecregen heeft Erflic te houden en(de) te besitten op/
allen den co(m)mer en(de) last dair voe(r) uutgaende ten behoirliken tijden/
en(de) t(er)mijnen te betalen Ende voirtaen op neghen gulden ryd(er)s/
der mu(n)ten wilen h(ere)n philips h(er)toghe van bourg(oign)[en] en(de) van brabant/
goed en(de) gheve te weten achten(de)twintich silve(re)n pe(n)ninghe geheten/
stuv(er)s der mu(n)ten onss gened(ichs) h(ere)n tsh(er)toghen oic goed en(de) ghinge/
voer elken der voirs(creven) ryders gerekend erfliker rinten alle jae(re)/
tonser liever vrouwen daghe purificacie te betalen en(de) inder stad
//
wissel van loeven te leve(re)n den voirs(creven) claese vrancx en(de) jehannen writsairt/
zijnen wive en(de) heuren erfgenamen en(de) nacomelinghen ende in/
vestich(eit) en(de) meerder zekerheid(en) vanden voirs(creven) erfchijse den selven/
gehuysschen te doene So hebben de voirs(creven) jan vanden dale lijsbeth/
svos zijn wijf jan de vos vader der selver lijsbetten en(de) marie svos/
dochter desselfs jans ende oec zuster der voirs(creven) lijsbetten vanden/
selven bedde p(ri)us ema(ncipa)[t(a)] bij orlove tshe(re)n vanden gronde tond(er)pande gesett/
en(de) verbonden de goede hier na bescreven Inden iersten een stuck/
lands houden(de) een boender of dair omtrint gelegen op de loe bynnen/
der vryh(eit) van loeven t(er) plaetsen geheten die conte tusschen de goede/
roelofs roelofs die waren goirds vrancx en(de) de goede der kynde(re)n/
sceepers comen(de) tot der boschstraten It(em) een dachmail wynnents lands/
paulo gelegen te troenbeke tusschen de goede der kynde(re)n coleers en(de)/
de goede goirds van kessele comende met den eenen ynde ter straten/
aldair Gelovende de voirs(creven) jan vanden dale lijsbeth svos zijn huysvrouwe/
jan de vos en(de) de voirs(creven) marie zijn dochter van heuren voirs(creven) ond(er)pande/
bij hen gesett den voirs(creven) claese en(de) jehannen zijnen wive alt(oes) genoech/
te doene en(de) dien te weten tvoirs(creven) boender lands op ii pe(n)ninghe/
geheten yngelsche erfchijs en(de) tvoirs(creven) dachmail lands op xxi/
gr(oten) payments erflic als voer alle co(m)mer en(de) last dair voe(r) uutgaen(de)/
te warande(re)n also dat der selver jehannen vast ende zeker moghe/
wesen met sulker vorwerden en(de) condicien dat de voirg(enoemde) jan vanden/
dale ende lijsbeth svos zijn wijf de voirs(creven) erfrinte van neghen ryd(er)s/
zelen moegen lossen en(de) quiten teenen oft te meer malen mair met/
min dan twee ryders dairaf teenen male en(de) elken ryder d(air)aff/
met achtien geliken ryders inder voirs(creven) weerden en(de) met vollen/
rinten na gelande vander afquitinghen Cor(am) roelofs heyk(ens) m(ar)cii xiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer