SAL7762, Act: R°295.1 (550 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°295.1  
Act
Date: 1475-04-26

Transcription

2019-12-24 by Walter De Smet
Item tusschen janne de broucq momboir der weezen vrancx wilen de/
broucq ter eenre ende ja(m)mair massairt ter ande(re) es bijden raide/
vander stad bij overgheven van beiden p(ar)tien hen dat in beiden/
zijden aen nemen(de) en(de) geloven(de) te voldoene en(de) tachtervolghen/
op heden mynlic geappoenteert dat de momboir vand(en) weezen/
voirs(creven) den voirs(creven) jamairde den hootcost vanden tweesten hootvo(n)nisse/
tusschen hen te loeven gehaelt met gaders den costen van rechte/
in dien p(ro)cesse inde banck gedaen opleggen sal also dat der/
weduwen wed(er)p(ar)tien heure ingesette pande van dien costeloes/
zullen volghen ende dat de vruchten vanden goeden vanden/
vader der voirs(creven) kynde(re)n gecomen inde schue(r) van waingniez volge(n)/
selen den momboir vanden kynde(re)n na inhoudt vanden iersten/
vo(n)nisse zo verre de selve momboir gethoenen can dat die/
vruchten inde voirs(creven) schue(r) comen zijn en(de) d(air)op ter ande(r) zijden/
voldoen ja(m)mairde massairt vanden xvii voede(re)n vruchten begrepe(n)/
inde cleernisse op tselve vo(n)nisse gedaen na taxacie van goeden/
mannen Ende wes ja(m)mair bewisen can dat de momboir uut(er)/
schue(re)n gehadt heeft dat dat den selven jamairde aen tvoldoen/
vanden iersten vo(n)nisse te baten comen sal Ende heeft de/
voirs(creven) momboir yet te volgen op dande(r) goede of vruchten die buyte(n)/
der voirs(creven) schue(re)n bleven zijn dat hij dat doen mach den voirs(creven)/
ja(m)mairde met zijnen verantwerden dair inne gehoirt zijnde En(de)/
dat pierard de broucq een vanden momboiren nu gevanghen/
zijnde ten versuecke van jamairde geslaect zal worden van zijnd(er)/
gevanckeniss(en) zo wanneer die costen vander vors(creven) tweest(er) hootvairt/
met den ande(re)n costen voirs(creven) betaelt zullen zijn en(de) de voirs(creven)/
jamair zijn pande wederom hebben sal en(de) geslaect bliven tot den/
eynde vanden beslichte der voirs(creven) saken betalende de selve/
pierard zijn verseten costen tot der tijd toe dat de vors(creven) costen/
vernueght en(de) betaelt zullen wesen ende dat de vors(creven) jamair/
massart betalen sal de hootcosten en(de) ande(re) costen van rechte/
vanden iersten p(ro)cesse Act(um) in (con)silio opidi lov(aniensis) ap(ri)lis xxvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-15 by Jos Jonckheer