SAL7762, Act: R°74.1 (123 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°74.1  
Act
Date: 1474-09-26

Transcription

2019-02-08 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) dat anthonijs van doerne zone wijlen jans/
ende heeft gheconstitueert gestelt ende geordineert ende met des(en) l(ette)ren/
constitueert stelt ende ordineert sijne(n) p(ro)cur(eur) ende voirganghe(r) woute(re)n/
cop(er)smet zone wijlen jans wonen(de) op vredebosch inde p(ro)chie va(n) ev(er)sb(er)ghe/
in allen sijne(n) zaken geschillen ende bedrive(n) die hij nu uutstaen(de) heeft/
oft naemaels hebben sal in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad hoedanich die/
sijn ghevende ende verleenen(de) de voirs(creven) constitueerder den voirs(creven) sijnen/
p(ro)cur(eur) volcome(n) macht auctoriteyt ende sunderlinghe beveel alle de selve/
saken met rechte te verwaren te bescudde(n) te vervolghen ende te bedinghen/
tallen plaetssen ende gherichte(n) ende teghen eene(n)yeghelijken dair dat/
behoeve(n) sal moghen Ende desgelijcx om alle des voirs(creven) constitueerd(er)s/
tsijze rinte(n) pachte(n) ende ande(re) schulde(n) deme(n) hem nu schuld(ich) es oft namaels/
wesen sal te winxele ende dair omtrint ende elswair aen wat p(er)soene(n)/
oft goede(n) oft te wat plaetssen dattet zij Te maene(n) teysschen op te buere(n)/
ende tontfanghen den schulde(re)n van des hij ontfanghe(n) sal quijt te/
schilden ende quitan(cie) te gheve(n) daghe ende raspijt vanden reste te gheve(n)/
bij lee(re)n oft and(er)ssins soe dat behoe(re)n sal Dair voe(r) te panden(e) te daghen(e) en(de)/
rastamente te doen leggen compositie en(de) mynlijke yffenisse dair af te maken(e)/
scepen(en) brieve(n) te vo(n)nissen en(de) senten(cie) teysschen(e) die selve chijse rinten pachte(n)/
en(de) schuld(en) met rechte teysschen en(de) te vervolghen die te wynne(n) en(de) te v(er)liesen/
tallen plaetssen ende voir alle gherichten dair dat behoeve(n) ende te doen sal/
wesen en(de) alle pointe(n) ende ar(ticu)[le(n)] van rechte (et)c(etera) Ende voorts allet ghene p(ro)mit(tens)/
rat(um) cu(m) revoca(t)io(n)e cor(am) ouderogghe burg(imagistr)[o] roelofs vos scab(inis) sept(embris) xxvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Jos Jonckheer