SAL7762, Act: V°156.1 (280 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°156.1  
Act
Date: 1475-01-14

Transcription

2019-07-05 by Walter De Smet
It(em) he(re)n jan amelen joes van boechout joes laureys en(de) ghijsbrecht [va(n)] bakele/
alse meesters vander distribucien der capellanen van s(in)te pet(er)s te/
loeven hebben gekindt ende gelijdt inden name en(de) van weghen d(er) selv(er)/
distribucien dat zij voer dafleggen en(de) assignacie van alsulken twee/
ponden grot(en) brabants als willem wilen van bocstel geheten van/
haren gelaten besett en(de) aen meester ambrosio van dynter meest(er) vander/
rekencame(re)n onss gened(ichs) h(ere)n tsh(er)toghen (et)c(etera) in zijnen uut(er)sten bevolen hadde/
jairlicx te ghevene de rinte van dien oft de pe(n)ninghe d(air)toe behoiren(de)/
elken pe(n)ning te xviii gerekendt als voe(r) zeke(r) missen die de capellane(n)/
vander voirs(creven) distribucien sculdich zouden zijn te doene voe(r) de zalich(eit)/
der zielen des voirs(creven) wilen willems van haren gehaven en(de) ontfangen/
hebben uut handen jorijs de hont wissele(r) der stad van loeven inden name en(de) van weghen meester ambros(ius) vors(creven) zessen(de)dertich l(i)b(ra) gr(oten)/
brab(ants) om die pe(n)ninghe bijden voirs(creven) capellanen in geliken rinten en(de)/
tot behoef der missen voirs(creven) aengeleeght en(de) bekeerd te werden En(de) om/
die selve missen bijden selven capellanen tot eeuwighen daghen/
navolgende der beg(er)ten des voirs(creven) willems gedaen en(de) gecelebreert te werden Bekennende hen vanden besette der voirs(creven) missen mids den/
ontfanghe der voirs(creven) pe(n)ninghen volcomelic vernueght te zijne/
Gelovende de vors(creven) meest(er)s voer hen en(de) heuren nacomelinghen/
den voirs(creven) meest(er) ambrosio noch zijnen oiren noch erfgenamen/
noch nyeman(de) anders uut ocsuyne des voirs(creven) es ne(m)mermeer aen te/
spreken te moeyen noch te vexe(re)n bij hen selven noch bij nyeman(de) and(er)s/
in e(n)nighen rechte gheestelic noch weerlic mair den selven meester/
ambros(ium) zijnen erven ende nacomelinghen en(de) eene(n)yegeliken h(ier)af alt(oes)/
houden los vry en(de) geabsolveert Cor(am) roelofs vos januarii xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer