SAL7762, Act: V°157.1 (282 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°157.1  
Act
Date: 1475-01-14

Transcription

2019-07-05 by Walter De Smet
Item lambrecht vander heyden in deen zijde ende goird panhuys soen wilen/
jans in dande(re) die zek(ere)n stoot underlinghe tegen malcande(re)n gehadt/
hebben van twee sacken tarwen der maten van thienen erflic die/
de vors(creven) lambrecht meynde te hebben op zeke(r) goede des voirs(creven) goirds/
te zittert gelegen en(de) dair voe(r) de selve lambrecht met rechte/
op den voirs(creven) grond begonnen hadde te volghen en(de) des dien/
aencleeft hebben hen de selve p(ar)tien gesubmitteert ende verbonden/
in zegg(ere)n ende mynlike yffene(re)n Te weten de vors(creven) lambrecht in/
pet(ere)n rogghe ende janne van udekem voerspreke ende de vors(creven) goird/
in goirde crabbe ende wille(m)me van kessele bij also dat de vors(creven)/
lambrecht zijnen eysch in gescrifte overgeven sal den zegg(er)s/
zijnre wederp(ar)tien bynnen xiiii nachten naistcomen(de) Dair op de/
voirs(creven) goird zijn verantwerden oic in gescrifte overgeven sall/
bynnen xiiii nachten Dair na den zeggers zijnre wed(er)p(ar)tien en(de) bynnen middelen tijde ofts behoeft zelen zij gethuyghnisse ae(n)horen/
welke zeggers op dat zijs eens zijn heur uutsprake doen zulle(n)/
bynnen eenre maend dair na ende oft zijs niet eens en worden/
dat zij dan de sake also die voer hen comen es overbringhen/
zullen in handen van eenen overman die hen gelieven sal die zijn/
uutsprake bynnen xiiii nachten dair na gehouden zal sijn te doene/
P(ro)mitt(ens) rat(um) quilibet sub bandone duodecim leonu(m) mediatim d(omi)no duci/
braban(tie) (et) mediati(m) d(omi)no temp(or)ali sub quo juvent(us) fu(er)it p(er)solven(da) Heeft/
voirt gelooft de vors(creven) goird dat hij tusschen dit en(de) maendach/
avont naistcomen(de) alsoe vele doen sal dat den vors(creven) lambrechte/
ongecancelleert volghen selen alle alsulke brieve rue(re)nde vand(en) vors(creven)/
rinten alse de vors(creven) goird onder de wet te zittert beslagen heeft/
bij alsoe dat die wederom geleeght zullen worden onder scepen(en)/
van loeven opte ii[ste] came(r) in alsulker manie(re)n als die te voren/
lagen oic op eenen banduyn van x r(insche) gulden(en) ad opus quo/
sup(ra) p(er)solven(dum) roelofs vos januarii xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer