SAL7762, Act: V°171.2 (317 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°171.2  
Act
Date: 1475-01-27

Transcription

2019-07-16 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) dat anne reymairs dochter wilen jans heeft wettelic/
geordineert gemaict en(de) gestelt ordineert stelt en(de) maict met des(en) l(ette)ren/
heuren p(ro)cur(eur) en(de) voergange(r) in allen heuren saken geschillen en(de) bederven/
die zij nu uutstaende heeft of namails hebben sal in aenlegg(er)s oft/
verweerd(er)s stad wille(m)me van kessele Geven(de) en(de) verlenen(de) de vors(creven)/
anne den vors(creven) heuren p(ro)cureur volcomen mact auctoriteit en(de) zund(er)linge/
beveel alle de selve heure saken hoedanich die zijn tegen eene(n)yegelike(n)/
te verwaren te beschudden te vervolgen en(de) te bedinghen tot allen/
plaetsen en(de) voer alle richt(ere)n gheestelic en(de) weerlic dair dat behoiren en(de)/
behoeven sal moegen ende oic alle der vors(creven) constitueerd(er)ssen goede/
beruerlike ende omberuerlike hoedanich die zijn die zij nu heeft oft/
heur e(n)nichssins toebehoiren moegen zo wair die gelegen zijn het/
zij te zittert oft eld(er)s in brab inden lande van brabant Te aenveerde(n)/
te hanthe(re)n en(de) te rege(re)n de rinten vromen en(de) p(ro)fijten vanden selven/
goeden comende op te heffen en(de) te boe(re)n den sculde(re)n dairaf quijt te/
schelden en(de) quitancie te gheven en(de) de selve goede rinten [vrome(n)] en(de) p(ro)fijten/
met rechte te vervolgen en(de) te bedinghen die te wynnen ende te/
verliesen d(air) voe(r) te panden te daghen en(de) rastamente te doen leggen/
composicie en(de) mynlike yffeninghe d(air)af te maken ende d(air) inne en(de)/
in allen heuren ande(re)n saken te vorde(re)n te houden en(de) texerce(re)n alle/
manie(re)n poenten en(de) articulen van rechte die na recht oft costume/
vand(en) plaetsen dair dat geboert behoiren moegen en(de) den vors(creven)/
heuren p(ro)cureur orb(er)lic duncken selen En(de) voirts alle tghene (et)c(etera)/
Gelovende vast (et)c(etera) Cum comput(atione) (et) revoca(ti)[o(n)e] Cor(am) hanckairt/
sub(stitu)[to] burgim(a)g(ist)ro lyemi(n)ghen vos scabinis januarii xxvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer