SAL7762, Act: V°202.1 (374 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°202.1  
Act
Date: 1475-02-18

Transcription

2019-08-23 by Walter De Smet
Allen den ghenen dien dese onse opene l(ette)ren gethoent zullen/
wordden burg(er)meest(ere)n scepen(en) en(de) raid der stad van lov(en)/
saluut met ky(n)niss(en) der wairheit Doen te weten dat de/
p(ro)viseurs en(de) momboe(re)n [der tafelen] vanden groten heilighengheest inder vors(creven)/
stad van loeven met consente vanden voirs(creven) burg(er)meester/
en(de) raide [der selver stad] hebben geconstitueert gestelt en(de) geordineert/
en(de) met des(en) l(ette)ren constitue(re)n stellen en(de) ordine(re)n [inden name vand(er) tafelen der vors(creven) tafelen p(ro)cureur te sijne] pete(re)n/
van dormale soen wilen augustijns in allen der vors(creven) tafele(n)/
heilichs gheests saken geschillen ende bederven die zij nu/
uutstaende heeft oft namails hebben sal moegen in aenlegg(er)s/
of verweerd(er)s stad hoedanich die zijn Gevende en(de)/
verleenen(de) de vors(creven) constitueerd(er)s den vors(creven) p(ro)cureur/
volcomen macht auctoriteit en(de) zund(er)linghe beveel alle/
de selve saken met rechte te verwae(re)n te beschudden en(de)/
te vervolghen en(de) te bedinghen tallen plaetsen en(de) gerichte(n)/
en(de) tegen eene(n)yegeliken dair dat behoeven sal moegen En(de)/
desgelijcx om alle der vors(creven) heilichs gheests [tafelen] tsijze rinten/
pachten en(de) schulden ande(r) schulden diemen hem nu sculdich/
es of namails wesen sal te manen teyschen op te boe(re)n/
en(de) tontfanghen den sculde(re)n van zijnen ontfanghe quijt/
te schelden en(de) quitancie te gheven daghe en(de) respijt te/
verleenen vanden ande(re)n d(air) voe(r) te panden te daghen en(de)/
rastamente te doen leggen composicie en(de) mynlike yffeninghe/
d(air)af te maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n/
De selve tsijze rinten pachten en(de) schulden met rechte teysche(n)/
en(de) te v(er)volgen die te wynnen en(de) te verliesen getuygen/
ofts behoeft te leyden der wed(er)p(ar)tien getuygen te zien zwe(re)n. die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n also wael int pri(n)cipail/
als int accessoir also dicwile en(de) menichw(er)ven als des te/
doen zal zijn en(de) alle poenten en(de) articulen van rechte d(air)toe/
te vord(ere)n die na recht of costume vand(en) plaetsen d(air) dat/
geboert behoiren moegen en(de) den vors(creven) p(ro)cur(eur) orb(er)lic duncken/
selen En(de) voirts alle tghene (et)c(etera) Geloven(de) vast [inden name d(er) vors(creven) ta(felen)] (et)c(etera) Cu(m)/
comput(atione) (et) revoc(atione) Cor(am) meld(er)t burg(imagistro) roelofs lyemi(n)gen/
scabinis febr(uarii) xviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer