SAL7762, Act: V°212.1 (394 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°212.1  
Act
Date: 1475-02-23

Transcription

2019-09-24 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) joff(rouwe) lijsbeth weduwe roelofs wilen corsbout onss ingeseten/
port(er)sse heeft geconstitueert en(de) gestelt en(de) geordineert en(de) met des(en)/
l(ette)ren (con)stitueert stelt en(de) ordineert heure p(ro)cur(eur)s en(de) voergang(er)s willem(me)/
van leefdale pete(re)n van raveschote janne goed(er)toys janne van borre/
en(de) wout(ere)n pannestert in allen heuren saken geschillen en(de) bederven die/
zij nu uutstaende heeft of namails hebben sal moegen in aenlegg(er)s oft/
verweerd(er)s stad hoedanich die zijn Gevende en(de) verleenen(de) de/
vors(creven) joff(rouwe) lijsbeth den vors(creven) heuren p(ro)cur(eur)s en(de) elken bizunder thoenre/
des(er) volcomen macht auctoriteit en(de) zund(er)linghe beveel alle de selve/
saken met rechte te verwaren te beschudden te vervolgen en(de) te bedi(n)gen/
tallen plaetsen en(de) gerichten en(de) tegen eene(n)yegeliken dair des te doe behoeven en(de) te doen sal wesen Ende desgelijcx om allen/
des vors(creven) constitueerd(er)ssen tsijze rinten pachten en(de) ande(re) sculden/
diemen heure nu schuldich es of namails wesen sal te manen/
teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n van heuren ontfange/
quijt te schelden en(de) quitancie te gheven daghe en(de) respijt te/
verleenen vanden ande(re)n composicie en(de) mynlike yffeninge d(air)aff te maken d(air) voe(r) te panden te daghen en(de) rastamente te doen/
leggen composicie en(de) mynlike yffeninge d(air)af te maken scepen(en)/
brieve te vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n De selve tsijze rinten pachten/
en(de) schulden met rechte teyschen en(de) te vervolgen die te wynnen en(de)/
te verliesen getuygen ofts behoeft te leyden der wed(er)p(ar)tien getuyge(n)/
te zien swee(re)n die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n also wel int/
principael als int accessoir also dicwile en(de) menichwerven als/
des te doen zijn sal en(de) alle poenten en(de) articulen va(n) rechte d(air)toe/
te vord(ere)n die na recht of costume vand(er) plaetsen dair dat geboert/
behoiren moegen en(de) den selven p(ro)cur(eur)s orberlic duncken selen En(de)/
voirts alle tghene (et)c(etera) Geloven(de) vast cu(m) comput(atione) (et) revoc(atione) Cor(am)/
hanck(ar)t sub(stitu)[to] burg(imagistro) b(er)ghe heyk(ens) scabinis febr(uarii) xxiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer