SAL7762, Act: V°260.1-R°261.1 (491 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°260.1-R°261.1  
Act
Date: 1475-04-04

Transcription

2019-11-11 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) met kennissen der waerheyt doen te weten(e) dat op heden/
voir ons come(n) es in p(ro)pren p(er)sone joffr(ouwe) katlijne weduwe meest(er) raes wijlen/
van hede secretar(is) der stad van loven(e) ende heeft [gemaect] gheconstitueert ghesedt/
en(de) gheordineert ende met des(en) maect constitueert sedt ende ordineert hue(re)n/
p(ro)cureur ende voirgange(r) raese van hede hue(re)n zone tyerst uut den broede/
der selve(r) sijnre moeder wettelick ghedaen sijnde in allen hue(re)n saken questien/
ende bederve(n) die sij nu te doen ende te te vorde(re)n heeft oft naemaels hebben sal/
moghen alsoe wale eysschende als verwerende Ghevende ende verleenende/
de voirs(creven) joffr(ouwe) katlijne den voirs(creven) raese hue(re)n zone volcome(n) macht/
auctoriteyt ende sp(eci)a(e)l beveel alle de selve huer saken ende bederve(n) teghe(n)/
eene(n)yeghelijken ende voir allen richte(re)n ende wethoude(re)n met rechte te v(er)volge(n)/
te bescudden te verwae(re)n ende te bedinghen ende alle pointen ende artijclen/
van rechte dair inne te houden(e) ende te vorde(re)n die dair toe nae recht/
oft costume vanden plaetssen dair dat ghebuert behoe(re)n mogen Ende/
desgelijx om inden name vand(en) voirs(creven) joffr(ouwen) katlijne(n) alle alsulke chijse/
renten pachten hueringhen vervallen ende schulden diemen huer nu/
schuldich es oft naemaels wesen sal hoedanich die sijn oft aen wat/
goeden oft p(er)soene(n) die uutstaen Te mane(n) teysschen opte bue(re)n en(de) tontfange(n)/
quitan(cie) van sijne(n) ontfanghe te gheve(n) composicie en(de) mynlijke yffeni(n)ge/
dair af te maken dair voe(r) te panden te daghen ende rastamente te doen/
legghen scepen(en) brieve te vo(n)nissen ende te exeque(re)n ende oick de selve/
tsijse rinte(n) pachte(n) hueringhe(n) vervallene ende schulde(n) ofts noot ghebuerde/
met rechte te vervolghen teghen eene(n)yegelijken ende tallen plaetssen dair/
dat behoeve(n) sal moghen Ghetuyghe(n) ofts behoeft te leyden der wed(er)p(ar)tijen/
ghetuyghen te sien swe(re)n die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n alsoe wale/
int principael als int accessoir alsoe dicwijle en(de) menichwerve(n) als des/
te doen sijn sal ende voirtaen g(e)n(er)alick ende sp(eci)alick allet ghene dair/
inne te doene en(de) te vorde(re)n dat de voirs(creven) joffr(ouwe) katlijne selve soude moghen/
doen waert dat sij ald(air) p(rese)nt ende voir oeghen wae(re) Ghevende en(de) verleenen(de)/
den voirs(creven) raese hue(re)n sone oick volcome(n) macht en(de) auctoriteyt eene(n)/
oft meer p(ro)cur(eur)s oft p(ro)cur(eur)s in sijn stad voorts te stellen en(de) te substitue(re)n/
die gelijke macht hebben sal en(de) selen in des voirg(eruert) es Ghelovende/
de vors(creven) joffr(ouwe) katlijne te houden voir goet vast ghestentich en(de) van/
weerde(n) tewighen dagen allet ghene des bijden vors(creven) raese hue(re)n sone/
oft sine(n) voortghesubstitueerden in des voirs(creven) es en(de) in des dair aen/
cleve(n) en(de) uutspruyte(n) sal moge(n) gedaen ende ghevoed(er)t sal wesen het
//
sij te wynnen(e) oft te verliesen(e) zond(er) dair teghen te doen in e(n)nig(er)/
manie(re)n zond(er) arghelist behoudelijck der voirs(creven) joffr(ouwen) katlijnen/
goede wettige rekeninghe ende bewijs te gheschieden vors(creven) vanden vors(creven)/
raese hue(re)n sone ende sijne(n) gesubstitueerde(n) en(de) elken besund(er)t tallen tijde(n)/
als sij des van he(n) beghe(re)n sal Due(re)nde (et)c(etera) cor(am) ouderogghe burg(imagistro)/
berghe lang(rode) scab(inis) april(is) iiii[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer