SAL7762, Act: V°335.1 (633 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°335.1  
Act
Date: 1475-06-06

Transcription

2020-02-06 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) Doen te weten dat opden dach van heden/
voir ons comen sijn in p(ro)pren p(er)soene de p(ro)visoren momboe(re)n ende/
hoeghmeesterssen der firmarien vanden beghijnenhove van diest/
ende hebben gheconstitueert gestelt ende gheordineert ende met/
des(en) l(ette)ren constitue(re)n stellen ende ordine(re)n inden name ende vanwege(n)/
der selv(er) infirmarie(n) arnde mathijs woute(re)n vander donckt gielijse/
keenens van aerschot ende goessen(en) goessens wyn der voirs(creven) infirmarie(n)/
tot goetssenhove(n) ende elken van hen besundert in allen der voirscr(even)/
i(n)firmarie(n) saken gheschillen ende bederve(n) die sij nu uutstaende heeft/
oft naemals hebben sal moghe(n) in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad hoedanich/
die sijn Ghevende ende verleenen(de) de voirs(creven) constitueerd(er)s den voirscr(even)/
hue(re)n p(ro)cur(eur)s en(de) elken besundert volcome(n) macht auctoriteyt en(de) zunder/
linghe beveel alle deselve zaken met rechte te verwae(re)n te bescudden te/
vervolghen ende te bedinghen tallen plaetssen ende [voir alle] gherichten en(de) teghe(n)/
eene(n)yeghelijken dair dat behoeven sal moghen Ende dessghelijcx/
om alle der voirs(creven) infirmarie(n) goede(n) chijsen renten pachten ende ande(re)/
schulden diemen huer nu schuld(ich) es oft naemaels wesen sal te/
manen teysschen opte bue(re)n ende tontfanghe(n) den schulde(re)n van hue(re)n/
ontfanghe quijt te schilden ende quijtan(cie) te gheven daghe ende respijt/
te verleene(n) vanden ande(re)n dair voe(r) te panden te daghen ende rastame(nte)/
te doen leggen composicie ende mynlijke yffeninge dair af te maken/
scepen(en) brieve(n) te vo(n)nissen ende te exeque(re)n de selve chijse rinten pach(ten)/
ende schulden met rechte teysschen ende te vervolgen die te wynnen/
en(de) te verliesen ghetuyge(n) ofs behoeft te leyden der wederp(ar)tijen/
ghetuyghen te sien swee(re)n die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n alsoe/
wael int p(ri)ncipael als int accessoir alsoe dicwijle ende menichwerve(n)/
als des te doen sijn sal Ende alle pointen ende ar(ticu)[len] van rechte dair/
toe te vorde(re)n die nae recht oft costume vand(er) plaetssen dair dat/
ghebuert behoe(re)n moghen ende den voirs(creven) p(ro)cur(eur)s orberlijck duncken/
selen ende voorts g(e)n(er)alick allet ghene dair inne te doene P(ro)mitt(entes)/
no(m)i(n)e d(i)c(t)e infirmarie rat(um) Cum cu(m)putacio(n)e et revocacione cor(am)/
ouderogghe burg(imagistr)[o] junii vi[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer