SAL7762, Act: V°98.1 (180 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°98.1  
Act
Date: 1474-10-24

Transcription

2019-03-18 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) burg(er)meest(er)s scepen(en) ende raid der stad/
van loven(en) saluyt met ke(n)nnissen der waerheyt doen te weten(e) dat opd(en)/
dach van heden voir ons come(n) es in p(ro)pren p(er)soene de eerbe(re) voirsienighe/
en(de) wijse hee(re) meest(er) jacop scheluwaert doctor ind(er) heylig(er) theologien [scrift]/
renu(n)cieren(de) in des(en) der p(ri)vilegien vand(er) univ(er)siteyt van loven(en) en(de) heeft/
geconstitueert gesett en(de) geordineert en(de) met des(en) l(ette)ren (con)stitueert stelt/
en(de) ordineert zijne p(ro)cureurs en(de) voergang(er)s lodewijcken van haelwijn/
janne en(de) jacoppen wout(er)s gebruede(re)n janne schelewairt neve des vors(creven)/
meest(er) jacobs meester janne vanden walle en(de) meester janne van/
dixmuyde in allen zijnen saken geschillen en(de) bederven die hij nu/
uutstaende heeft oft namails hebben sal in aenlegg(er)s of verweerd(er)s/
stad hoedanich die zijn Gevende en(de) verleenen(de) [de vors(creven) (con)stitueerde(r)] den vors(creven) zijnen/
p(ro)cur(eur)s en(de) elken bizunder thoenre des(er) volcomen macht auctoriteit en(de)/
zunderlinghe beveel alle de selve saken met rechte te verwaren te/
beschudden te vervolgen en(de) te bedinghen tallen plaetsen ende/
gerichten en(de) tegen eene(n)yegeliken dair dat behoeven sal moege(n)/
En(de) desgelijcx om alle des vors(creven) constitueerd(er)s tsijze rinten pachte(n)/
en(de) ande(r) schulden diemen hem nu sculdich es of namails wesen/
sal bynnen den landen van brabant en(de) van vlaende(re)n en(de) elswair/
aen wat p(er)soenen of goeden oft te wat plaetsen datt zij Te/
manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den schulde(re)n van/
heuren ontfanghe quijt te schelden en(de) quitancie te gheven dage/
en(de) respijt te verleenen vanden ande(re)n dair voe(r) te panden/
te daghen en(de) rastamente te doen leggen co(m)posicie en(de) my(n)like/
yffeninghe d(air)af te maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(en) ende/
senten(cie) teysschen De selve tsijze rinten pachten en(de) sculden met/
rechte teysschen en(de) te v(er)volgen die te wynnen en(de) te verliesen/
tallen plaetsen en(de) voir alle gerichten dair dat behoeven en(de) te doen sal wesen en(de) alle poenten en(de) articulen van rechte d(air)toe/
te vorde(re)n die na recht of costume vand(en) plaetsen dair dat/
geboirt behoiren moege(n) en(de) den vors(creven) p(ro)cur(eur)s orb(er)lic duncken/
selen en(de) voirts alle tghene (et)c(etera) Gevende en(de) verlenen(de) hen en(de)/
elcken va(n) hen volcomen macht en(de) aucto(r)iteit eenen of meer p(ro)cur(eur)/
of p(ro)cur(eur)s in heur stad voerts te stellen en(de) te substitue(re)ne die/
gelike macht hebben sal en(de) zelen in des voirs(creven) es Geloven(de)/
vast (et)c(etera) Cor(am) ouder(ogghe) burgim(a)g(ist)ro berghe langrode/
oct(obris) xxiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer